Thứ hai, 11.09.2017 GMT+7

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC VIÊN

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2016 - 2017, ngày 08/9/2017, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên. Chủ trì Hội thảo: ThS Nguyễn Văn Sách - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Thành phần dự hội thảo: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các khoa, phòng; các chuyên gia, chủ nhiệm, nhóm nghiên cứu đề tài và giáo viên chủ nhiệm các lớp.

ThS. Đỗ Đức Lương - Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và kết quả của đề tài

Tại Hội thảo có 07 ý kiến phát biểu, thảo luận về các nội dung: Quá trình mua sắm các trang thiết bị, máy móc phục vụ ứng dụng phần mềm; Kết quả tập huấn, chạy thử nghiệm phần mềm và kiến nghị giải pháp triển khai, áp dụng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng sau nghiệm thu; Các nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo đã được áp dụng, triển khai trong phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên; Những ưu điểm, hạn chế và khả năng ứng dụng của phần mềm trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; So sánh, làm rõ ưu điểm, hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng với cách thức quản lý thủ công; Công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý quá trình triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Các ý kiến tham luận đã đánh giá cao sự cần thiết của việc xây dựng, tính khả thi, ứng dụng và hiệu quả của phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Nêu lên những kết quả đã đạt được trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài. Đồng thời, chỉ ra một số nội dung còn hạn chế, tồn tại cần bổ sung, điều chỉnh để hoàn thiện phần mềm và Báo cáo tổng hợp toàn diện kết quả nghiên cứu đề tài khoa học.

ThS. Nguyễn Văn Sách - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, ThS. Nguyễn Văn Sách - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chủ nhiệm, nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai, thực hiện đề tài và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo. Đồng chí yêu cầu Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu, tổ chức chủ trì tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, khẩn trương hoàn thiện phần mềm và Báo cáo tổng hợp toàn diện kết quả nghiên cứu đề tài khoa học; chuẩn bị tốt các điều kiện để nghiệm thu cấp cơ sở và tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh theo đúng tiến độ, thuyết minh đề tài đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, sớm ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn công tác quản lý học viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu bế mạc Hội thảo

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=truong-chinh-tri-tinh-phu-tho-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-danh-gia-toan-dien-ket-qua-nghien-cuu-xay-dung-phan-mem-quan-ly-cong-tac-dao-tao-boi-duong-hoc-vien
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com