Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  764
Hôm qua :  405
Lượt truy cập : 660720
Kết quả trong công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh
9 10 247

Kết quả trong công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 25.01.2018 08:51

ThS. Hà Thị Như Huế
Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều loại văn bản(*) để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã triển khai nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện ở cấp mình; ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; phân công rõ trách nhiệm các đồng chí trong ban thường vụ, cấp ủy viên; gắn chặt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; đồng thời, lựa chọn một số việc trọng tâm, những vấn đề nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sau kiểm điểm hàng năm...

Trong chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là của cấp uỷ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. Đối với cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp thực hiện việc ký bản cam kết về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với 07 nội dung cụ thể: Về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, về tự phê bình và phê bình, về quan hệ với nhân dân, về trách nhiệm trong công tác, về tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, một số cách làm mới được thể hiện, đó là: lựa chọn khâu đột phá và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhằm tạo những chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, ngành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; lựa chọn 02 đơn vị cấp huyện, 3 đơn vị sở, ngành làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm nhằm phổ biến các mô hình hay, cách làm sáng tạo cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh; hướng dẫn xây dựng và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Những kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong năm 2017 đã thể hiện sự nghiêm túctrong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạttrong tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ hơn về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nguy cơ các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc giải quyết những vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhiều địa phương tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền trực tiếp nắm bắt được những băn khoăn, tâm tư, nguyện vọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, cụ thể là:

+ Chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; công khai minh bạch các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Tích cực chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn tại đối với một số dự án; chỉ đạo rà soát, xử lý một số khó khăn, ách tắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; chỉ đạo thực hiện nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

+ Tập trung chỉ đạo để có giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường học, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh ở cả 3 tuyến từ tỉnh đến cơ sở; chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

+ Công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các loại hình tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm đã được kiềm chế, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả các giải pháp kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông.

+ Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 16/01/2017 về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND, ngày 12/9/2017 về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ". Qua đó, tạo chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao.

Nhiều địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, tạo dư luận đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, như: Thành phố Việt Trì tập trung chỉ đạo vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Du, Hòa Phong, Vũ Thê Lang, Phù Đổng, Hùng Vương, quản lý chỉnh trang hè đường, thực hiện quy chế quản lý đô thị, thu gom và xử lý rác thải, nước thải; huyện Cẩm Khê chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác cán bộ, thực hiện chế độ chính sách, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; huyện Tam Nông chỉ đạo giải quyết tốt một số tồn đọng, vướng mắc kéo dài ở các Dự án chợ Hưng Hóa, khu dân cư mới Rừng Chẽ, hoạt động khai thác cát sỏi khu vực Sông Bứa địa phận xã Tề Lễ; huyện Thanh Sơn chỉ đạo thực hiện đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã trên địa bàn, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường sống; huyện Hạ Hòa chỉ đạo tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện như đường tránh lũ các xã hữu sông Thao; đường giao thông nông thôn; đường Tỉnh lộ 314 (nay là quốc lộ 2D); chỉ đạo giải quyết một số đơn thư kéo dài liên quan đến tranh chấp đất đai, bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án đấu giá đất...., đã được xem xét giải quyết dứt điểm; Công ty Cổ phần SuPe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thaotập trung củng cố thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, xử lý dứt điểm việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; Công an tỉnh tổ chức ký cam kết giữa Giám đốc Công an tỉnh với Trưởng công an các huyện, thành, thị thực hiện chuẩn mực đạo đức người chiến sỹ công an theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực hiện nghiêm túc việc bố trí phó trưởng công an cấp huyện phụ trách công tác điều tra và quản lý hành chính không phải là người địa phương; Sở Y tế ban hành Quyết định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh Phú Thọ nhằm hướng tới mục tiêu thay đổi nhận thức, thái độ và phong cách phục vụ người bệnh, tăng cường kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế, thiết lập và duy trì đường dây nóng, hòm thư góp ý; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích trong giáo dục, tổ chức ký cam kết giữa Giám đốc sở với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách của cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức gắn với nâng cao chất lượng toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...

Một số kết quả trong công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong năm 2017 đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi cộm, phức tạp... tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

* Một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017:

- Chương trình số 25- CT/TU, ngày 17/4/2017  "Chương trình công tác năm 2017 về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Chương trình số  26  - CT/TU, ngày 17/4/2017 "Chương trình công tác toàn khóa về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Kế hoạch số 28 - KH/TU, ngày 17/4/2017 "Kế hoạch Học tập chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Hướng dẫn số 04-HD về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Hướng dẫn số  05-HD/TU, ngày 28/4/2017, Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".         

- Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 28/4/2017 "Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn  2017-2020".

- Quyết định số  932-QĐ/TU, ngày 28/4/2017 "Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chọn điểm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 03/7/2017 "Kế hoạch triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY PHÚ THỌ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, NGÀY 12/3/2003 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ IX) VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2017
Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất