Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  1418
Hôm qua :  2336
Lượt truy cập : 1937007
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
9 10 232

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thứ ba, 29.06.2021 14:09

ThS. Hà Thị Thu Lan
Phòng QLĐT & NCKH
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị cấp tỉnh, tại Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Kết luận số 479-KL/HVCTQG ngày 26/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo và NCKH trong giai đoạn hiện nay… những quy định trên quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị, trong đó có chức năng, nhiệm vụ NCKH. Về nhiệm vụ của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại Khoản 7, Điều 2 quy định: “Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức NCKH, phục vụ giảng dạy, học tập”. Để thực hiện nhiệm vụ đó, các trường chính trị đã ban hành văn bản quy định cụ thể về thực hiện nhiệm vụ NCKH đối với cán bộ, giảng viên.

     Tại Điều 3 Quy chế NCKH ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về trách nhiệm NCKH đã khẳng định: “Cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên có trách nhiệm NCKH; Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, tài liệu, phương tiện, các thông tin cần thiết và chế độ khác theo quy định của Nhà nước, của trường cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH; Kết quả NCKH là một trong những căn cứ đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên hằng năm”.    

     Xác định vai trò quan trọng của công tác NCKH, những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói chung và phòng QLĐT & NCKH nói riêng đã luôn quan tâm triển khai việc thực hiện các đề tài NCKH và tổng kết thực tiễn ở các địa phương cho cán bộ, giảng viên. Kết quả cụ thể như sau:

     Thứ nhất, về công tác thực hiện các đề tài NCKH.

     Trong năm 2021, công tác NCKH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là: Phòng QLĐT & NCKH và nhà trường đã tham mưu, đề xuất và được Hội đồng khoa học tỉnh Quyết định thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”, hiện nay các nhóm nghiên cứu đang trong quá trình triển khai thực hiện; năm 2021, Chi bộ phòng QLĐT & NCKH tham gia chủ trì đề tài: Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy khối kiến thức “Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, hiện nay đề tài cũng đang trong quá trình triển khai thực hiện.

     Hằng năm, bình quân nhà trường triển khai thực hiện từ 05 đề tài NCKH các cấp trở lên. Năm 2021, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 04 đề tài NCKH cấp cơ sở, trong đó có 01 đề tài được hỗ trợ ngân sách của tỉnh và hiện nay đang tiếp tục thực hiện 01 đề tài NCKH cấp tỉnh; các đề tài NCKH đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Ngoài ra cán bộ, giảng viên của nhà trường tham gia viết bài các hội thảo, viết bài đăng một số báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh… Nội dung các bài viết đều đạt chất lượng, từng bài viết không chỉ thể hiện tâm huyết của cán bộ, giảng viên nhà trường trong NCKH, mà còn góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, NCKH, tổng kết thực tiễn nói riêng. Kết quả triển khai các đề tài NCKH trong năm bước đầu có ý nghĩa quan trọng trong cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn và áp dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và NCKH, tổng kết thực tiễn của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

     Có thể nói, việc triển khai các đề tài NCKH cơ bản đảm bảo theo tiến độ và yêu cầu đặt ra, thể hiện sự quan tâm của Ban Giám hiệu trong chỉ đạo thực hiện các đề tài NCKH và tinh thần trách nhiệm đối với công tác NCKH của chủ nhiệm các đề tài. Tuy nhiên, nhìn chung việc thực hiện đề tài NCKH còn gặp những khó khăn nhất định như: việc bố trí, sắp xếp các hoạt động thực hiện đề tài cho kịp tiến độ; một số cán bộ, giảng viên kinh nghiệm, phương pháp NCKH còn hạn chế nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu NCKH; thông tin, số liệu phục vụ của một số đề tài chưa đáp ứng đẩy đủ mục tiêu đề tài đã đặt ra…

     Thứ hai, về việc viết bài xuất bản Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”.

     Bản tin là kênh thông tin chính thống, diễn đàn trao đổi thông tin hữu ích thể hiện những trải nghiệm, cảm xúc, tư duy của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường. Các số Bản tin xuất bản trong thời gian qua đã được khẳng định và không ngừng nâng lên cả về hình thức và nội dung, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phương pháp, kỹ năng phân tích, tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, giảng viên. Bản tin là tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giảng viên; đóng góp một phần không nhỏ vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. Hiện nay, nhà trường duy trì xuất bản 02 số Bản tin/năm, với dung lượng mỗi số khoảng 30 bài viết theo các chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, chất lượng bài viết giữa các số Bản tin chưa đồng đều; nội dung một số bài viết chưa thực sự sâu sắc, thiết thực và phong phú, còn mang tính lý luận chung, thiếu số liệu thống kê tổng kết thực tiễn. Trong Bản tin phát hành số 01/2021, số lượng bài viết của phòng QLĐT & NCKH còn ít, chất lượng chưa cao, có tổng số 05/11 bài viết của cán bộ, giảng viên được đăng trên Bản tin.

     Thứ ba, về việc viết bài cho Trang Website của nhà trường.

     Tại Trường Chính trị tỉnh, việc viết bài cho Trang Website là một nhiệm vụ bắt buộc hằng tháng của mỗi đơn vị khoa, phòng. Trang Website đóng vai trò vừa là kênh thông tin - truyền thông quan trọng cung cấp thông tin, kiến thức; vừa là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm phong phú nhằm nâng cao trình độ của mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường. Ban Giám hiệu đã chỉ đạo phòng QLĐT & NCKH hằng tháng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, thông tin trên Trang Website với các nội dung bám sát chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Trong thời gian qua, hoạt động của Trang Website nhà trường luôn ổn định và thường xuyên. 

     Các thông tin tuyên truyền đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời và toàn diện các lĩnh vực hoạt động của nhà trường trong tháng. Nêu rõ trọng tâm thông tin, tuyên truyền; phân bổ cụ thể chỉ tiêu cho các đơn vị khoa, phòng, đoàn thể, các nội dung phân bổ gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Căn cứ vào kế hoạch ban hành hằng tháng, phòng QLĐT & NCKH luôn đôn đốc các đơn vị triển khai viết bài đảm bảo thời gian và chất lượng. Bình quân hằng tháng có khoảng 40 tin, bài được đăng tải. Tính đến ngày 29/6/2021, Trang Website của nhà trường đã có tổng số 3.015 bản tin và thu hút 1.443.444 lượt bạn đọc truy cập. Đối với phòng QLĐT & NCKH, hằng tháng số lượng bài viết của cán bộ, giảng viên được đăng trên Trang Website đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

     Tuy nhiên, việc viết bài cho Trang Website vẫn còn một số hạn chế như: một số cán bộ, giảng viên có thời điểm bận công việc chuyên môn nên không dành nhiều thời gian đầu tư viết bài cho Trang Website. Việc quy định viết bài cho Trang Website theo định kỳ đã phần nào gây áp lực cho cán bộ, giảng viên, điều này dẫn đến tình trạng một số bài viết thiếu chất lượng, không được duyệt đăng. Viết bài cho Trang Website là một công việc đòi hỏi cần có kỹ năng; tuy nhiên, phần lớn cán bộ, giảng viên đều chưa được đào tạo bài bản, hầu hết chỉ dựa vào việc tự nghiên cứu, tự tìm hiểu nên cũng ảnh hưởng tới kết quả của hoạt động này.

     Xuất phát từ những thực tế nêu trên, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng NCKH của cán bộ, giảng viên, phòng QLĐT & NCKH và nhà trường cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số giải pháp sau:

     Một làtiếp tục định hướng cụ thể hơn về nội dung đề tài NCKH, ưu tiên tập trung vào việc nghiên cứu, trao đổi các nội dung trọng tâm, trọng điểm, các đề tài có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở, cấp tỉnh; viết bài cho các hội thảo, Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”; tin, bài đăng trên Trang Website của nhà trường; đồng thời giúp cho cán bộ, giảng viên say mê NCKH.

     Hai làcác khoa, phòng phải chủ động đề xuất những ý tưởng NCKH phù hợp với chuyên môn, với các vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn của cơ quan và các địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo các hoạt động thực hiện đề tài NCKH đi vào thực chất, khả năng ứng dụng cao và hướng vào giải quyết những vấn đề bất cập về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả thực hiện đề tài NCKH phải được kiểm định về thông tin, số liệu và kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí thi đua trong hoạt động NCKH.

     Ba là, cần tiếp tục xây dựng và mở rộng cơ chế để tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên không phải là lãnh đạo, quản lý tham gia làm chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở và cấp tỉnh. Đây vừa là giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động NCKH cho cán bộ, giảng viên, nhất là cán bộ, giảng viên trẻ; vừa rèn luyện, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn góp phần phát huy khả năng tư duy, tự nghiên cứu, học hỏi và tính năng động, sáng tạo của cán bộ, giảng viên.

     Bốn là, tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng NCKH cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Thông qua các lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, giảng viên được nâng cao nhận thức về những vấn đề cơ bản trong NCKH như: khả năng xác định rõ vấn đề nghiên cứu; xác định mục tiêu nghiên cứu; phạm vi, nội dung nghiên cứu; thiết kế đề cương nghiên cứu; lên kế hoạch thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích để phát triển, hoàn thiện đề cương nghiên cứu...  

     Năm là, phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong hoạt động NCKH, tổng kết thực tiễn, phát huy sáng kiến của cán bộ, giảng viên. Có cơ chế khuyến khích giảng viên nêu những ý tưởng khoa học, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương. Đồng thời, có cơ chế tạo động lực bằng những chế độ, thù lao đối với các cán bộ, giảng viên phụ trách hoạt động NCKH và biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích cao trong NCKH.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
NHỚ LỜI BÁC DẶN NGÀY THI ĐUA ÁI QUỐC
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BAN THANH TRA NHÂN DÂN
MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2021
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC TỐT LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA III NĂM 2021
VIỆC CUNG ỨNG GIÁO TRÌNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
THỰC HIỆN BỐN KHÂU ĐỘT PHÁ, GÓP PHẦN HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVIII
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ CỦA HỘI HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH LIỆT SĨ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất