Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  1863
Hôm qua :  2194
Lượt truy cập : 560833
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
9 10 433

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Thứ hai, 21.08.2017 19:55

ThS. Hà Thị Như Huế
Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Công tác chính trị tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của tổ chức cơ sở Đảng nói riêng và toàn Đảng ta nói chung. Đó cũng là một trong những nội dung trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, là yếu tố trực tiếp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong giai đoạn hiện nay vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, bên cạnh những thuận lợi còn có rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi Đảng và Nhân dân ta phải vượt qua, đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân trên nhiều phương diện, nhất là việc lợi dụng các trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin, truyền thông và lợi dụng những phần tử thoái hóa biến chất, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống... v.v phát ngôn, tuyên truyền tác động đến tư tưởng, tạo những dư luận xã hội tiêu cực làm không ít đảng viên, cán bộ, công chức hoang mang, dao động; gây mâu thuẫn trong nội bộ và phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta. Vì vậy, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bắt đầu từ chi bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để mỗi đảng viên luôn thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lập trường, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; từ đó đảng viên có chính kiến bảo vệ việc làm đúng, phê phán việc làm sai, luôn yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư duy đúng đắn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Trong những năm vừa qua, Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu đã nhận thức rõ vai trò đặc biệt  quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đồng thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nhiều hình thức giáo dục chính trị tư tưởng được tổ chức như: thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp phòng; hoạt động giao lưu - trao đổi với các chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề… qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn và cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay, Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu đã và đang lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiều mảng công việc, lĩnh vực chuyên môn khác nhau… điều đó đòi hỏi Chi bộ phải phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo đối với công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trong đó, cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, niềm tin, lập trường, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu và Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Chi bộ trong thời gian tới, Chi bộ cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên; nhất là những nhận thức mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin mới về tình hình thời sự trong nước, quốc tế… Đây là nội dung giáo dục cơ bản và là nền tảng quan trọng để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Vì nếu mỗi đảng viên nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm và đường lối của Đảng sẽ là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Ngược lại, nếu đảng viên nhận thức không đúng về lý luận chính trị sẽ tạo nên những khác biệt, lúng túng, thiếu thống nhất trong tư tưởng, nhận thức cũng như hành động thực tiễn, dễ gây sự hoài nghi về quan điểm, đường lối, mục tiêu của Đảng.

Hai là, Coi trọng và làm tốt hơn công tác quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đến từng đảng viên, bảo đảm nghiêm túc, khoa học, hiệu quả. Chi bộ và từng đảng viên cần phải xác định mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một đợt sinh hoạt tư tưởng quan trọng để nâng cao nhận thức, thấm nhuần tư tưởng, quan điểm, mục tiêu của Đảng. Đặc biệt phải thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; gắn với triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm giữ gìn bản chất cách mạng của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; qua đó phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Chi bộ; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác chính trị, tư tưởng; chú trọng lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để đưa vào nội dung sinh hoạt Chi bộ, qua đó cùng trao đổi nâng cao nhận thức về đấu tranh tư tưởng, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng.

Bốn là, Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo Chi bộ và từng đồng chí đảng viên; thực hiện tốt việc nêu gương và lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, thiếu tinh thần trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống.

Năm là, Chi bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên. Kịp thời định hướng tư tưởng cho đảng viên, nhất là trước những thông tin, sự kiện, dư luận xã hội có thể gây ra ảnh hưởng xấu đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2017 “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
HOẠT ĐỘNG TRANG WEBSITE CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ QUA HƠN HAI NĂM THỰC HIỆN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 - MỐC SON TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC
PHONG CÁCH: “TỔ CHỨC VIỆC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỤ THỂ, THƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” VÀ VIỆC HỌC TẬP, VẬN DỤNG CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN -
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI VIỆC CHĂM LO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất