Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  566
Hôm qua :  682
Lượt truy cập : 920625
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
9 10 139

CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Thứ hai, 07.01.2019 15:30

ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga
Phó Trưởng phòng NCKH - TT - TL
Ngày 04 tháng 01 năm 2019, tại văn phòng tầng 4, nhà Điều hành, Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu tổ chức hội nghị chi bộ tháng 01 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2019 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020: Ngay từ đầu năm, cấp ủy Chi bộ đã thông qua các nội dung nhiệm vụ năm 2019 của chi bộ và của phòng; triển khai và lãnh đạo cán bộ,đảng viên trong chi bộ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

* Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và cơ quan, đơn vị đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và thành công của sự nghiệp đổi mới. Chủ động, kiên quyết trong đấu tranh chống lại những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghị quyết của các cấp ủy đảng.

* Về  lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng và gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo trường và hướng dẫn các khoa, phòng đăng ký, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019.

Tham mưu xây dựng và ban hành, triển khai Kế hoạch xuất bản 02 số Thông tin lý luận và thực tiễn, dự kiến sẽ phát hành vào tháng 5 và tháng 11 năm 2019.

Tham mưu xây dựng và ban hành, triển khai Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, kiểm tra, thanh tra giáo dục năm 2019; Kế hoạch đi thực tế cơ sở của giảng viên năm 2019.

Tiếp tục tham mưa thực hiện đề án công nghệ thông tin năm 2018 chuyển sang năm 2019.

Hoàn thành kế hoạch thao giảng năm học 2018-2019. Tham mưu xây dựng và ban hành, triển khai hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường năm học 2019-2020. Đây là hoạt động tạo tiền đề cho việc tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên giỏi chuẩn bị tham dự hội thi giảng viên giỏi cấp toàn quốc lần thứ VII năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu sách giáo trình cho học viên;nâng cao chất lượng phòng đọc, phòng mượn sách, phòng internet.

100% bài giảng của các đồng chí đảng viên là giảng viên đạt yêu cầu trong đó 70% đạt khá giỏi, có 03 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường.

100% cán bộ, giảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 15% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.

Đảng viên tham gia tích cực, có hiệu quả công tác huấn luyện tự vệ, giữ gìn an ninh trật tự trong trường.

* Lãnh đạo thực hiện công tác chi bộ, tham gia xây dựng Đảng bộ

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng đa dạng, phong phú và hiệu quả. Thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân”.

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

100% cán bộ, đảng viên xếp loại đạo đức lối sống tốt. Không có đảng viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Phát huy dân chủ trong lãnh đạo, tổ chức, điều hành thực hiện các công việc của chi bộ.

Thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về xây dựng chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, phối hợp với chi ủy nơi cư trú để quản lý đảng viên.

Phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

* Lãnh đạo chi bộ tham gia xây dựng cơ quan và các đoàn thể

100% đảng viên của chi bộ tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan, đoàn thể, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, các phong trào thi đua do nhà trường phát động, tham gia tích cực các hoạt động văn hoá, thể thao, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp.

Giữ vững tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh.

100% đảng viên là đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu xuất sắc.

Không có đoàn viên, hội viên vi phạm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn.

* Công tác kiểm tra, giám sát, và kỷ luật Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra cán bộ, đảng viên trong thực hiện các công việc được phân công. Trong năm 2019 chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, cấp ủy, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ. Xây dựng văn bản báo cáo Đoàn kiểm tra đúng quy định. Chi bộ chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các văn bản cấp trên, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ trường, nghị quyết chi bộ.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV NĂM 2018
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP PHÒNG
VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ
VẬN DỤNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC NÊU GƯƠNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
CHI BỘ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2018
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH PHÚ THỌ
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA X) VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (2008 - 2017)
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU, TUYỀN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu | Xây dựng nhà thờ gianphoithongminhgiare |