Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  306
Hôm qua :  591
Lượt truy cập : 642151
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
9 10 204

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ hai, 22.05.2017 15:27

Dương Quốc Vinh
Trưởng phòng NCKH-TT-TL
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị to lớn được Người tích tụ, sàng lọc, nuôi dưỡng từ kho tàng tri thức của nhân loại, từ học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin và từ quá trình tìm đường cứu nước, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vẻ vang, đưa con thuyền cách mạng của dân tộc cập bến vinh quang. Tổ quốc Việt Nam của chúng ta đã nở hoa độc lập, kết trái tự do, đang từng bước phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn soi sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ luôn thực hiện tốt Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.    Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hoá, các đoàn thể nhà trường vững mạnh toàn diện. Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh có 63 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ phòng, khoa; Ban Chấp hành Đảng bộ trường có 7 đồng chí; UBKT Đảng uỷ trường có 3 đồng chí. Cơ cấu tổ chức biên chế của Trường có Ban Giám hiệu, 3 phòng chức năng và 4 khoa chuyên môn với tổng biên chế là 61 cán bộ, giảng viên và 12 nhân viên hợp đồng. Trường có các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia đều đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ trường.

 Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.  Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các chi bộ, tổ chức đoàn thể luôn đoàn kết, thống nhất; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công việc và gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thuận lợi là cơ bản, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiêu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đánh giá về  kết quả triển khai học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh cho thấy:    

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ.

 Ngay sau khi có Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên  quần chúng học tập và thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời  Đảng  ủy Trường Chính trị xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn chi tiết, chỉ đạo các chi bộ triển khai nội dung Chỉ thị 03-CT/TW, các  văn bản của cấp ủy cấp trên về việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nghiêm túc thực hiện nội dung các chuyên đề hàng năm và cả giai đoạn  2011 - 2016 trong toàn Đảng bộ, ở từng chi bộ và thường xuyên sơ kết đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Thứ hai, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã nghiên cứu quy định hướng dẫn của cấp trên, căn cứ thực tế cơ quan, xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của nhà trường.  Căn cứ tiêu chế quy định chuẩn mực, mỗi  cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, để từ đó thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ thường xuyên kiểm tra các chi bộ thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức theo quy định, Thực hiện đầy đủ các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo Quy định số 02-QĐ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh. Kết quả các năm 2014, 2015, 2016: 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng  của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đều được xếp loại tốt.

 Hàng năm triển khai học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:  Phát huy tinh thần, thái độ học tập  nghiêm túc của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong  toàn Đảng bộ nhà trường.  Các chi bộ đã triển khai thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác chính trị tư tưởng, nhiệm vụ chuyên môn, phong trào đoàn thể, phù hợp với tình hình thực tế các đơn vị, chi bộ khoa, phòng.  Trong đóBí thư các chi bộ khoa, phòng đều thể hiện tốt vai trò chỉ đạo thực hiện, làm gương cho các đảng viên, quần chúng trong chi bộ,  nhà trường. Trong triển khai, các chi bộ đã tổ chức cam kết thực hiện  chuẩn mực người cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” trong nhà trường.

 Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  trong toàn Đảng bộ:

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về tiếp tục học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh chỉ đạo cơ quan, các khoa chuyên môn, đội ngũ giảng viên lồng ghép tuyên truyền vào các bài giảng tới toàn thể học viên trong nhà trường, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, hành động, xây dựng hạt nhân tiêu biểu để tuyên truyền sâu, rộng trong từng  đơn vị, cơ quan, lớp học.

Trong các buổi sinh hoạt định kỳ và các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đều gắn với nội dung giáo dục truyền thống, tuyên truyền, vận động, kiểm điểm, đánh giá về "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”của cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh luôn lồng ghép nội dung tuyên truyền tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân gắn với giáo dục lý luận chính  trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, quy định của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh; nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên;

Tuyên truyền, giáo dục về lối sống có lý tưởng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trách nhiệm với công việc; đạo đức trong sáng, trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành; thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tuyên truyền giáo dục về ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; đoàn kết nhân ái; suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập theo tấm gương Bác Hồ.

 Thứ tư, triển khai,tổ chức học tập các chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong Đảng bộ nhà trường.

- Chuyên đề năm 2012 về “Suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của Nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”;

 Chuyên đề năm 2013 về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

 Chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”;

 Chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh;

 Năm 2016 Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2017, toàn Đảng bộ học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Quý I/2017: Đảng ủy thống nhất chỉ đạo các chi bộ nội dung sinh hoạt chuyên đề “ Chi bộ lãnh đạo cán  bộ, đảng viên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách làm việc”.  Các đảng viên trong Đảng bộ đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh         

Việc quán triệt “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tác động tích cực và ảnh hưởng sâu đến nhận thức và tình cảm tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học viên nhà trường. Các chi bộ khoa, phòng đều quan tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và thường xuyên triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với triển khai học tập các chuyên đề, các chi bộ nhà trường tập trung thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt (định kỳ và sinh hoạt chuyên đề), theo hướng gắn với nhiệm vụ và thực chất, thiết thực. Qua đó cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ và của các cấp ủy Đảng cấp trên.

 Có thể khẳng đinh từ năm 2011 đến năm 2017, Đảng bộ Trường Chính trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW và Chỉ thị số 05/- CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức nhà trường.

Cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và học viên Trường Chính trị tỉnh đều nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. việc học tập, thực hiện là thường xuyên, liên tục và phải được thể hiện trong từng công việc cụ thể, tích cực tham gia phong trào“Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”góp phần  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

 Giai đoạn 2011-2016, sáu năm liền Đảng bộ luôn lãnh đạo nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, góp phần cung cấp nguồn cán bộ vừa hồng, vừa chuyên cho hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Phú Thọ. Đảng bộ liên tục được công nhận trong sạch vững  mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu biểu. Cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Chi hội luật gia) liên tục đạt vững mạnh xuất sắc. Chi bộ khoa Xây dựng Đảng 05 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ vững mạnh xuất sắc tiêu biểu. Đảng viên Nguyễn Thị Hậu – Bí thư chi bộ -Trưởng khoa nhà nước và pháp luật 05 năm liền đạt danh hiệu Đảng viên xuất sắc được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen. Nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ như: Các giảng viên Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Lan Hương, Nguyễn Đức Hà, Đoàn Thị Hồng Việt, Đỗ Quỳnh Phương, Nguyễn Thị Hoa Mỹ, Trần Kiên Cường…; các nhân viên Lê Thị Thu Hiến, Phạm Thị Hải… và nhiều cán bộ, giảng viên, nhân viên khác hàng ngày luôn chu đáo, tận tụy với công việc và tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhà trường.  

Phát huy kết quả đã đạt được giai đoạn 2011-2016, trong những năm tiếp theo Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã xác định: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện  thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, cụ thể là:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, sinh động nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và toàn thể học viên thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.  

Thực hiện tốt Kế hoạch số 28-KH/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ, Kế hoạch số 30-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Toàn Đảng bộ tập trung học tập sâu sắc chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh về  phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ, các chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu với các hoạt động thiết thực.

Tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát huy truyền thống Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh   và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  Toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.    

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 - MỐC SON TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC
PHONG CÁCH: “TỔ CHỨC VIỆC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỤ THỂ, THƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” VÀ VIỆC HỌC TẬP, VẬN DỤNG CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN -
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-THÔNG TIN-TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI VIỆC CHĂM LO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRẺ
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHI BỘ VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017
SỨC XUÂN TỪ MÁI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV - NĂM 2016
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THI ĐUA SÔI NỔI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất