Thứ tư, 28.07.2021 GMT+7

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA CHI HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tự nguyện của các luật gia nhà trường. Trong 06 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong điều kiện còn khó khăn về thời gian và kinh phí hoạt động, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập hợp các luật gia thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội Luật gia tỉnh giao.

     Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các luật gia tiếp tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nội dung tuyên truyền về văn bản pháp luật mới, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với các bài giảng ở tất cả các chương trình như: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ Thập đỏ; Bồi dưỡng Đoàn Thanh niên. Chi hội Luật gia đã tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền quyền, nghĩa vụ bầu cử, nguyên tắc bầu cử, vai trò ý nghĩa của cuộc bầu cử đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường với 68 lượt người tham gia.

     Các luật gia cũng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Hòa giải, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn với hơn 150 lượt người tham gia; hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho Câu lạc bộ Hội Nông dân với pháp luật ở xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba với hơn 200 lượt người tham gia; viết bài Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”, bài đăng Trang Website của nhà trường; nhiều hội viên là thành viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021, thành viên đề tài khoa học cấp tỉnh; tham gia viết Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ”.

     Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, 06 tháng đầu năm, Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh đã giúp lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, các báo cáo về công tác phổ biến pháp luật 06 tháng đầu năm, và thường xuyên tư vấn, hướng dẫn cho học viên khi họ có nhu cầu như: tư vấn những tồn tại liên quan đến vấn đề hộ tịch, hộ khẩu; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc thực hiện chế độ, chính sách; tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, tranh chấp thừa kế, tranh chấp hôn nhân… góp phần không nhỏ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng. Đội ngũ giảng viên, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò của người báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật với nội dung thực hiện giáo dục, phổ biến thiết thực, hình thức tuyên truyền phong phú; đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tìm hiểu, học tập lý luận chính trị và nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường. Các hội viên tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và học tập triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2021; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy cũng như quy định về kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, quy chế làm việc và nội quy cơ quan được các hội viên Chi hội thực hiện nghiêm túc, tích cực.

     Có thể thấy, 06 tháng đầu năm 2021, hoạt động của Chi hội Luật gia Trường Chính trị tỉnh luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội Chi hội và nhiệm vụ chính trị của nhà trường để tổ chức triển khai toàn diện các nội dung hoạt động theo hướng dẫn của Hội Luật gia tỉnh. Cùng với các đoàn thể khác, hoạt động của Chi hội Luật gia đãđóng góp xứng đáng vào kết quả chung của Trường Chính trị tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-06-thang-dau-nam-2021-cua-chi-hoi-luat-gia-truong-chinh-tri
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com