Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  40
Hôm qua :  2979
Lượt truy cập : 3192706
TRUYỀN THỐNG 90 NĂM (18/11/2030 - 18/11/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 79 NĂM (10/1941 - 10/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ
9 10 462

TRUYỀN THỐNG 90 NĂM (18/11/2030 - 18/11/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 79 NĂM (10/1941 - 10/2020) NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ

Thứ năm, 12.11.2020 03:55

CN. Phan Viết Vinh Hạnh
Phòng TC, HC, TT, TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của Nhân dân ta. Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công. Đảng ta luôn xem sự đoàn kết thống nhất là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng, là cơ sở để thống nhất giai cấp, là điều kiện để đoàn kết toàn dân và đưa cách mạng đến thắng lợi. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm “dân là gốc”,“cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, 90 năm trước đây, sau 9 tháng Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, ngày 18/11/1930, Hội phản đế Đồng Minh - tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam ra đời. Nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết toàn dân, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH đã góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc.

     Kế tục sự nghiệp cách mạng của Hội Phản đế Đồng Minh (18/11/1930), Đông Dương phản đế Liên Minh (1935-1936), Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế (1936-1938), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938-1939), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương (1939-1941), Mặt trận Việt Minh (1941-1951) Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đã tập hợp các tầng lớp Nhân dân, các đảng phái yêu nước và các tổ chức cứu quốc, đoàn kết, động viên toàn dân đứng lên đấu tranh, thoát khỏi ách thống trị của phong kiến, ách nô lệ của thực dân Pháp và ách thống trị của phát xít Nhật, lập nên những chiến công hiển hách, giành thắng lợi vĩ đại, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông dầu tiên của khu vực Đông Dương.

     Trong giai đoạn 1941-1954, đoàn kết Mặt trận Việt Minh, Hội Liên Việt, Mặt trận Liên Việt đã đoàn kết, tập hợp toàn dân thực hiện trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Nhân dân và quân đội ta với sức mạnh vô địch đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đi đến ký kết hiệp định Giơnevơ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, xây dựng XHCN, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam chống đế quốc xâm lược.

     Đoàn kết Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (1955-1977), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960-1977) và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (1968-1977), Nhân dân và quân đội ta đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và Nguỵ quyền Sài Gòn, đòi hoà bình, tự do, công lý, yêu cầu đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, Quân và dân ta đã một lần nữa khẳng định Nhân dân Việt Nam với ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng, sẵn sàng đập tan bất kỳ âm mưu và hành động chống phá nào của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ truyền thống gắn bó thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với Nhân dân Campuchia. Đoàn kết trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đoàn kết để khắc phục hậu quả chiến tranh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình, dự đoán chính xác âm mưu và hành động của các bên liên quan, nhất là động thái các nước lớn, trên cơ sở đó có sự chuẩn bị toàn diện, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

      Bước vào thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhất là qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam với vị trí là một bộ phận của hệ thống chính trị, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận đã và đang tập hợp, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín và vị thế của dân tộc ta trên trường quốc tế.

     Sự hình thành và phát triển, cùng những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 90 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, quan điểm, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

     Ngày 18 tháng 11 hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, trở thành "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc". Các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc đồng loạt tổ chức Ngày hội; cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và ký kết giao ước thi đua đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm tới; Đồng thời, có nhiều hoạt động văn hoá truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, bảo vệ môi trường... Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp, đến các cán bộ, đảng viên đều đến khu dân cư tham gia Ngày hội, tăng cường mối liên hệ ngày càng gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết từ cộng đồng khu dân cư.

     MTTQ tỉnh Phú Thọ là một bộ phận trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập từ tháng 10/1941 theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về việc thành lập "Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội" trên cơ sở đổi tên các tổ chức Mặt trận phản đế trong tỉnh và thống nhất thành lập tổ chức Mặt trận Việt Minh từ tỉnh đến cơ sở. Ngay khi mới thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào Việt Minh trong tỉnh đã vượt qua sự khủng bố của giặc Pháp và tay sai, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể cứu quốc từ tỉnh đến huyện, xã ngày càng vững mạnh, tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng 8 thắng lợi trong toàn tỉnh vào ngày 25/8/1945.

     Hòa bình lập lại trên miền Bắc thân yêu, Đảng ta đã chỉ rõ: Nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta chưa hoàn thành. Cuộc đấu tranh còn tiếp tục… Phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. MTTQ tỉnh Phú Thọ và MTTQ tỉnh Vĩnh Phú (Thời kỳ hợp nhất là tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ) tiếp tục giương cao ngọn cờ đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và chi việc sức người, sức của cho miền Nam; góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ, kề vai sát cánh cùng đồng bào miền Nam “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, thống nhất non sông về một mối, cùng đi lên xây dựng CNXH.

     Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ Việt Nam các cấp đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp Nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc.

     Từ ngày tái lập tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động đa dạng hóa các hình thức tập hợp củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, tập hợp đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

     Qua các phong trào, các cuộc vận động đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo, giải quyết an sinh xã hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động Ngày vì người nghèo... Với phương châm lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, lấy khu dân cư là nơi thực hiện nếp sống văn minh, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã góp phần cải tạo các hủ tục lạc hậu trong Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Đời sống của Nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên; diện mạo đô thị khang trang hơn, nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính trị được ổn định; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy.

     Bên cạnh đó, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã tích cực vận động Nhân dân tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. Thường xuyên lắng nghe, tập hợp những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền các cấp… góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Những thành tựu to lớn đạt được trong thời gian qua của MTTQ tỉnh là kết quả tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là kết quả nhận thức và đánh giá đúng đắn vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân, là sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, sự nỗ lực của Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp; là kết quả của truyền thống đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân, của đồng bào các dân tộc - tôn giáo trong tỉnh.  

     Sự ra đời và phát triển của MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọdưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh trong 79 năm qua là minh chứng sinh động, khẳng định: Đại đoàn kết các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh là điều kiện tiên quyết giúp chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Phú Thọngày một giàu đẹp.

     Từ những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận: MTTQ tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất, Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 05 năm liền được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và xuất sắc toàn diện; nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên được tặng huân chương, cờ thi đua, bằng khen của Nhà nước, các cơ quan Trung ương và UBND các địa phương.

     Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam, truyền thống 79 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ tỉnh Phú Thọ, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo đồng thuận trong quần chúng Nhân dân, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và an ninh quốc phòng mà Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhằm đạt mục tiêu: "Tăng cường xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực; xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững". Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọphối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức thành viên xác định mục tiêu hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Phú Thọ trong những năm tới là “Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp. Tăng cường, củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn khu dân cư để triển khai có kết quả các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện dân chủ; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế vì hoà bình và phát triển. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. Góp phần tích cực xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững”.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰ HIỆN TỐT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHÒNG TC, HC, TT, TL HỌC TẬP PHONG CÁCH TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN CỦA BÁC
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ VĂN THƯ, LƯU TRỮ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất