Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  1413
Hôm qua :  1172
Lượt truy cập : 724607
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017
9 10 140

CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017

Thứ sáu, 12.01.2018 14:02

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Bí thư Chi bộ phòng NCKH-TT-TL
Thực hiện Công văn số 307-CV/ĐUK, ngày 23/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 05/5/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh "Học tập chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ; Thông báo số 08-TB/ĐU, ngày 04/04/2017 của Đảng ủy Trường Chính trị về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017; Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học đã triển khai tới các đảng viên học tập và thực hiện sinh hoạt chuyên đề năm 21017 đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

Nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ và Đảng bộ nhà trường. Mỗi đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017; 2017- 2018. 100% đảng viên chi bộ (7/7 đ/c) đã  được quán triệt, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ phòng. Đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện chuẩn mực người cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên chi bộ có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”. Cụ thể:

 * Chuyên đề Quý I/2017 với chủ đề: “Chi bộ lãnh đạo cán bộ, giảng viên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc”.

Trong chuyên đề này, chi bộ đã làm rõ nội dung: Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong cách dân chủ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ với cá nhân và chi bộ. Tổ chức việc kiểm tra giám sát, kiểm soát cụ thể thường xuyên của chi bộ, liên hệ với cá nhân và chi bộ phòng. Phong cách quần chúng luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ với cá nhân và chi bộ. Phương pháp làm việc khoa học và đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học của chi bộ. Phong cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh, liên hệ với thực tế trong hoạt động nêu gương của các cá nhân đảng viên trong chi bộ. Giải pháp nâng cao chất lượng học tập phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, giảng viên phòng Nghiên cứu khoa học.

 * Chuyên đề Quý II/2017 với chủ đề: “Chi bộ lãnh đạo cán bộ, giảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chống suy thoái tư tưởng chính trị”.

Qua chuyên đề của Quý II/2017, chi bộ đã thể hiện rõ các nội dung:  Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trọng tâm là các biểu hiện về phai nhạt lý tưởng cách mạng, bệnh cá nhân chủ nghĩa. Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, trọng tâm là xem nhẹ học tập lý luận, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, trọng tâm về phê bình và tự phê bình. Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, trọng tâm về tư túng, kéo bè kéo cánh. Thực trạng về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các giải pháp của chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học- thông tin- tư liệu để phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống

* Chuyên đề Quý III/2017 với chủ đề: “Chi bộ lãnh đạo cán bộ, giảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Trong chuyên đề này, chi bộ đã làm rõ các nội dung: Sự cần thiết ban hành NQTW4 khóa XII. Nhận diện những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Tính cấp thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của người cán bộ, đảng viên hiện nay. Kết quả đạt được của chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Giải pháp phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của người cán bộ, đảng viên hiện nay.

* Chuyên đề Quý IV/2017 với chủ đề: Chi bộ lãnh đạo công tác tổng kết, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chi bộ tập trung vào các nội dung:  Công tác quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Kết quả vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu. Kết quả phòng chống biểu hiện: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin- Tư liệu. Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống vào hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học ở trường chính trị năm 2017. Phương hướng, giải pháp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin- Tư liệu.

Qua sinh hoạt 04 chuyên đề, Đảng viên chi bộ  phòng Nghiên cứu khoa học – thông tin – tư liệu đã nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên tại cơ quan, đơn vị, cũng như trong đạo đức lối sống, trong quan hệ với cấp ủy, quần chúng nhân dân nơi cư trú. Đồng thời tiếp tục vận dụng trong xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh trong sạch vững mạnh. Kết quả cụ thể:

Năm 2017, 100% đảng viên chi bộ được quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy cấp trên. 100% đảng viên đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng. 100% đảng viên được tham dự các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4/7 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường, đoàn thể, 01 đảng viên đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc cuộc thi Tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt Việt Nam –Lào năm 2017, đạt giải cao trong hoạt động văn nghệ, thể thao, góp phần vào thành công của Hội nghị công nhân viên chức; Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022; Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2017- 2019; Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017- 2020...

Năm 2018, chi bộ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong chi bộ. Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo trường và hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018. Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lãnh đạo, tổ chức, điều hành thực hiện các công việc của chi bộ. Tiếp tục thực hiệntốt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 của Ban Chấp hành TW Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng đa dạng, phong phú và hiệu quả. Thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn của cáp ủy cấp trên về xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, đởi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, phối hợp với cấp ủy nơi cư trú để quản lý đảng viên.

Tăng cường kiểm tra cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong năm 2018 chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, cấp ủy, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Xây dựng văn bản báo cáo Đoàn kiểm tra đúng quy định. Chi bộ chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản cấp trên, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ trường, nghị quyết chi bộ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của phòng Nghiên cứu khoa học- Thông tin – Tư liệu./

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2017
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
LỚP BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC
KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25-NQ/TW, NGÀY 12/3/2003 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHOÁ IX) VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2017
Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU HOÀN THÀNH TỐT MỌI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |