Thứ hai, 16.10.2017 GMT+7

Giới thiệu sách: CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

Sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta đã trải qua gần 30 năm. Với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo một sự thay đổi cơ bản và toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín của nước ta ngày càng tăng lên trên trường quốc tế. Trong những thành tựu đó có vai trò và sự đóng góp rất quan trọng của công tác tư tưởng.

Công tác tư tưởng đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin vào đường lối đổi mới của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua những thách thức để giữ gìn ổn định chính trị - xã hội, kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa nước ta vững bước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, hiểu sâu hơn về công tác tư tưởng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản lần thứ ba cuốn sách chuyên khảo “Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng”.

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống các vấn đề về công tác tư tưởng như: các khái niệm về tư tưởng, công tác tư tưởng, tính khoa học và tính cách mạng trong công tác tư tưởng, phân tích sâu sắc nội dung và các phương thức hoạt động của công tác tư tưởng. Đồng thời, cuốn sách cũng đề cậ đến vấn đề phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng thông qua thực tiễn đào tạo đội ngũ này ở Học viện báo chí tuyên truyền, phê phán một số hạn chế trong công tác Báo chí – xuất bản như khuynh hướng thương mại hóa, sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chủ quản, chưa coi trọng việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về chính trị, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức...

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-cong-tac-tu-tuong-va-van-de-dao-tao-can-bo-lam-cong-tac-tu-tuong
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com