Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  176
Hôm qua :  672
Lượt truy cập : 935872
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC NÊU GƯƠNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
9 10 186

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC NÊU GƯƠNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thứ sáu, 31.08.2018 14:36

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó trưởng phòng NCKH - TT -TL
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 101-QÐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Vì vậy, việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị là việc hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ... Trong đó, nội dung nêu gương về trách nhiệm trong công tác, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”. Đối với người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị, ngoài nội dung nêu gương theo các mặt trên, thêm yêu cầu đảng viên là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải có năng lực tham gia, quyết định và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo của mình; có bản lĩnh chính trị vững vàng; năng lực điều hành, biết sử dụng nhân tài, phối hợp công tác; có khả năng đúc rút kinh nghiệm và tổng kết thực tiễn; có phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế; biết lắng nghe, nhạy bén, có năng lực dự báo nắm bắt thời cơ, biết quyết đoán, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, nắm vững về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cơ sở tùy theo đặc thù, tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm) trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý; xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao, chống trì trệ, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt trong cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu là  một trong 7 khoa phòng chức năng của nhà trường. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh", Chi bộ đã quán triệt và tổ chức cho đảng viên tham gia tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản giá trị to lớn của đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác trong cuộc sống hàng ngày, là nội dung quan trong công tác xây dựng dựng chỉnh đốn Đảng. Đây là nội dung lớn phải học tập thường xuyên lâu dài, cấp ủy chi bộ quán triệt đến các đảng viên trong chi bộ. Hàng năm, 100% đảng viên của chi bộ thực hiện chuẩn mực, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, không vi phạm những quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện kỷ luật phát ngôn theo đúng qui định của tổ chức Đảng; gương mẫu trong công việc được giao. Hàng tháng, chi bộ đều lãnh đạo tập thể và các giảng viên, cán bộ tích cực nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong Chi bộ có 4 giảng viên tham gia công tác giảng dạy đã vận dụng quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào soạn giảng các bài, các môn học được phân công.

Trong hoạt động 9 tháng năm 2018, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:  

Thứ nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn:                                                                                                                                                                                                                                      

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Lãnh đạo chi bộ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu đẩy nhanh tiến độ đề tài khoa học cấp trường có hỗ trợ ngân sách khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ cấp ủy xã, phường, thị trấn ở tỉnh Phú Thọ".

Tham mưu tổ chức thực hiện 7 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 tiến tới nghiệm thu vào cuối năm. Triển khai tích cực đề tài khoa học cấp cơ sở của phòng: ”Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”. Hoạt động trang Website nhà trường ngày càng nề nếp, chất lượng tin, bài tăng lên phản ánh trung thực chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần quảng bá hình ảnh nhà trường.

Hoạt động thanh tra giáo dục: Tham mưu đề xuất kiểm tra, thanh tra toàn diện các cơ sở liên kết đào taọ, kiểm tra thường xuyên và đột xuất 8 cơ sở liên kết đào tạo, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo trong nhà trường.

Hoạt động thao giảng, dự giờ: Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tốt hoạt động thao giảng dự giờ cấp khoa, cấp trường với 20/40 giảng viên tham gia thao giảng đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường.  

Hoạt động thông tin tư liệu, cung ứng giáo trình: Cung ứng 500 bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các lớp TCLLCT-HC trong và ngoài trường đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy và học tập; cung ứng đầy đủ tài liệu cho các lớp cập nhật kiến thức đối tượng 4, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và đoàn thể tập huấn tại trường. Bổ sung báo, tạp chí ở thư viện, chỉ đạo luân chuyển, bổ sung thường xuyên các đầu sách mới trạm sách vệ tinh đáp ứng nhu cầu tìm hiểu bổ sung kiến thức của cán bộ, giảng viên và  học viên.

Các công tác khác: Các giảng viên kiêm chức tham gia, hoàn thành tốt công tác giảng dạy, coi thi, giáo viên chủ nhiệm. Hoàn thành xuất bản Nội san số 1 năm 2018 chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)  và ban hành kế hoạch chuẩn bị cho xuất bản số Nội san thứ hai chào mừng ngày Truyền thống nhà trường và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.  

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao, hoạt động nhân đạo từ thiện do Công đoàn và các đoàn thể phát động.   

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan đơn vị; đảm bảo kế hoạch công tác, chương trình, hoạt động được lấy ý kiến rộng rãi của các đảng viên trong chi bộ nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Thứ hai, việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng của chi bộ 

Cấp ủy chi bộ luôn quán triệt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện về chính trị tư tưởng tổ  chức của cấp ủy. Đảm bảo dân chủ trong mọi hoạt động của chi bộ. Nghị quyết của Chi bộ được thảo luận rộng rãi công khai. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong mọi nhiệm vụ của chi bộ. Về sinh hoạt định kỳ thực hiện hướng dẫn số của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn của Đảng bộ trường về nội dung quy trình sinh hoạt chi bộ căn cứ chương trình công tác năm của Đảng bộ và kết luận giao ban hàng tháng; cấp ủy chi bộ đều họp kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước, phương hướng nhiệm vụ tháng sau. Trên cơ sở kết quả họp cấp ủy; chi bộ họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ trong tháng, phương hướng nhiệm vụ tháng sau trong toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đảm bảo 3 nguyên tắc tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục. Trong sinh hoạt các Đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự phê bình, phê bình phát biểu ý kiến kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ.

Về sinh hoạt chuyên đề: Cấp ủy, chi bộ đều nhận thức rõ vai trò sinh hoạt chuyên đề trong giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao trình độ lý luận chuyên môn nghiệp vụ, căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ xây dựng dự thảo sinh hoạt chuyển đề trình duyệt Đảng ủy, phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho từng đảng viên, 9 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức 3 buổi sinh hoạt chuyên đề. Qua sinh hoạt chuyên đề các Đảng viên được nâng cao về trình độ lý luận thực tiễn nâng tầm nhận thức hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, tham gia xây dựng Đảng bộ, chi bộ 

Đảng viên trong chi bộ tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan văn hoá và các đoàn thể vững mạnh. 100% đảng viên trong chi bộ đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định và chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các nguyên tắc trong phát triển đảng viên, công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh. Đảm bảo sinh hoạt Chi bộ và các kỳ sinh hoạt đảng của đảng bộ đầy đủ với tinh thần ý thức trách nhiệm cao.

Hoạt động của Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - thông tin - tư liệu trong 9 tháng năm 2018 đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường và phương hướng nhiệm vụ công tác của Đảng bộ, chi bộ. Kết quả hoạt động của chi bộ đã thể hiện tính chiến đấu, tính giáo dục, tính gương mẫu trong lãnh đạo và quản lý./.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2018
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH PHÚ THỌ
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA X) VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (2008 - 2017)
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU, TUYỀN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HIỆN TỐT LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2018
MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI VIẾT TIN, BÀI CHO BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ
GÓP PHẦN TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN- TƯ LIỆU CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XII) VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG
Một số kết quả trong công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở cấp xã, cấp huyện tỉnh Phú Thọ năm 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |