Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  1918
Hôm qua :  1581
Lượt truy cập : 2274855
Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội ở Việt Nam hiện nay
9 10 127

Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội ở Việt Nam hiện nay

Thứ hai, 30.01.2023 04:07
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định “chúng ta cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn”, trong đó có mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội. Các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng hạn chế, bất cập trong vận dụng mối quan hệ trên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta để thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc, phủ định… chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh Đảng ta nhận thức và xử lý tốt mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội. Những thành tựu về lý luận và thực tiễn là minh chứng phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

     Hơn 35 năm đổi mới, phát triển đất nước, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với tổng kết thực tiễn, xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là tiếp tục nắm vững và xử lý tốt 10 mối quan hệ lớn có tính biện chứng, trong đó mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội mới được nhận thức, bổ sung. Trong nhận thức của Đảng ta, giữa nhà nước, thị trường và xã hội có quan hệ biện chứng, mật thiết, tương tác với nhau tạo thành quy luật nhà nước - thị trường - xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ta bổ sung mối quan hệ thứ 9: “quan hệ giữa Nhà nước và thị trường”. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó “mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường” được bổ sung thêm yếu tố “xã hội” và thành mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội.

     1. Nhận diện những luận điệu xuyên tạccủa các thế lực thù địch mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội

     Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, với dã tâm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối đổi mới, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… đã luôn tìm mọi cách để đưa ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận đường lối của Đảng, trong đó đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội là nội dung chúng tập trung vào chống phá, xuyên tạc. Chúng cho rằng, giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là có sự đối lập tuyệt đối, không thể có kinh tế thị trường trong nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do vậy, ở Việt Nam không có nền kinh thế thị trường. Chúng tập trung vào những mặt hạn chế, bất cập, thiếu sót trong quá trình thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để xuyên tạc, công kích, phủ nhận quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội. Chúng cho rằng: “Ở Việt Nam, không có quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội, có chăng đó chỉ là quan hệ mang tính hình thức, không hiệu quả, chỉ phục vụ lợi ích cục bộ của một số ít đảng viên. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa không dựa trên nguyên tắc “tam quyền phân lập” thì quyền lực nhà nước sẽ bị chi phối, tha hóa, là cơ hội để Đảng thực hiện chế độ độc tài. Kinh tế thị trường mà không dựa trên sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân mà dựa trên sở hữu toàn dân, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nền tảng, chủ đạo thì đây chính là cơ hội cho các nhóm lợi ích, quan chức tham nhũng, vơ vét. Xã hội nước ta không phải là “xã hội dân sự”, không có các tổ chức độc lập, đối trọng với Đảng, Nhà nước, cho nên không có dân chủ thực sự, dân chủ chỉ là hình thức. Với các nội dung trên, Việt Nam không có và không thể giải quyết mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội nếu tiếp tục theo con đường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam chỉ có thể nhận thức và thực hiện hiệu quả mối quan hệ này nếu từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước theo nguyên tắc “tam quyền phân lập”; phát triển nền kinh tế thị trường dựa trên nền tảng sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân; mở rộng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để tạo “xã hội dân sự”, chống độc tài”[1].

     Từ những luận điệu xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng… của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nêu trên, thì việc nhận thức lý luận và thực tiễn, xử lý hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội sẽ góp phần làm sáng tỏ sự vận dụng sáng tạo, phù hợp trong đường lối phát triển đất nước của Đảng, cung cấp luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hòng xuyên tạc đường lối và sự nghiệp đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

     2. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội

     Trước hết, mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội là mối quan hệ mang tính khách quan, biện chứng.

