Thứ sáu, 20.11.2020 GMT+7

KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 3919/KH-HĐGDQP&AN ngày 04/9/2020 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Phú Thọ về “Kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020”, ngày 19/11/2020, Đoàn Kiểm tra của của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác GDQP&AN năm 2020 tại Trường Chính trị tỉnh. Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm có: đồng chí Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh - Trưởng đoàn; đồng chí Thượng tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Hội đồng GDQP&AN tỉnh - Phó Trưởng đoàn; 04 Ủy viên là Trưởng, phó ban Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Trưởng, phó phòng Công an tỉnh. Làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chi Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; các giảng viên giảng dạy kiến thức QP&AN. Chương trình kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, bao gồm:

Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh - Trưởng đoàn phát biểu tại Hội nghị

     Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp kiểm tra: Đại tá Trần Nho Lương - Trưởng đoàn nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên, hằng năm theo Kế hoạch của Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác GDQP&AN tại Trường Chính trị tỉnh, nhằm đánh giá những mặt đã làm được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân để rút kinh nghiệm; đồng thời có biện pháp tổ chức thực hiện tốt hơn, góp phần đưa công tác GDQP&AN ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu, vững chắc.

     Báo cáo toàn diện kết quả công tác GDQP&AN năm 2020 của Trường Chính trị tỉnh đã thể hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Hội đồng GDQP&AN tỉnh. Các nội dung cơ bản của báo cáo gồm:  

     Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng GDQP&AN tỉnh về công tác GDQP&AN:Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Luật GDQP&AN năm 2013; Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 22/01/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; Kế hoạch số 235/KH-HĐGDQP&AN ngày 17/01/2020 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Phú Thọ về công tác GDQP&AN năm 2020.

     Về kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác GDQP&AN của Trường Chính trị tỉnh: Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 06/4/2020 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh về công tác Quân sự, quốc phòng an ninh năm 2020;Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TCT ngày 09/10/2019 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nển tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;Tiếp tục thực hiện, bổ sung, hoàn chỉnh bộ văn bản Hướng dẫn số 03, 04, 05-HD/TCTngày 06/8/2019 của Trường Chính trị tỉnh về thực hiện Quy chế quản lý đào tạo chương trình Trung cấplý luận chính trị - hành chính(LLCT-HC), ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh);  Giáo án, lịch giảng dạy -học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại trường (có nội dung phân công giảng dạy kiến thức QP&AN tại các lớp Trung cấp LLCT -HC); Kế hoạch, giáo án giáo dục chính trị và huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2020.

    Về kết quả bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên của nhà trường: Năm 2020, Trường Chính trị tỉnh cử 02 đồng chí Lãnh đạo trường học lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN (đối tượng 2) do Quân khu 2tổ chức; cử 02 đồng chí Lãnh đạo khoa, phòng học lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN (đối tượng 3) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tổ chức; cử 02 giảng viên học lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Đến tháng 11/2020: 04/4 đồng chí Lãnh đạo trường (100%) đã được bồi dưỡng kiến thức QP&AN (đối tượng 2); 19/19 cán bộ lãnh đạo khoa, phòng (100%) đã được bồi dưỡng kiến thức QP&AN (đối tượng 3); 25/37 cán bộ, đảng viên (67,6%) đã được bồi dường kiến thức QP&AN (đối tượng 4).

     Đối với cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan: Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BCH ngày 14/01/2020 của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, Kế hoạch số 604/LHL-BCH ngày 24/8/2020 của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì về huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020: Trường Chính trị cử đủ cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan tham gia chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và huấn luyện tự vệ năm 2020 từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020 (theo Cụm huấn luyện số 4, gồm các cơ quan Truyền tải điện Tây Bắc, Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ).

     Về kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN đối với học viên đào tạo, bồi dưỡng tại trường: Tính đến tháng 11 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh thực hiện quản lý, giảng dạy 41lớp đào tạo, bồi dưỡng,với 3.472  học viên; ước thực hiện cả năm2020 là48lớp, với tổng số 4.202  học viên. Trong đó có 23 lớp đào tạo Trung cấp LLCT - HC, với 1848 học viên (cả chuyển tiếp và mở mới); trong đó có 11 lớp với 860 học viên được học tập kiến thức QP&AN. Các lớp học này theo chương trình quy định tại Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014, Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 và Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có các chuyên đề giảng dạy - học tập về kiến thức QP&AN thuộc phần học “Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội”.

   

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

 Đối với những nội dung Đoàn Kiểm tra quan tâm: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa Trường Chính trị tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trong công tác GDQP&AN, đào tạo Trung cấp Quân sự, Trung cấp LLCT - HC cho đối tượng Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn. Công tác phối hợp của trường với các đơn vị, huyện, thị, thành trong thực hiện bồi dưỡng kiến thức QP&AN (đối tượng 4) và các lớp bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại trường. Nhà trường cũng luôn quan tâm và chỉ đạo hoạt động của Trung đội tự vệ cơ quan, đáp ứng yêu cầu QSQP&AN trong tình hình mới theo sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì. Đồng thời đề nghị Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng tại Trường Chính trị tỉnh theo quy định tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN.

     Kiểm tra hệ thống văn bản, kế hoạch chỉ đạo giảng dạy; kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng học viên Trường Chính trị tỉnh; Kiểm tra nhận thức của cán bộ, giảng viên, đảng viên Trường Chính trị tỉnh (đối tượng 3 và đối tượng 4): 01/10 đồng chí đạt Khá, 09/10 đồng chí đạt Giỏi; đơn vị Trường Chính trị tỉnh đạt Giỏi.

     Kết luận sơ bộ cuộc kiểm tra, Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh - Trưởng đoàn, ghi nhận: Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN tỉnh; Trường Chính trị tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ GDQP&AN năm 2020, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác GDQP&AN tại đơn vị; Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên tập huấn nội dung các chuyên đề “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền chủ quyền Biển Đảo Việt Nam, Luật An ninh mạng…; chuẩn bị và thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy kiến thức GDQP&AN tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, còn một số hạn chế đó là: Chưa tổ chức cho học viên đi trải nghiệm thực tế để tiếp cận và có thực tiễn về công tác GDQP&AN (do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19); chưa phối hợp tham mưu thực hiện mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3, Điều 2, Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ(Nội dung này, Hội đồng GDQP&AN tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh đưa vào thực hiện trong Kế hoạch năm 2021). Trong thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện tốt: Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới, Luật GDQP&AN,Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014, Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14/7/2016 và Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvề đào tạo Trung cấp LLCT - HC; Xây dựng nội dung trải nghiệm thực tế trong chương trình, kế hoạch giảng dạy - học tập kiến thức QP&AN; Tổ chức tốt kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan; Tăng cường trang thiết bị giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường.   

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=kiem-tra-cong-tac-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-tai-truong-chinh-tri-tinh
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com