Thứ hai, 30.12.2019 GMT+7

MỘT SỐ KẾT QUẢ CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019

Công tác dân vận là công việc của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn kết nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò, vị trí và khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận. Quan điểm của Đảng về công tác dân vận được thể hiện xuyên suốt và thống nhất từ Cương lĩnh chính trị, văn kiện đại hội, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, quy chế, quy định… cùng sự vận dụng phù hợp theo từng thời kỳ cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, các quan điểm đó được thể hiện tập trung, đầy đủ nhất ở Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Nhận thức đúng về vai trò của công tác dân vận, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tiến hành công tác dân vận và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Công tác dân vận của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện.Tích cực quán triệt, triển khai, thực hiện các nội dung năm dân vận chính quyền 2019với chủ đề: "Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức".

Theo đó, Hội đồng nhân dân các cấp tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các dự án theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh; về quy hoạch phát triển văn hóa; thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý thông tin điện tử, viễn thông; tình hình, kết quả thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục; việc thực hiện sáp nhập khu dân cư, đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; giải quyết các vụ, việc hành chính, dân sự liên quan đến đất đai; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn...Thực hiện và duy trì hiệu quả chuyên mục "Giám đốc Sở với cử tri", "Đại biểu dân cử với cử tri" trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.

Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; quyết liệt chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; ban hành Bộ tiêu chí khu nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, đã có có 1.384/1.482 thủ tục hành chính được đưa vào phục vụ. Duy trì lịch tiếp công dân theo định kỳ; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nền nếp công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và kịp thời tổ chức các cuộc đối thoại đột xuất để giải quyết những vụ việc phức tạp. Đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 6.660 lượt công dân, tăng 20,19% so với cùng kỳ; tổ chức 292 cuộc đối thoại định kỳ (29.103 người tham gia), 88 cuộc đối thoại đột xuất (3.267 người tham gia).

Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân 02 cấp chú trọng việc thực hiện công tác dân vận gắn với công tác cải cách tư pháp, công tác giải quyết, xét xử; với việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Làm tốt công tác đối thoại, hòa giải án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại (tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 50%); thường xuyên xétxử lưu động các vụ án hình sự tại các địa phương, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; đẩy mạnh việc tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; công khai 3.659 bản án có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử. Duy trì, thực hiệnhiệu quả quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong  tuyên truyền, vận động đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, tham mưu các nội dung về luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; thường xuyên cử cán bộ dân vận, tổ công tác dân vận xuống các địa bàn trọng điểm, khó khăn; tổ chức hiệu quả phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo", các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện; xây dựng và duy trì 62 mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp công tác dân vận tỉnh kiện toàn thành viên; tiến hành kiểm tra, đánh giá, tổng kết công tác năm và triển khai Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; chỉ đạo Công an huyện, thành, thị hướng dẫn các xã trên địa bàn tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" và diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân". Ban hành hướng dẫn quy trình tuyển chọn, xây dựng, sử dụng, quản lý cốt cán đặc thù trong tôn giáo của lực lượng Công an tỉnh; nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, các đạo lạ. Phối hợp khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình "Dân vận khéo" và kết quả triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận tại 03 đơn vị cấp huyện (huyện Tân Sơn, Thanh Thủy, Cẩm Khê) và 03 đơn vị cấp xã.

Những kết quả trên của công tác dân vận đã góp phần quan trọng  vào việc xác lập, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

(Số liệu trích nguồn: Báo cáo công tác dân vận năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020).

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=mot-so-ket-qua-co-ban-trong-cong-tac-dan-van-cua-tinh-phu-tho-nam-2019
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com