Thứ sáu, 23.07.2021 GMT+7

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

Văn phòng nói chung và phòng TC, HC nói riêng là bộ máy tham mưu, điều hành tổng hợp, đầu mối điều phối hoạt động của cơ quan, tổ chức; là trung tâm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo; là nơi chăm lo mọi lĩnh vực phục vụ quản trị, hậu cần bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động chung của cơ quan, tổ chức đó. Xuất phát từ thực tế, sự tồn tại của văn phòng, công tác văn phòng là một yếu tố khách quan, có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức. Bởi vì, văn phòng là cơ quan tổng hợp, có những đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành.

Khi đề cập đến vị trí, vai trò của văn phòng, vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1950 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc, Người đã căn dặn: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Như vậy, theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác văn phòng có ba lĩnh vực trọng yếu cần quan tâm:

- Nắm tình hình

- Tham mưu, phục vụ

- Giữ bí mật nhà nước

Việc “nắm được tình hình” theo lời dạy của Bác Hồ chính là tính nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp trong khả năng dự báo của cán bộ Văn phòng để nêu được những đề xuất đúng đắn trong hoạt động tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo. Chức năng tham mưu - tổng hợp được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng quy định, quy chế và tổ chức làm việc theo quy định, quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, thông tin tổng hợp… Ngoài ra, Văn phòng còn có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động hằng ngày như: Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác của lãnh đạo, quản lý tài sản, vật chất... Hai chức năng tham mưu - tổng hợp và phục vụ có sự đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau: Tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu.

Hơn nữa, tham mưu không chỉ là đề xuất các chủ trương mà còn phải đưa ra được các giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, khoa học, hiệu quả giúp lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tham mưu mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh” và Bác cũng động viên cán bộ, công chức làm công tác tham mưu: Bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó khăn đấy, nhưng phải cố gắng vừa làm, vừa học, có quyết tâm thì khó mấy cũng làm được…Chính vì vậy, người làm nhiệm vụ tham mưu không đơn thuần là giúp việc cho lãnh đạo các cấp mà còn phải là người có bản lĩnh, có năng lực, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thẳng thắng, nghiêm túc, chủ động, độc lập, thích ứng cao trong công việc, luôn cần cù, tỉ mỉ, thận trọng và có tính chuyên nghiệp, nguyên tắc cao; phải là người có khả năng chỉ đạo, điều phối công việc, có khả năng phân tích tổng hợp và nhạy bén với nhiệm vụ chính trị, có tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, không cảm tính, vụ lợi; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, không sợ cấp trên trù dập.

Bên cạnh việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng phải biết bảo vệ bí mật Nhà nước. Nói về công tác này, Người nhiều lần căn dặn cán bộ, đảng viên, chiến sỹ phải nâng cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, mất tập trung, phải tuyệt đối giữ gìn bí mật của cơ quan, tổ chức và của Đảng, Nhà nước. Trong bài “Phải giữ bí mật của Nhà nước” đăng trên Báo Nhân Dân, số 700, ngày 01/2/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Những văn kiện bí mật của Nhà nước quan hệ trực tiếp đến vận mệnh của toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. Cho nên giữ bí mật của Nhà nước là nhiệm vụ của toàn dân, đặc biệt là nhiệm vụ của cán bộ các cơ quan, các đoàn thể”. Người nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước: “Vấn đề này, nhắc đi nhắc lại đã nhiều lần. Nhưng tiếc thay, chứng bệnh không biết giữ bí mật vẫn rất phổ thông, rất trầm trọng. Nhiều cán bộ, nhân viên, binh sĩ, nhân dân còn mắc bệnh ấy. Chúng ta phải luôn nhớ rằng: Trong chiến tranh, giữ bí mật hay không là điều rất quan hệ đến sự thắng hay bại. Nếu địch biết tin tức của ta, nó sẽ tìm đánh vào chỗ yếu của ta, thì địch sẽ thắng. Nếu ta thấy rõ tin tức của địch, ta sẽ tìm đánh vào chỗ yếu của nó, thì ta sẽ thắng”. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan và các đoàn thể cần phải xem trọng giáo dục, nghiêm chỉnh chấp hành và thường xuyên kiểm tra công tác này giữ bí mật: Chúng ta phải xem giữ bí mật là một việc rất cần thiết và rất quan trọng trong công cuộc kháng chiến. Cán bộ và chiến sỹ phải làm gương mẫu giữ bí mật. Chính quyền và đoàn thể cần có kế hoạch tuyên truyền và giáo dục nhân dân giữ bí mật. Chúng ta đã đánh thắng địch trên mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, chúng ta phải kiên quyết đánh thắng địch trên mặt trận tình báo bằng cách tuyệt đối giữ bí mật. Như vậy, để giữ gìn những thành quả của cách mạng thì mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân nói chung và cán bộ, công chức Nhà nước làm công tác Văn phòng nói riêng đều phải nêu cao tinh thần và thực hiện nghiêm túc việc giữ bí mật. Đây là công việc thường xuyên, ở mọi lúc, mọi nơi và là trách nhiệm của toàn xã hội, không chỉ của riêng ai.

Đối với Chi bộ Phòng TC,HC,TT,TL là một trong năm chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường. Trong công tác tham mưu, phục vụ, Chi bộ phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ “nắm tình hình” để tham mưu với Ban Giám hiệu thực hiện tốt công tác tổ chức, chính sách cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công chặt chẽ, hiệu quả; công tác kế toán, kho quỹ cơ quan theo quy định. Thực hiện tốt công tác hành chính quản trị, văn phòng tổng hợp, văn thư lưu trữ; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập tại Nhà Điều hành, các hội trường, giảng đường, lớp học, thư viện, nhà ăn, nhà khách, ký túc xá học viên...; phục vụ các hoạt động thường xuyên của Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể, các đơn vị khoa, phòng nhà trường. Tham mưu quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, tư liệu, thư viện nhà trường; tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu phân công.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, trong hoạt động tham mưu, phục vụ của phòng còn một sốtồn tại, hạn chế:

Khối lượng công việc lớn, chủ yếu là công việc mang tính chất sự vụ, nhiều việc phát sinh nên có việc bị động, triển khai chưa kịp thời dẫn đến có việc còn chậm.

 Yêu cầu công tác đòi hỏi ngày càng cao, trong khi trình độ, năng lực của GV, CV, NV không đồng đều, có mặt còn hạn chế nên có việc còn chậm, còn xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

 Sự phối hợp công táccủa một số GV, CV, NVcó lúc chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ; tinh thần cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, thái độ phối hợp công táccó lúc, có nơichưa tốt, vì vậy chất lượng có việc chưa đảm bảo.

Để tiếp thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ,  Chi bộ, phòng, trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, đối với Chi uỷ, Chi bộ:

- Tiếp tục, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhất là việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên của Chi bộ, phòng trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Chi uỷ, Chi bộ tiếp tục chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Tiếp tục quan tâm, chăm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Chi bộ, phòng. Tăng cường giao nhiệm vụ và giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và quần chúng. Qua đó, biểu dương các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phê bình thẳng thắn, đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

- Quan tâm xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng

- Chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp cải tiến lề lối, phong cách làm việc, nội dung công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao và hợp đồng đã ký kết với Lãnh đạo trường.

- Thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt trong Chi bộ, phòng; gương mẫu, có trách nhiệm và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quan hệ khu dân cư nơi cư trú. Tích cực, kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; tự giác cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp với đồng chí, đồng nghiệp trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, phòng và nhà trường.

- Tiếp tục học tập cả về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu công việc.

Với những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt những giải pháp nêu trên, tôi tin tưởng rằng với sự đổi mới trong nội dung, phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện của Chi uỷ, Chi bộ, sự nỗ lực, tích cực, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, Chi bộ sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-cua-ho-chi-minh-trong-cong-tac-tham-muu-phuc-vu-cua-can-bo-dang-vien-phong-to-chuc-hanh-chinh-thong-tin-tu-lieu
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com