Thứ hai, 13.06.2016 GMT+7

Giới thiệu sách mới: TƯ DUY MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

Sau 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế - xã hội nước ta đã có bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nền kinh tế Việt Nam đang bắt đầu chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua dường như không còn phát huy được nhiều tác dụng. Trong điều kiện này, nếu không có sự thay đổi mang tính đột phá mới nhằm tháo gỡ “những nút thắt”, những rào cản  đối với sự phát triển kinh tế - xã hội , thì Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn và sẽ tụt hậu với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Vì vậy, để tạo ra động lực mới nhằm huy động tối ưu, hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, sức mạnh của toàn dân tộc vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh và điều kiện mới của quốc tế, khu vực và trong nước, một trong những vấn đề quan trọng là cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức, quan điểm và hành động nhằm tạo ra tư duy mới trong phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội...theo hướng hiệu quả và bền vững.

Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới của tập thể tác giả, do GS. TSKH Lương Xuân Quỳ chủ biên. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kết quả của đề tài: “Tư duy về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới, mã số KX.01.12/11-15” thuộc chương trình hoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Đường dẫn của bản tin này: http://truongchinhtritinhphutho.gov.vn//.html&t=gioi-thieu-sach-moi-tu-duy-moi-ve-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-trong-boi-canh-moi
© TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌEmail: kiencuongtct@gmail.com