Thứ hai, 14.05.2018 GMT+7

KHOA LÝ LUẬN MÁC- LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HOÀN THÀNH HƯỚNG DẪN ĐOÀN SINH VIÊN THỰC TẬP CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018

Thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo đoàn sinh viên thực tập, theo kế hoạch khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và hướng dẫn Đoàn sinh viên thực tập của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tập tại Khoa từ ngày 19/3 đến ngày 11/5/2018.Khoa đã triển khai nghiêm túc kế hoạch hướng dẫn thực tập sinh viên, đảm bảo đúng quy chế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ trong đợt thực tập.

Lãnh đạo Khoa đã quán triệt cho các sinh viên về mục đích, yêu cầu của đợt thực tập, nhằm rèn luyện năng lực giảng dạy, nâng cao lòng yêu nghề để có thể trở thành giảng viên lý luận chính trị; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện, bồi dưỡng tinh thần say mê nghề nghiệp đối với chuyên ngành được đào tạo.Khoa đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các em sinh viên trong thời gian thực tập: Sinh viên thực tập được bố trí như một thành viên của khoa, tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động khác theo yêu cầu của khoa và nhà trường.Các sinh viên xây dựng, thực hiện kế hoạch thực tập, nắm bắt thông tin,tham gia dự giờ để học tập kinh nghiệm, viết nhật ký, viết báo cáo thực tập, soạn bài, tập giảng và giảng trước Khoa.Khoa phân công các giảng viên có chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên thực tập. Các giảng viên đều tận tình, trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên trong hoạt động soạn giảng và các hoạt động khác. Các sinh viên thực tập luôn cố gắng, nỗ lực soạn, tập giảng, viết báo cáo; tham gia tích cực vào các hoạt động chung của khoa, nhà trường như lao động, vệ sinh, viết bài cho website trường...

Cuối đợt thực tập, các sinh viên đã giảng báo cáo trước Khoa. Khoa đã nhận xét, đánh giá về bài giảng và sự rèn luyện của từng sinh viên, chỉ rõ những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục. Kết quả 8/8 sinh viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết thúc đợt thực tập, các em sinh viên đã trở về Hà Nội để tiếp tục nhiệm vụ học tập, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên thực tập năm 2018.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=khoa-ly-luan-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-hoan-thanh-huong-dan-doan-sinh-vien-thuc-tap-cua-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-nam-2018
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com