Thứ tư, 06.10.2021 GMT+7

HỘI NGHỊ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIỮA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VÀ BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VIỆT TRÌ

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về “Đề án giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị thành phố về Trường Chính trị tỉnh”, ngày 04/10/2021, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Việt Trì tổ chức Hội nghị lần thứ hai thông qua Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Việt Trì trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố quản lý; chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Trung tâm Chính trị Thành phố về Trường Chính trị; khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cho Trưởng khu dân cư.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng quán triệt các nội dung của Hội nghị, quá trình tổng hợp ý kiến vào Dự thảo Quy chế phối hợp. Đồng chí đề nghị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp đảm bảo theo yêu cầu và các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tham gia ý kiến về việc chuyển lớp Trung cấp LLCT-HC K11 và 05 biên chế của Trung tâm Chính trị Thành phố về Trường Chính trị; báo cáo nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư của Thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Trần Minh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã phát biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế phối hợp; lộ trình bàn giao chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Trung tâm Chính trị Thành phố về Trường Chính trị; đánh giá cao sự cần thiết phải bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư của Thành phố nói riêng và Trưởng khu dân cư trên địa bàn tỉnh nói chung.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thống nhất phương thức, thời gian bàn giao chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Trung tâm Chính trị Thành phố về Trường Chính trị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đề nghị Tổ xây dựng Quy chế phối hợp tiếp thu các ý kiến góp ý để sớm hoàn thiện Dự thảo Quy chế, trình Lãnh đạo hai cơ quan, thống nhất, ký kết và ban hành. Giao cho các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác bàn giao chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Trung tâm Chính trị Thành phố về Trường Chính trị tỉnh trong thời gian tới.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=hoi-nghi-phoi-hop-trong-cong-tac-dao-tao-boi-duong-can-bo-giua-ban-giam-hieu-truong-chinh-tri-tinh-va-ban-thuong-vu-thanh-uy-viet-tri
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com