Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  135
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567749
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 187

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC VIÊN CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 29.03.2017 16:13

Phan Viết Vinh Hạnh
Nhân viên phòng TC-HC-QT
Những năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao. Cùng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường.

Hàng năm, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường luôn tập trung chỉ đạo sâu sát các chi bộ, khoa, phòng, đoàn thể nghiêm túc học tập và quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các nội dung tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống, quốc phòng, an ninh…trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; phổ biến, tuyên truyền các văn bản luật: Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật giao thông đường bộ; Luật hôn nhân và gia đình; Luật Giáo dục; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tổ chức chính quyền địa phương…Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng, Luật tiếp công dân, tuyên truyền ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam; Luật đất đai và triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nêu trên được thực hiện đa dạng, thông qua các hình thức, hoạt động cụ thể:

Qua các hội nghị chuyên đề về phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật;  sinh hoạt chuyên đề hàng tháng các chi bộ khoa, phòng đều có nội dung giáo dục tư tưởng chính trị và giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật: 100% cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức nhà trường được nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội ở cơ quan cũng như nơi cư trú; 100% cam kết xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện nếp sống văn minh…

Năm 2013, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Việt Trì tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ nhằm giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông và chia sẻ các kỹ năng sống, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và học viên nhà trường. Cán bộ, giảng viên tích cực tham gia tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đạt giải A tập thể, 01 giải Nhất cá nhân, 02 giải Nhì cá nhân (cấp tỉnh); 02 giải Khuyến khích cấp toàn quốc; tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại tố cáo do UBND tỉnh tổ chức, kết quả đạt 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích cá nhân.

Việc tuyên truyền giáo dục pháp luật được thực hiện thông qua hoạt động chuyên môn giảng dạy (nhất là đối với các chương trình đào tạo Trung cấp LLCT - HC; bồi dưỡng chuyên viên; bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính quyền đoàn thể cơ sở). Tính từ năm học 2010 -2011 đến nay, trường đã đào tạo, bồi dưỡng được 502lớp với46.278học viên. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường nâng lên rõ rệt. Trang bị cho học viên khối lượng kiến thức cơ bản có hệ thống về lý luận chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng… Đồng thời,thiết thực góp phần giáo dục và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho học viên.

Thông qua việc giới thiệu sách, báo, internet, tại thư viện trường với 2 phòng: phòng internet có 32 máy tính; phòng đọc có hơn 4.540 đầu sách, báo, tạp chí… tài liệu được sắp xếp khoa học, thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng; nhất là tủ sách pháp luật thường xuyên được bổ sung, cập nhật văn bản mới, kịp thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, cung cấp tư liệu, văn bản pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Chính trị tỉnh có nhận thức sâu sắc về vai trò, tác dụng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Từ đó, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực tăng cường sự đoàn kết nội bộ cơ quan, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, học viên nhà trường cũng như góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn.

Từ những kết quả nêu trên, Trường Chính trị tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm:

- Đề cao trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn liền với giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục truyền thống; giáo dục và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, nội quy và kỷ luật hoạt động cơ quan, quy định của địa phương nơi cư trú.

- Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt". Tăng cường sự phối kết hợp và tham gia tích cực của các đơn vị khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể của trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia với phong trào tìm hiểu pháp luật và hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, học viên. Nội dung và hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, thể hiện tính hấp dẫn, khơi dậy tính tự giác muốn tìm hiểu và nghiên cứu pháp luật, nhất là đối với học viên các lớp học của nhà trường.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, chấp hành nghiêm về lối sống và phong cách làm việc theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị tỉnh thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên nhà trường. Nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực phục vụ yêu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc tiêu chuẩn hoá, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CÔNG TÁC PHỤC VỤ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HIỆN NAY
CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
HỘI NGHỊ MỞ THẦU NÂNG CẤP, CẢI TẠO NHÀ BẾP, NHÀ ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2016
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ NGHIỆM THU CẤP PHÒNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2016
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ NĂM 2016
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2016
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất