Thứ sáu, 14.02.2020 GMT+7

Giới thiệu sách mới CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy Nhà nước. Người cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô,… Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”. Chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp bởi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân luôn được che đậy rất khôn khéo, tinh vi dưới nhiều hình thức, gắn liền với lợi ích của từng cá nhân, lợi ích nhóm. Vì vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân ta.

Nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Chống chủ nghĩa cá nhân của đồng chí Nguyễn Chí Thanh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng. So với lần xuất bản trước, lần xuất bản này Nhà xuất bản bổ sung thêm một số bài viết của tác giả mới sưu tầm được.

Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, bằng lối trình bày sinh động và hấp dẫn, cuốn sách đã làm rõ một số vấn đề như: Nguồn gốc và hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa cá nhân; biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; hình thái phát triển và tác hại do nó gây ra; sự khác nhau giữa chủ nghĩa cá nhân với lợi ích chân chính của cá nhân; ranh giới giữa chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng tập thể; phương hướng chống chủ nghĩa cá nhân và xây dựng tư tưởng tập thể,v.v..

Mặc dù các bài tuy được viết đã lâu, song vẫn là tài liệu quý đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập, rèn luyện để nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã vạch ra. Cuốn sách được xuất bản năm 2019.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-moi-chong-chu-nghia-ca-nhan
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com