Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1859
Hôm qua :  2194
Lượt truy cập : 560829
PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
9 10 2589

PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH

Thứ ba, 15.08.2017 03:47

ThS. Hà Thị Như Huế
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên có một vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản. Nói về vấn đề này, trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác và Ăngghen đã viết: “Về mặt thực tiễn, những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản là ở chỗ họ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản”(1).

Kế thừa những tư tưởng, quan điểm của C.Mác và Ph. Ăngghen, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhấn mạnh và chỉ rõ: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ mến những người có tư cách, có đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” hay“Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Như vậy, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên là vô cùng quan trọng trong mọi giai đoạn và thời kỳ cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Chính vì vậy mà Đảng đã luôn có được những tấm gương đảng viên kiên trung trong mọi thời kỳ cách mạng, từ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, đến cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Điều đó đã tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng, góp phần làm nên sức mạnh cho Đảng và những thắng lợi cách mạng do Đảng lãnh đạo trong mọi thời kỳ.

Để phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản, cùng với sự rèn luyện của Đảng đòi hỏi tự thân mỗi đảng viên phải thấy được trách nhiệm của mình đối với việc nâng cao sức mạnh cho Đảng, từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phát huy và thực hiện tốt tính tiên phong, gương mẫu ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc, từ tư tưởng chính trị, đến đạo đức lối sống, từ lời nói đến việc làm. Không thể nói là tiền phong, tiên tiến, nếu cán bộ, đảng viên không “hơn” bộ phận còn lại về lý luận cũng như năng lực hoạt động thực tiễn; suy thoái về đạo đức, lối sống; hoặc chỉ thuyết giáo, đứng ngoài cuộc, nói một đằng làm một nẻo, có khuyết điểm thì tìm cách che dấu, sợ khó, sợ khổ...

Trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ đảng viên của Đảng vẫn đang tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực, các hoạt động để xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cũng đã có những đảng viên không giữ được mình, không giữ được bản chất, vai trò, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên cộng sản, điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin của quần chúng vào Đảng, như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi…”. Thực trạng này, nếu không được khắc phục sẽ làm cho sức mạnh của Đảng bị suy yếu và là cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động thực hiện mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước.

Vì vậy để phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đóng góp vào những thành công trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, thiết nghĩ mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên phải thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức đảng phải tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vì nếu đã suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống thì không thể có sự tiên phong, gương mẫu.

Đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng việc quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đảng viên hiểu đúng, nắm chắc, thực hiện có hiệu quả.

Có các hình thức phê bình, xử lý nghiêm khắc với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách và các công việc, hoạt động khác.

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giám sát, đóng góp ý kiến, phê bình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, giúp Đảng giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên và bảo vệ Đảng. Tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng là một trong những cách thức tốt nhất nhằm giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, tổ chức Đảng phải có kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, thích hợp cho từng đảng viên theo cương vị, năng lực, chức trách nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ và nêu cao tính tiên phong, gương mẫu.

Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình thường xuyên với tinh thần thẳng thắn, không “dĩ hoà vi quý”, nể nang, né tránh, ngại va chạm, không lợi dụng tự phê bình và phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ…Thực hành tự phê bình, phê bình có nền nếp và chất lượng chính là cách tốt nhất để giáo dục, rèn luyện và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nếu không sẽ nuôi dưỡng thói hư, tật xấu cho đảng viên, triệt tiêu tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên phải luôn tự giác học tập nâng cao trình độ về lý luận và thực tiễn; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; nói và làm theo nghị quyết, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chế độ quy định của đơn vị; kiên định mục tiêu lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; Phát huy tính tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; gương mẫu thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí.  

Thứ tư, mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên cần tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong bối cảnh thế giới và đất nước ta hiện nay, việc xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của đất nước, vậy nên mỗi tổ chức đảng cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và đất nước đã đặt ra./.

……………….

1.C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H., 1995, tr.614-615.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017 “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
HOẠT ĐỘNG TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ QUA HƠN HAI NĂM THỰC HIỆN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 - MỐC SON TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC
PHONG CÁCH: “TỔ CHỨC VIỆC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỤ THỂ, THƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” VÀ VIỆC HỌC TẬP, VẬN DỤNG CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN -
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI VIỆC CHĂM LO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHI BỘ VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017
SỨC XUÂN TỪ MÁI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất