Thứ năm, 16.06.2016 GMT+7

TỔNG KẾT THAO GIẢNG CẤP KHOA, CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ “Quy định về tổ chức thao giảng, dự giờ ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03-02-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TCT ngày 25/02/2016 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về việc Tổ chức thao giảng cấp khoa, cấp trường kết hợp với thẩm định chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2015-2016. Sau 3 tháng triển khai thao giảng, đã đạt được kết quả thành công tốt đẹp. Ngày 09 tháng 6 năm 2016, nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác thao giảng, công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016. Tại hội nghị đã có 25 ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý về hoạt động thao giảng, dự giờ năm 2016; Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm:

Về công tác chỉ đạo của Ban Giám hiệu

Thực hiện Quyết định số 2422/QĐ - HVCTQG ngày 17 tháng 6 năm 2015  của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Mẫu giáo án dùng cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để nâng cao chất lượng soạn giáo án về nội dung và hình thức theo đúng Mẫu quy định của Học viện, bắt đầu từ năm học 2015- 2016, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã ban hành Hướng dẫn số 08/HD-TCT ngày 21/8/2015 về việc soạn giáo án theo mẫu giáo án dùng cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho giảng viên và giảng viên kiêm chức nhà trường thực hiện.

Hoạt động thao giảng năm học 2015 -2016 được Ban Giám hiệu nhà trường  quan tâm chỉ đạo sâu sát, cụ thể, có hiệu quả, tổ chức thực hiện nghiêm túc từ cấp khoa đến cấp trường. Kế hoạch tổ chức thao giảng và các văn bản hướng dẫn sớm được ban hành và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện.

Chỉ đạo các khoa chuyên môn chủ động bố trí, sắp xếp công việc, hướng dẫn các giảng viên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, soạn giảng và thực hiện tốt thao giảng cấp khoa, đồng thời vẫn hoàn thành tốt kế hoạch, lịch giảng dạy hang tháng của nhà trường.

 Chỉ đạo phòng Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin- Tư liệu và phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thao giảng: Xây dựng kế hoạch, lịch thao giảng, bố trí hội trường, máy chiếu, ánh sáng, vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt động thao giảng diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thao giảng cấp khoa, cấp trường năm học 2015 - 2016

Về tổ chức thực hiện thao giảng cấp khoa và cấp trường

 Thao giảng cấp khoa

Từ ngày 01 tháng 3 đến hết ngày 14 tháng 4 năm 2016, các khoa chuyên môn triển khai thao giảng cấp khoa với tổng số 31/43 (bằng 72%) giảng viên và giảng viên kiêm chức tham gia (trong đó: Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 giảng viên; Khoa Nhà nước và Pháp luật: 08 giảng viên; Khoa Xây dựng Đảng 06 giảng viên; Khoa Dân vận 07 giảng viên).

Lãnh đạo các khoa chuyên môn đã chỉ đạo thực hiện tốt thao giảng cấp khoa, từ việc thông qua giáo án đến thẩm định, đánh giá, công nhận giảng viên dạy giỏi cấp khoa. Xác định thao giảng cấp khoa là bước tuyển chọn ban đầu để chọn giảng viên dạy giỏi tham gia thao giảng cấp trường. Các giảng viên đã chuẩn bị tâm thế tốt, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thao giảng; xác định rõ nhiệm vụ, chủ động soạn bài mới trong các môn và phần học  thuộc “Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính” (Ban hành kèm theo quyết định số 1479/QĐ - HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); giáo án nhìn chung được soạn đúng mẫu, đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức.

Tuy nhiên, việc đánh giá, nhận xét thao giảng cấp khoa của một số Lãnh đạo khoa còn chưa chặt chẽ, chưa kiểm duyệt giáo án theo đúng mẫu quy định. Chất lượng thao giảng của một số giảng viên chưa thực sự phản ánh đúng năng lực giảng dạy.

Kết quả thao giảng cấp khoa: 100% đạt khá, giỏi. Trong đó loại giỏi là 28/31 giảng viên (bằng 90,32%); loại khá 3/31 giảng viên (bằng 9,68%);.

Thao giảng cấp trường

Thao giảng cấp trường diễn ra từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, có 28 giảng viên tham gia và được thực hiện trên đối tượng giả định.

Thành phần dự giờ, đánh giá gồm Hội đồng Đào tạo - Khoa học, giảng viên nhà trường. Giảng viên tham gia thao giảng sau khi hoàn thành phần bài giảng, được Hội đồng Đào tạo – Khoa học và giảng viên dự giờ đánh giá, chấm điểm trên hai nội dung: Điểm giáo án và điểm giảng bài trên lớp. Các phiếu chấm điểm, đánh giá được niêm phong và lưu giữ bảo mật, khi kết thúc thao giảng, Thư ký Hội đồng tổng hợp, báo cáo kết quả để Chủ tịch Hội đồng Đào tạo - Khoa học xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng Đào tạo- Khoa học và đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách thao giảng, ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2016, Tổ Thư ký đã tiến hành tổng hợp phiếu chấm điểm thao giảng. Phiếu chấm điểm của thành viên Hội đồng: 228 phiếu; phiếu chấm điểm của các giảng viên: 394 phiếu. Tổng cộng: 622 phiếu .

Kết quả thao giảng cấp trường: có 27/28 giảng viên xếp loại giỏi đạt 96%; có 01/28 giảng viên xếp loại khá, chiếm 4%.

Ưu điểm: Lãnh đạo nhà trường, các giảng viên chấp hành nghiêm túc “Quy định về tổ chức thao giảng, dự giờ ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Giảng viên thao giảng đảm bảo đúng, rõ kiến thức cơ bản, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn lý luận với thực tiễn và có tính hướng dẫn nghiệp vụ công tác…nhiều giảng viên có phương pháp, kỹ năng giảng dạy tốt. So với những năm trước, nhiều giảng viên thao giảng đạt kết quả tốt hơn. Đa số giảng viên đều lựa chọn phù hợp và sử dụng tốt, hợp lý các phương pháp giảng dạy (phương pháp truyền thống và phương pháp tích cực), 100% giảng viên sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy, nhiều giảng viên đã biết kết hợp trình chiếu giáo án điện tử cùng với minh họa bằng hình ảnh và phim phù hợp với nội dung bài giảng, tạo cho bài giảng sinh động và hấp dẫn.

Số lượng giảng viên tham gia thao giảng, dự giờ cao hơn năm trước, nhiều giảng viên kiêm chức đã tham gia thao giảng, chất lượng bài giảng về cơ bản được nâng cao. Nhiều bài giảng đạt kết quả xuất sắc như bài giảng của: đồng chí Đỗ Đức Lương, đồng chí Nguyễn Văn Nhạ, đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mỹ, đồng chí Hoàng Thị Nguyệt Nga…

  Việc chuẩn bị giáo án giảng dạy được giảng viên thực hiện theo đúng Quyết định số 2422/QĐ - HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo quy định soạn giáo án tối đa là 04 tiết thay cho soạn cả bài 10 đến 15 tiết như trước đây. Điểm mới này đã giúp cho giảng viên các khoa tập trung thực hiện theo đúng 5 bước cơ bản và xác định rõ ràng được mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của bài giảng, không có giảng viên giảng trùng bài thao giảng của mình năm trước.

Thành viên Hội đồng Đào tạo - Khoa học và giảng viên tham gia dự giờ khá đầy đủ (trừ các đồng chí có lịch giảng và thực hiện công việc chung của nhà trường) với tinh thần tôn trọng, nghiêm túc, chấm điểm bài giảng của giảng viên đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan, phản ánh đúng chất lượng bài giảng. Thư ký tổng hợp phiếu trung thực, trách nhiệm cao.

  Hạn chế: Việc đầu tư chuẩn bị cho thao giảng cấp trường của một số giảng viên chưa thực sự tốt, nên chất lượng thao giảng còn hạn chế. Nội dung một số bài giảng chưa sâu, thiếu chuẩn xác, chưa xác định rõ trọng tâm bài giảng.

  Một số giảng viên soạn giáo án giấy chưa sát với mẫu quy định (trong kế hoạch bài giảng phân chia thời gian cho nội dung giảng dạy không phù hợp: 2 phút, 4 phút, 11 phút, 47 phút…), một số ít giáo án còn sơ sài, chưa thực sự khoa học, chưa cân đối với dung lượng kiến thức cần chuyển tải. Có giáo án còn  có lỗi chính tả và thể thức trình bày.v.v.

  Một số giảng viên soạn giảng giáo án điện tử chưa đúng thể thức, còn nhiều chữ trên slide, hình ảnh minh họa chất lượng chưa cao, không rõ, thiếu chọn lọc, màu tối, hình ảnh số liệu chưa sát với nội dung giảng dạy.

  Về phong cách diễn đạt: Một số giảng viên còn nói nhanh, thừa từ đệm, diễn đạt chưa thoát ý, khó hiểu; lập luận thiếu chặt chẽ, mất bình tĩnh, chủ quan trong lời nói nên còn ngẫu hứng. Nhiều giảng viên chưa chú ý tới nội dung cho ghi và nội dung giảng nên người học khó ghi chép.

  Việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực của một số giảng viên còn chưa thực sự nhuần nhuyễn, khả năng liên hệ thực tiễn còn hạn chế, chưa cập nhật thường xuyên những kiến thức mới phục vụ công tác giảng dạy, trình bày bảng hạn chế. Có bài giảng còn khô cứng, thiếu thực tiễn, chưa có sức thuyết phục.

   Giảng viên dự giờ chưa đông đủ, nhiều đồng chí bận công việc. Do đó số phiếu đánh giá chấm điểm ở từng giảng viên chưa đồng đều, nhiều trường hợp điểm chênh cao, cá biệt có trường hợp chấm chênh 3,0 điểm. Trong phiếu chấm điểm, có giảng viên còn chưa cộng điểm thành phần, điểm tổng. Có một số đồng chí giảng viên chưa dự giờ đánh giá (có 40/43 giảng viên và giảng viên kiêm chức dự giờ đánh giá).

Đồng chí Nguyễn Văn Sách - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng kết luận Hội nghị

  Về kết quả đạt được

Thao giảng cấp khoa, cấp trường năm học 2015 - 2016 được Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả và thành công tốt đẹp. Giảng viên chấp hành, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, tham gia thao giảng với tinh thần trách nhiệm cao, số lượng giảng viên dạy giỏi cấp khoa tham gia thao giảng cấp trường tăng hơn so với năm học 2014 - 2015 là 03 giảng viên.

Hội thi giảng viên giỏi cấp trường năm học 2015 - 2016 là nội dung sinh hoạt chuyên môn quan trọng được tổ chức khoa học và nghiêm túc, thực sự bổ ích và thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên nhà trường. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy tốt trong cán bộ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong thời gian tới.

Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ kết quả thao giảng cấp trường năm học 2015 - 2016:

Thứ nhất, sự chỉ đạo nghiêm túc của Ban Giám hiệu nhà trường, sớm thống nhất kế hoạch, thông báo địa điểm, thơi gian thao giảng vào lịch tuần; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các khoa thực hiện kế hoạch thao giảng cấp trường đúng tiến độ. Công khai kết quả chấm thao giảng đối với tất cả các giảng viên dự thao giảng. Có sự động viên về cả vật chất và tinh thần cùng những chế độ, chính sách thỏa đáng đối với giảng viên thao giảng cấp khoa, cấp trường và đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015 - 2016.

Thứ hai, tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo các khoa chuyên môn. Lãnh đạo các khoa chuyên môn đã chăm lo, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho giảng viên một cách kỹ lưỡng và sát thực với Chương trình giảng dạy Trung cấp LL CT – HC (2014).

Thứ ba, các giảng viên tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự trọng nghề nghiệp; khao khát vươn lên khẳng định về chuyên môn, chuẩn bị tốt những nội dung bài giảng để chuyển tải kiến thức thông qua phương pháp giảng dạy một cách hiệu quả nhất.

Thứ tư, sự phối kết hợp giữa các phòng chức năng với các khoa chuyên môn, làm tốt công tác tham mưu với Ban Giám hiệu chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chăm lo các điều kiện cần thiết để thao giảng đạt kết quả tích cực.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Hội đồng Đào tạo - Khoa học; công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả của Lãnh đạo các khoa, phòng; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các khoa chyên môn và phòng chức năng; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giảng viên; hoạt động thao giảng năm học 2015 - 2016 của nhà trường đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ của năm học 2015 - 2016. Kết quả thao giảng là tiền đề để nhà trường tiếp tục tổ chức tốt hơn hoạt động thi giảng viên giỏi cấp trường vào những năm sau.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=tong-ket-thao-giang-cap-khoa-cap-truong-nam-hoc-2015-2016
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com