Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  975
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2683033
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰ HIỆN TỐT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
9 10 416

CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰ HIỆN TỐT NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Thứ hai, 11.05.2020 03:58

Phan Viết Vinh Hạnh
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu là một trong 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua chi bộ phòng đã luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác xây dựng Chi ủy, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đặc biệt quan tâm chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Chi bộ đã chú trọng cải tiến nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên của chi bộ. Tập trung thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân viên rèn luyện tác phong lề lối, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện sinh hoạt chuyên đề từng quý, theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; Hàng tháng, từng đảng viên của chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước chi bộ; trong các buổi sinh hoạt chuyên đề đảng viên đều được học tập theo từng chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và luôn gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các bộ phận, có đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm kịp thời.

Cán bộ, đảng viên của Chi bộ được quán triệt đầy đủ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tự phê bình và phê bình trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong các kỳ họp chi bộ triển khai, thông tin, phổ biến đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, các văn bản mới của Tỉnh; của Đảng ủy cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân viên của chi bộ tốt, đoàn kết, phấn khởi, tích cực, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác tổ chức: Chi bộ luôn duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ Đảng, chi ủy, Chi bộ, chất lượng đảng viên; cán bộ, đảng viên của chi bộ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo sát sao và sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, Chi uỷ đã luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên và giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi uỷ luôn quán triệt tới từng đảng viên của Chi bộ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với những đảng viên được tổ chức phân công bồi dưỡng, giáo dục giúp đỡ, dìu dắt quần chúng phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Hiện tại, chi bộ có 24 đảng viên chiếm 1/3 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đảng viên của chi bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, gương mẫu chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó với tổ chức Đảng, cơ quan và đoàn thể nhà trường, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường. 

Về công tác kiểm tra, giám sát: Chi bộ luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tham gia nền nếp sinh hoạt Tổ đảng, Chi bộ của đảng viên; việc chấp hành những quy định của đảng viên. 

Chi bộ Phòng đã luôn quan tâm xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, nhân viên; không né tránh trách nhiệm; đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện tốt việc quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; cán bộ, đảng viên, nhân viên của chi bộ luôn tin tưởng và tín nhiệm cao. Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ luôn có những tác động tích cực góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng lệch lạc tiêu cực, khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Để phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Một là, Chi ủy chi bộ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng để từ đó tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong tư tưởng và hành động. 

Chi bộ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phát huy vai trò của chi bộ trong giám sát, tổ chức thực hiện. 

Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu quản lý; Phổ biến kịp thời mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên.

Hai là, Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, thu nộp đảng phí đúng quy định. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, trong sinh hoạt đảng; tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể phát hiệ n chúng ưu tú để gới thiệu kết nạp Đảng. 

Ba là, Chi bộ tiếp tục gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát. Đây là một trong những khâu quan trọng không thể thiếu trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc kiểm tra, nắm tình hình thực tiễn phát hiện những tư tưởng, tâm trạng và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong chi bộ để đảng viên yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bốn là: mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm là nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình thẳng thắn, chân thành, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Chi bộ lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ rất quan trọng. Với quyết tâm nỗ lực của chi ủy và tinh thần tự giác, tích cực, nghiêm túc, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên chi bộ sẽ góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong sạch, vững mạnh.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2020
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHÒNG TC, HC, TT, TL HỌC TẬP PHONG CÁCH TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN CỦA BÁC
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ VĂN THƯ, LƯU TRỮ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
XÂY DỰNG VĂN HÓA CÔNG SỞ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2019
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2019
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2019.
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất