Thứ hai, 05.04.2021 GMT+7

NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2021 ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thực hiện nội dung định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong “Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2021” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành; Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền trong tháng 4 năm 2021, gồm các nội dung trọng tâm:

         1. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền về thành công và bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, học viên các lớp và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; Tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm đổi mới, kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý I năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021; Tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

         2. Tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; những thành tựu trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; Nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và văn bản pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền ứng cử của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong cong tác bầu cử; việc tổ chức và kết quả của các hội nghị hiệp thương ở các cấp. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thông tin, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam.

         3. Tuyên tuyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Tuyên truyền về các các tấm gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ“tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).

         4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, học viên và người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19; Tuyên truyền cộng đồng thực hiện đầy đủ khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt yêu cầu “5 K” của Bộ Y tế. Thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc - xin phòng COVID - 19; Quyết định số1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tếphê duyệt Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Văn bản số 1265/UBND-KGVX ngày 02/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 trong điều kiện bình thường mới. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân đối với việc góp phần kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; vừa phòng dịch bệnh; vừa triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội.

          5. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 4 năm 2021: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4), Kỷ niệm 151 năm ngày sinh Lãnh tụ V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021), Kỷ niệm 45 năm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976 - 25/4/2021); Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

         Căn cứ nội dung định hướng trong tháng 4 năm 2021: Cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=noi-dung-dinh-huong-cong-tac-tuyen-truyen-thang-42021-doi-voi-can-bo-dang-vien-giang-vien-truong-chinh-tri-tinh
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com