     Kinh tế thị trường là thành quả trong sự phát triển văn minh của con người, từ hình thái kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp, nhân loại chuyển dần lên một hình thái kinh tế cao hơn là sản xuất hàng hóa - đó là kinh tế hàng hóa. Nền kinh tế hàng hóa ra đời là một bước tiến lớn trong lịch sử nhân loại, đánh dấu sự phát triển của nền kinh tế, cho tới nay nó đã phát triển và đạt tới trình độ rất cao đó là nền kinh tế thị trường. Nền kinh tế thị trường là một loại hình mà ở đó các quan hệ kinh tế, sự trao đổi, mua bán các sản phẩm và nhất là phân chia lợi ích, lợi nhuận... đều do các quy luật của thị trường điều tiết và chi phối. Các nước phát triển nền kinh tế thị trường đều phải nhận thức và thực hiện mối quan hệ khách quan giữa nhà nước - thị trường - xã hội. Đây là mối quan hệ cơ bản, tương tác, bổ trợ lẫn nhau, quy định lẫn nhau nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của các nước trên thế giới. Mối quan hệ này được hình thành trên cơ sở chức năng, khả năng và hạn chế vốn có của nhà nước, thị trường, xã hội và tuân theo quy luật khách quan trong sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội.

     Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội là mối quan hệ giữa nhân tố chủ quan là vai trò, chức năng quản lý, điều hành của nhà nước, với nhân tố khách quan là các quy luật vận động và phát triển của thị trường, yếu tố xã hội. Mối quan hệ này vừa có sự thống nhất, vừa có sự mâu thuẫn, kiềm chế, tác động lẫn nhau, nếu tuyệt đối hóa một yếu tố nào đó thì cũng đều là sai lầm.

     Nhà nước thông qua bộ máy, hệ thống pháp luật, chính sách, các thể chế, đội ngũ cán bộ, công chức… để tạo điều kiện và định hướng phát triển nền kinh tế thị trường lành mạnh, cạnh tranh tự do, bình đẳng, hiệu quả, quản lý và phát triển xã hội hài hòa, bền vững. Tuy nhiên, nếu nhà nước buông lỏng hoặc can thiệp không phù hợp, đúng mức đối với thị trường và xã hội thì sẽ dẫn đến không khắc phục được những bất cập, hạn chế của thị trường, để tồn đọng những bức xúc, mâu thuẫn trong xã hội. Do vậy, sớm hay muộn cũng dẫn tới mất cân đối cơ cấu kinh tế vĩ mô, phân phối lưu thông không được kiểm soát, mất ổn định, gây bất ổn trong xã hội. Ngược lại, nếu đề cao quá vai trò của nhà nước, can thiệp quá sâu vào thị trường, xã hội sẽ dẫn đến không theo quy luật khách quan, tác động cực đoan đến thị trường, dẫn đến sản xuất đình trệ, xã hội bức xúc, xung đột nảy sinh khó giải quyết.

     Thị trường được hình thành và vận động theo các quy luật khách quan như quy luật cung - cầu, cạnh tranh, lưu thông tiền tệ, giá trị thặng dư… Thông qua các thông tin và quy luật của thị trường, các nguồn lực được huy động và phân bổ một cách tiết kiệm và hiệu quả. Thị trường cũng là môi trường để các chủ thể trong nền kinh tế nâng cao hiệu quả, cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành… nhằm đem lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, nếu để thị trường phát triển một cách tự do, thiếu sự định hướng, dẫn dắt, điều tiết, hỗ trợ của nhà nước và sự hỗ trợ, giám sát của xã hội thì các khuyết tật, hạn chế, rủi ro của thị trường sẽ được bộc lộ như lạm phát, khủng hoảng kinh tế, phân hóa giầu nghèo, gia tăng bất bình đẳng, mâu thuẫn, xung đột xã hội…

     Xã hội là không gian hoạt động của người dân trong các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và các tổ chức; là không gian hoạt động và mục tiêu trong sự phát triển của nhà nước và thị trường. Xã hội là nền tảng, chỗ dựa và sức mạnh, đồng thời là mục tiêu phục vụ của nhà nước, có khả năng bổ sung các nguồn lực, tham gia hỗ trợ, quản lý, giám sát hoạt động của nhà nước. Xã hội cũng là chủ thể cung cấp các nguồn lực đầu vào và giải quyết đầu ra của thị trường, giám sát, điều chỉnh những bất cập, tự phát, tiêu cực của thị trường làm thị trường phát triển và hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu xã hội có những bất ổn sẽ tác động tiêu cực đến thị trường, cũng như là đối với sự quản lý của nhà nước. Ngược lại, nếu nhà nước, thị trường bất ổn, thì xã hội sẽ dễ bị tổn thương, chịu tác động tiêu cực.

