Thứ năm, 20.05.2021 GMT+7

Giới thiệu sách mới: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH, ĐỔI MỚI VÌ ĐỘC LÂP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Quá trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua (03/02/1930 - 03/02/2020) là quá trình liên tục được tôi luyện thử thách và trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; đồng thời cũng là 90 năm Đảng khẳng định mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao của mình; tích lũy, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi cam go, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

             Tự hào về chặng đường 90 năm Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách “Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” tháng 12 năm 2020. Cuốn sách gồm các bài viết, là tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và   địa phương, các nhà khoa học...

             Cuốn sách gồm 04 phần với nội dung:

             Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang

             Phần thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ        

             Phần thứ ba: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại

             Phần thứ tư: Tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên nhà trường!

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-moi-dang-cong-san-viet-nam-tri-tue-ban-linh-doi-moi-vi-doc-lap-dan-toc-va-chu-nghia-xa-hoi
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com