Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  820
Hôm qua :  577
Lượt truy cập : 855366
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
9 10 241

MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thứ tư, 25.10.2017 00:31

ThS. Hà Thị Như Huế
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 18 đảng bộ trực thuộc (13 đảng bộ huyện, thành, thị và 05 đảng bộ trực thuộc); với tổng số 784 tổ chức cơ sở đảng (485 đảng bộ cơ sở, với 5.522 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 299 chi bộ cơ sở). Tổng số đảng viên đang sinh hoạt trong các loại hình chi bộ tính đến ngày 30/4/2017 là 99.893 đồng chí. Trong những năm qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo và đề ra nhiều giải pháp tích cực, trong đó tập trung xóa khu dân cư chưa có đảng viên, chưa có chi bộ độc lập, thành lập các chi bộ mới ở các địa bàn (thôn, bản, khu dân cư) đang còn sinh hoạt ghép. Từ cuối năm 2012 đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ độc lập.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về "Nội dung sinh hoạt chi bộ", các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và ban hành nhiều kế hoạch, đề án, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương phù hợp với tình hình, đặc điểm của Đảng bộ, chi bộ, loại hình tổ chức đảng. Nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được tổ chức thực hiện. Một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 01/11/2007 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới; Nghị quyết số 05, 08 và 11 về phát triển đảng viên; Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Kế hoạch về việc xóa khu dân cư chưa có đảng viên, chưa có chi bộ độc lập và củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Đề án về “Củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước”…

Sau10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được một số kết quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và yêu cầu cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ. Đến nay, hầu hết các cấp ủy cấp trên cơ sở trong tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề hoặc đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và kịp thời uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khắc phục tình trạng phiến diện không đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu hoặc chủ yếu bàn về công tác chuyên môn không đúng với nội dung sinh hoạt... Cấp ủy cấp trên phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách thường xuyên theo dõi, nắm bắt địa bàn; trực tiếp dự các hội nghị, dự sinh hoạt chi bộ, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị để đề ra các biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành tài liệu "Thông tin sinh hoạt chi bộ" nhằm cung cấp tư liệu và định hưóng thông tin đến từng chi bộ trong tỉnh. Đặc biệt, để tăng cường kỷ cương trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, Tỉnh ủy chỉ đạo nghiên cứu và ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí, phương pháp chấm điểm đánh giá, phân loại chất lượng các loại hình tổ chức cơ sở đảng và từng loại hình chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhất là đối với chi bộ khu dân cư; trong đó tiêu chí về thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ là nội dung rất quan trọng (tiêu chí cứng) để đánh giá chất lượng tổ chức đảng từ chi bộ đến cấp ủy cấp trên cơ sở.

Về chế độ sinh hoạt đảng, hầu hết các chi bộ duy trì thực hiện nền nếp, nghiêm túc sinh hoạt chi bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng loại hình. Trong sinh hoạt đã mở rộng và phát huy dân chủ, bàn bạc có trọng tâm, trọng điểm, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Phần lớn các chi bộ đã quy định thời gian sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ định kỳ (chi bộ khu phố, chi bộ thôn, khu dân cư thường tổ chức từ ngày 01 đến ngày 3 hằng tháng; các chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp quy định thời gian từ ngày 25 tháng này đến ngày 05 tháng sau). Hiện nay 100% chi bộ khu dân cư đều sinh hoạt tại nhà văn hóa; các chi bộ cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ bình quân cao (chi bộ khu dân cư từ 90% trở lên; chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang từ 95% trở lên). Về phương pháp, cách thức tiến hành: Trước khi sinh hoạt chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ hội ý với chi ủy, dự kiến nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt để chi ủy họp, thảo luận, thống nhất, đồng thời phân công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo buổi sinh hoạt chi bộ có chất lượng. Trong sinh hoạt chi bộ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của chi ủy, nhất là trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ, tính nêu gương của đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và phát huy dân chủ thảo luận, thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm; ghi chép biên bản đầy đủ, rõ ràng, phản ánh diễn biến của phiên họp và ra nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện sau khi kết thúc.

Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ được gắn với triển khai thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ được phân công của đảng viên; trong đó làm rõ những việcđãlàm được, chưa làm được,chỉ rõ nguyên nhân của nhữngkhuyết điểm, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp, biện pháp thực hiện cho tháng sau. Chi bộ thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên được các chi bộ quan tâm; chú trọng phổ biến những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp thông tin có định hướng cho đảng viên; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Việc sinh hoạt chuyên đề duy trì ít nhất mỗi quý một lần; nội dung được chi ủy, chi bộ lựa chọn phù hợp từng loại hình chi bộ. Một số chuyên đề sinh hoạt chi bộ nổi bật như: học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng; nâng cao và đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên; chương trình xây dựng nông thôn mới; cải cách thủ tục hành chính… Tỷ lệ chi bộ sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt trên 50%; các chuyên đề gắn với chức năng nhiệm vụ của chi bộ chiếm trên 40%; các chuyên đề khác chiếm 10%. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên lão thành đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn trong đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống góp phần giữ vững nền nếp, kỷ cương của Đảng; nâng cao tính giáo dục, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chi bộ và đảng viên về yêu cầu nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ, sâu sắc. Một sốchi bộ còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt, nội dung còn nghèo nàn (chủ yếu tập trung quán triệt, triển khai nhiệm vụ chuyên môn). Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn yếu;số ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ chưa nhiều. Nội dung sinh hoạt chuyên đề và nội dung thông tin, tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ có nơi còn dàn trải, thiếu trọng tâm, chưa cụ thể và thiết thực; việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của đảng viên chưa thường xuyên. Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộnông thôn chưa chặt chẽ, tình trạng đảng viên nông thôn đi làm xa, vắng mặt trong sinh hoạt chi bộ ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong sinh chi bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ để có giải pháp đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở tất cả các loại hình chi bộ. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương và các cấp ủy cấp trên liên quan đến công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo định kỳ; thống nhất xây dựng và duy trì thành nề nếp lịch sinh hoạt định kỳ của chi ủy (nơi có chi ủy) và lịch sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình đồng chí trong Đảng. Nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo tính linh hoạt, vừa đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng; trong đó đặc biệt coi trọng việc lựa chọn nội dung trọng tâm trong sinh hoạt định kỳ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của chi bộ. Củng cố kiện toàn cấp ủy và bí thư chi bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và phương pháp kinh nghiệm công tác đảng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và có hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp vềtổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Trung ương.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2017
Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017 “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
HOẠT ĐỘNG TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ QUA HƠN HAI NĂM THỰC HIỆN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 - MỐC SON TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC
PHONG CÁCH: “TỔ CHỨC VIỆC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỤ THỂ, THƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” VÀ VIỆC HỌC TẬP, VẬN DỤNG CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN -
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | rèm cửa | rèm vải | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải |

trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| rèm cửa sổ rèm vải đẹp