     Qua các phân tích trên, chúng ta thấy mối quan hệ kinh tế - thị trường - xã hội là mối quan hệ khách quan, tác động và chi phối lẫn nhau. Mối quan hệ đó tồn tại lâu dài, thay đổi tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, trình độ phát triển của từng quốc gia, dân tộc. Không có khuôn mẫu chung cho các nước trong việc nhận thức, áp dụng và giải quyết mối quan hệ đó. Các quốc gia, dân tộc tùy thuộc vào đặc điểm lịch sử, truyền thống văn hóa, trình độ phát triển, phong tục, tập quán… để nhận thức và giải quyết hiệu quả mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội cho phù hợp, nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế của các mặt trong mối quan hệ đó.

     Thứ hai, thực tiễn đã chứng minh tính hiệu quả, phù hợp trong nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội ở nước ta.

     Kinh tế thị trường ra đời sớm, gắn liền với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Các nhà nước tư bản đã có hàng trăm năm nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội. Nhưng cho đến nay, không một quốc gia nào phát triển kinh tế thị trường có thể khẳng định đã nhận thức và giải quyết thỏa đáng mọi vấn đề của mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội. Các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính trên thế giới (Khủng hoảng tín dụng 1772; Đại suy thoái 1929 - 1939; Khủng hoảng giá dầu OPEC 1973; Khủng hoảng tài chính châu Á 1997; Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu 2007 - 2008) đã minh chứng cho điều đó.

     Sau khi giành độc lập dân tộc, Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là sự lựa chọn tất yếu mang tính lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Sau đổi mới (năm 1986), Việt Nam mới chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. So với kinh tế thị trường ở các nước tư bản phát triển thì chúng ta mới chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm, hoàn thiện; các mặt hạn chế, khuyết tật của kinh tế thị trường cần tiếp tục được khắc phục. Nhưng nhìn tổng thể, chúng ta có thể khẳng định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã phát triển đúng hướng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; vấn đề nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội về cơ bản là phù hợp, hiệu quả. Tổng kết 35 năm đổi mới, Đảng ta khẳng định: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[2].

     Chúng ta có thể khẳng định, chính việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội và việc nhận thức, giải quyết hiệu quả, phù hợp quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam thoát ra khỏi các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới (Khủng hoảng tài chính châu Á 1997; Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu 2007-2008). Đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, theo định hướng đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Tổ chức Ngân hàng thế giới đánh giá: “Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng một thế hệ. Từ năm 2002 đến 2020, GDP đầu người tăng 3,6 lần, đạt gần 3.700 USD. Tỷ lệ nghèo (theo chuẩn 1,9 USD/ngày) giảm mạnh từ hơn 32% năm 2011 xuống còn dưới 2%. Nhờ có nền tảng vững chắc, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong những giai đoạn khủng hoảng, mới đây là đại dịch COVID-19. Tăng trưởng GDP giảm xuống 2,58% vào năm 2021 do sự xuất hiện của biến thể Delta nhưng dự kiến ​​sẽ phục hồi lên 5,5% vào năm 2022”[3]. Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm 2020 (trong nhóm các nước cao nhất, đạt 2,9%) bất chấp sự sụp đổ toàn cầu về thương mại, du lịch, đầu tư do tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó khăn của nhân dân. Hiện nay, về cơ bản chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, kinh tế đang trên đà phục hồi, phát triển, cuộc sống của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022. Chúng ta có thể khẳng định, sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong xã hội ở nước ta là yếu tố quan trọng để xây dựng, hoàn thiện nhà nước, giữ vững ổn định và phát triển thị trường, tạo nên động lực, sức mạnh giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách để kỷ niệm 100 năm thành lập nước (năm 2045), nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo mục tiêu Đại hội XIII của Đảng ta đã đề ra.

     3. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức và giải quyết hiệu quả mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội

     Trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu những giá trị trong lý luận và thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường trên thế giới vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, Đại hội IX của Đảng lần đầu tiên đã chỉ ra mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”[4]. Tại các Đại hội X, XI, XII của Đảng, nhận thức và quan điểm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng cụ thể và sâu sắc hơn. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Đảng ta  bổ sung, phát triển nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước”[5]. Đó là mục tiêu, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời nó tác động, chi phối, quyết định việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội ở nước ta hiện nay.

     Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để thực hiện tốt chức năng quản lý kinh tế - xã hội, nhà nước thực hiện nguyên tắc: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phân biệt quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế vĩ mô với sở hữu tài sản nhà nước, doanh nghiệp nhà nước”. Nhà nước ngày càng tăng dần vai trò chủ thể quản lý và thu hẹp dần vai trò chủ thể về kinh tế. “Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động; điều tiết, định hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các tiêu chuẩn, định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với các yêu cầu và quy luật của kinh tế thị trường”[6].  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang được đổi mới mạnh mẽ theo mô hình nhà nước kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, nhận thức và giải quyết ngày càng đúng đắn, hiệu quả, hài hòa mối quan hệ với thị trường, xã hội.

     Với tinh thần đổi mới và phù hợp với xu thế chung của thế giới, Đảng ta đã có nhận thức và vận dụng sáng tạo những mặt tích cực của kinh tế thị trường phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội”[7]. Kinh tế nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ta ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Các nguồn lực kinh tế của Nhà nước được sử dụng phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đất nước và cơ bản được phân bổ theo cơ chế thị trường. Thị trường đóng vai trò quyết định trong việc xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; điều tiết sản xuất và lưu thông; điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc các doanh nghiệp yếu kém, không hiệu quả.

     Xã hội trong mối quan hệ với nhà nước, thị trường ở nước ta hiện nay được hiểu là toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, hiệp hội,tổ chức cộng đồng, nhóm tình nguyện, tổ chức phi chính phủ và người dân... thực hiện các chức năng, vai trò xã hội hoặc mục đích nghề nghiệp, từ thiện, nhân đạo... Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển nước ta, mối quan hệ gắn bó, thống nhất, bền chặt giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ đã góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn “Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức; có cơ chế giải phóng mọi tiềm năng, sức mạnh, khả năng sáng tạo, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế và quản lý phát triển xã hội”[8]. Xuất phát từ đặc điểm lịch sử, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc được hun đúc qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, làm cho xã hội nước ta hình thành mối quan hệ gắn bó, thống nhất giữa nhà nước và xã hội, không có các “tổ chức dân sự”, “xã hội dân sự” đối trọng với nhà nước như ở các nước tư sản. Trong mối quan hệ với nhà nước và thị trường, “các tổ chức xã hội có vai trò tạo sự liên kết, phối hợp hoạt động, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các thành viên trong quan hệ với các chủ thể, đối tác khác; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các thành viên; phản ánh nguyện vọng, lợi ích của các tầng lớp nhân dân đối với Nhà nước và tham gia phản biện luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước, giám sát các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong thực thi công vụ”[9]. Xã hội nước ta là xã hội dân chủ, nhân dân là chủ thể, trung tâm và là mục tiêu trong quá trình phát triển thị trường, hoàn thiện nhà nước, không phải là một xã hội “mất dân chủ”, không có vai trò, thụ động theo sự “độc tài của Đảng”, “chỉ huy của nhà nước” như luận điệu bịa đặt, bóp méo của các thế lực thù địch, phản động.

     Qua hơn 35 năm đổi mới, với những kết quả đạt được trong nhận thức lý luận và thực tiễn đã chứng minh tính hợp lý, đúng đắn, phù hợp trong nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước - thị trường - xã hội ở nước ta hiện nay. Chính những kết quả đạt được đó là những minh chứng hùng hồn để bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Nắm vững và xử lý tốt, hài hòa, phù hợp mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

ThS. Trần Kiên Cường

Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

     Tài liệu tham khảo:

[1] Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, tập 1 (2020), tr252 - 253

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr25.

[3]Xem chi tiết tại https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/overview#1

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr23.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr128.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 202, tr130 - 131.

[7] Sđd, tr128 - 129.

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr51.

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr131-132.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2022
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN” GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2022
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC CHẤM THI CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH LẦN THỨ HAI, NĂM 2022
NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG CHÚ Ý LIÊN QUAN ĐẾN LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/7/2022
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HƯỞNG ỨNG “NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC, NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG” NĂM 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất