Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  1235
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812533
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
9 10 551

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Thứ ba, 04.10.2022 02:07

ThS. Nguyễn Thị Nhàn
Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Thực hiện Kế hoạch số 1297-KH/HVCTQG ngày 09/9/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 72-KH/TCT ngày 29/9/2022 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025; chiều ngày 03/10/2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức Phát động phong trào thi đua với sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo trường, lãnh đạo các khoa, phòng, đoàn thể và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

     Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường,đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Đây chính là cơ sở chính trị quan trọng cho việc chuẩn hóa các điều kiện phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ về chất lượng công tác trường chính trị, hướng tới mục tiêu xây dựng trường chính trị cấp tỉnh xứng tầm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất ở cấp tỉnh; thực sự là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát động phong trào thi đua "Xây dựng Trường Chính trị chuẩn" giai đoạn 2022 - 2025

     Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; ngày 30/6/2022, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Ngày 09/9/2022, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1297-KH/HVCTQG về tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 và tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đối với toàn hệ thống học viện và các trường chính trị cấp tỉnh vào ngày 14/9/2022.

     Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Học viện phát động; thiết thực thi đua lập thành tích, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường (1957 - 2022) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí để Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2026, Đảng ủy, Ban Giám hiệu phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025 tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường với các nội dung sau:

     Thứ nhất: Thi đua thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Học viện, giữ vững kỷ cương mọi mặt công tác. Tích cực phối hợp đồng bộ, mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Triển khai, thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh bảo đảm các hoạt động của Nhà trường đúng quy định.

     Thứ hai: Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Chủ động, tích cực cử cán bộ, giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo tỷ lệ đội ngũ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương trở lên theo quy định. Tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

     Qua rà soát, hiện trạng đối chiếu các tiêu chí về đội ngũ cán bộ, viên chức tại Điều7 Quy định số 11-QĐ/TW:

     -  Lãnh đạo Trường đạt 04/06 tiêu chí, còn 02/6 tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 1(Lãnh đạo trường có ít nhất 01 đồng chí có trình độ Tiến sĩ: 0/4 đồng chí; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2026.Lãnh đạo trường có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác Lênin: 1/4 đồng chí; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025).

     - Lãnh đạo khoa đạt 04/7 tiêu chí, 03/7 tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 1 (Lãnh đạo khoa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác Lênin: 1/8 đồng chí = 12,5%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025. Lãnh đạo khoa có trình độ cao cấp LLCT hoặc tương đương: 7/8 đồng chí = 87,5%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2023. Lãnh đạo khoa giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương: 7/8 đồng chí = 87,5%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025).

     - Lãnh đạo phòng đạt 2/5 tiêu chí, còn 3/5 tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 1 (Lãnh đạo phòng có trình độ chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên về khoa học chính trị, khoa học quản lý hoặc khoa học xã hội và nhân văn: 5/6 =83,33%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2024Lãnh đạo phòng có trình độ Cao cấp LLCT hoặc tương đương: 5/6 = 83,33%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2024. Lãnh đạo phòng giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương trở lên: 4/6 =66,66%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025).

     - Giảng viên đạt 05/11 tiêu chí, còn 06/11 tiêu chí chưa đạtchuẩn mức 1(Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm chiếm ít nhất 75%: 42/63=66,66%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025.100% giảng viên dạy LLCT có trình độ trung cấp trở lên: 41/42 = 97,62%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2023.100% giảng viên sau 07 năm có trình độ Cao cấp LLCT: 30/42 = 71,43%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025. Ít nhất 80% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: 9/42 = 21,43%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025. Ít nhất 60% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương: 17/42 = 40,47%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025.Xây dựng được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng theo quy định; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025).

     Trong thời gian tới, trên cơ sở Đề án trường chính trị chuẩn được Tỉnh ủy phê duyệt, nhà trường sẽ rà soát, cử giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.         

     Thứ ba: Thi đua nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao. Đổi mới phương pháp học tập, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, tích cực tự học, tự nghiên cứu lý luận chính trị, học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, phương pháp giảng dạy tích cực. Tăng cường tổ chức các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại trường; tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

     Đối chiếu với các tiêu chí về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Điều 8 Quy định số 11-QĐ/TW, nhà trường đã đạt 04/05 tiêu chí, còn 01/5 tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 1 (Bảo đảm tỷ lệ lớp Trung cấp LLCT hệ tập trung tại trường so với hệ không tập trung ít nhất là 1/3: hiện nay đang thực hiện tỷ lệ 1/5; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2025).

     Thứ tư: Thi đua trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: Tích cực triển khai thực hiện đề tài khoa học, hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp và tham gia tổng kết thực tiễn; Xuất bản sách, tạp chí (hoặc bản tin) bảo đảm chất lượng, số lượng; cập nhật thường xuyên thông tin trên trang điện tử của nhà trường; tích cực tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học cấp tỉnh, tích cực tham các hội thảo xây dựng trường chính trị chuẩn do Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du miền núi phía Bắc tổ chức.

     Đối với các tiêu chí về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại Điều 9 Quy định số 11-QĐ/TW, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt 06/9 tiêu chí, còn 03/9 tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 1 (Trong 05 năm thực hiện được ít nhất 03 đề tài NCKH cấp tỉnh trở lên, được nghiệm thu ở mức đạt trở lên: 2/3 = 66,67%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2026Trong 05 năm xuất bản ít nhất 05 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo hoặc kỷ yếu hội thảo: 3/5 = 60%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2026Hằng năm, xuất bản ít nhất 03 kỳ Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”: 2/3 = 66,67%; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2026).

     Thứ năm: Thi đua xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương: Xây dựng tiêu chí văn hoá ứng xử trong nhà trường, thực hiện tốt các tiêu chí theo danh hiệu “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện về “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025.

     Đối chiếu với các tiêu chí về xây dựng văn hoá trường Đảng tại Điều 10 Quy định số 11-QĐ/TW, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 với 08/08 tiêu chí.

     Thứ sáu: Thi đua bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc: Xây dựng được cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu...

     Đối chiếu với các tiêu chí về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính tại Điều 11 Quy định số 11-QĐ/TW, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt 03/04 tiêu chí, còn 01/4 tiêu chí chưa đạt chuẩn mức 1 (Cơ sở vật chất còn thiếu phòng hội thảo 300 chỗ ngồi, thư viện điện tử, phòng khách phục vụ giảng viên Trung ương đạt chuẩn, cơ sở hạ tầng, hệ thống đường điện nước xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu Trường chính trị chuẩn; dự kiến đạt chuẩn vào năm 2026).

Các đại biểu dự chương trình phát động biểu quyết quyết tâm thực hiện phong trào thi đua

     Với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất, Đảng ủy, Ban Giám hiệu kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường hãy tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025, gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp, tích cực tham gia học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thi đua đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí để nhà trường sớm đạt chuẩn mức 1 vào năm 2026.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2022
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC CHẤM THI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH LẦN THỨ HAI, NĂM 2022
NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý LIÊN QUAN ĐẾN LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/7/2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG “NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2022
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2025
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG “NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ TỪ NGÀY 25 - 31/5/2022”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất