Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  772
Hôm qua :  405
Lượt truy cập : 660728
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K1 NĂM 2017
9 10 602

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH K1 NĂM 2017

Thứ ba, 10.10.2017 09:21

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, ngày 01/6/2017, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I cho các đối tượng: công chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên chính làm việc trong các cơ quan Đảng, MTTQ, Đoàn thể nhân dân cấp huyện và tỉnh; giảng viên, chuyên viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Sau ba tháng học tập lớp học đã hoàn thành toàn bộ chương trình theo quy định của Bộ Nội vụ. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực sau:

1. Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lớp học

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017 dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, đương chức và dự nguồn lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

Mục đích, yêu cầu của lớp học nhằm giúp cho các đồng chí học viên nắm được những nội dung cơ bản trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, nâng cao năng lực công tác, phát triển năng lực thực thi công vụ, phù hợp với tiêu chuẩn theo qui định, đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận, Đoàn thể trong tình hình mới.

Thực hiện mục tiêu trên, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ra quyết định mở lớp, thành lập Ban chỉ đạo lớp học, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên và giáo viên chủ nhiệm lớp để kịp thời chỉ đạo, quản lý lớp chặt chẽ, nghiêm túc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường chính trị tỉnh đã phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức lớp, thống nhất cấu trúc chương trình, ban hành lịch phân công giảng dạy, chỉ đạo giảng viên và quản lý học viên thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, kiểm tra và viết tiểu luận cuối khóa.

Giáo viên chủ nhiệm quan tâm nắm bắt tình hình học viên, tạo điều kiện thuận lợi giúp các đồng chí học viên tham gia tốt chương trình học tập. Công tác quản lý lớp học được thực hiện chặt chẽ, sát sao nắm bắt sỹ số từng buổi học, duyệt điều kiện  kiểm tra nghiêm túc, báo cáo kịp thời tình hình lớp học với Ban chỉ đạo. Phối hợp tốt với các giảng viên tham gia giảng dạy và các phòng chức năng của nhà trường trong quản lý học viên.

Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan đảng, Đoàn thể, MTTQ tỉnh; căn cứ vào chỉ tiêu được phân bổ và yêu cầu thực tế, vị trí việc làm của địa pương, đơn vị để xét duyệt, quyết định danh sách học viên, báo cáo đầy đủ, kịp thời về Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời quan tâm, tạo điều kiện tốt về thời gian, công việc, kinh phí để cán bộ yên tâm học tập.

2. Nội dung, chương trình giảng dạy.

Nội dung chương trình giảng dạy, học tập được Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện đầy đủ theo đúng chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, ban hành kèm theo Quyết định sè 975/Q§-BNV ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2013 cña Bé tr­ëng BộNội vụgåm cã 17 chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y, 03 chuyªn ®Ò b¸o c¸o, ®i thùc tÕ vµ viÕt tiÓu luËn, bao gåm 4 phÇn:

+ PhÇn I: NÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc, bao gåm 09 chuyªn ®Ò nh»m cñng cè, bæ sung kiÕn thøc qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc (kiÕn thøc hµnh chÝnh vÜ m« - kiÕn thøc nÒn t¶ng) vµ 02 chuyªn ®Ò b¸o c¸o;

+ PhÇn II: Qu¶n lý Nhµ n­íc theo ngµnh vµ l·nh thæ, gåm 02 chuyªn ®Ò;

+ PhÇn III: Nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n, bao gåm 07 chuyªn ®Ò ph¸t triÓn kü n¨ng thùc thi c«ng vô

+ PhÇn IV: §i thùc tÕ vµ viÕt tiÓu luËn cuèi kho¸.

+ Tổng thời gian lớp học là 30 ngày, với thời lượng là 240 tiết; lớp học vào các ngày thứ 5, 6, 7 hằng tuần, trong 3 tháng từ ngày 01/6 đến 30/9/2017 (tháng 7 nghỉ hè).

Giảng viên tham gia giảng dạy là các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo khoa chuyên môn, là giảng viên chính, đảm bảo tiêu chuẩn theo qui định tại Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD&ĐT ngày 06/6/2011 của liên bộ Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tiểu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với giảng viên giảng dạy chương trình chuyên viên chính. Các bài giảng đều được thông qua Hội đồng Đào tạo - Khoa học nhà trường trước khi lên lớp. Giảng dạy được thực hiện theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm: giảng viên chỉ truyền đạt vừa đủ về kiến thức lý luận; chú trọng gợi mở thảo luận, tổng hợp vấn đề, phát triển khả năng tư duy và phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên, đặc biệt là việc giảng dạy các chuyên để kỹ năng.

Các chuyên đề báo cáo đều được các đồng chí giảng viên thỉnh giảng chuẩn bị kỹ, cập nhật thông tin, phù hợp với đối tượng công chức ngạch giảng viên chính, chuyên viên chính.

Qua lấy ý kiến học viên ở các phần học, học viên đều đánh giá tốt các bài giảng trong chương trình, bảo đảm truyền đạt sâu kiến thức lý luận, cập nhật thực tiễn, tăng cường phát triển tư duy, xử lý tình huống, giải thích vướng mắc cho người học.

3. Tình hình học viên và kết quả học tập.

* Tình hình học viên:Tổng số học viên theo quyết định mở lớp của Tỉnh ủy Phú Thọ là 60 đồng chí. Trong đó học viên nam 35 đồng chí; học viên nữ 25 đ/c; 100% học viên có trình độ cử nhân và thạc sỹ.

Về chức vụ công tác: Phó Bí thư thường trực huyện ủy và tương đương 02 đồng chí; huyện ủy viên và tương đương 28 đồng chí; trưởng phó phòng và tương đương 58 đồng chí.

Trong quá trình học tập không có biến động về sỹ số. 60/60 học viên có đủ hồ sơ, các loại văn bằng chứng chỉ theo qui định.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 131-QĐ/BTCTU, ngày 29/5/2017 về việc thành lập Ban cán sự lớp gồm 01 lớp trưởng, 04 lớp phó kiêm tổ trưởng để phối hợp quản lý lớp theo qui chế đào tạo.

* Về kết quả học tập: 60/60 học viên đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình học tập; tuyệt đại đa số học viên có ý thức tốt và nỗ lực cố gắng trong quá trình học tập và chấp  hành qui chế, đi học cơ bản đủ thời gian, đúng giờ, trật tự, tích cực trao đổi thảo luận. Tuy nhiên việc bố trí thời gian lên lớp của một số học viên chưa được đầy đủ, tình trạng học viên đi học muộn, xin về sớm còn tương đối nhiều.

- Kết quả cụ thể: căn cứ vào nội dung đánh giá, xếp loại học viên chương trình chuyên viên chính theo Quyết định số 975/Q§-BNV ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2013 cña Bé tr­ëng BộNội vụqui định:

+ Loại giỏi từ 9 - 10 điểm;

+ Loại khá từ 7 - 9 điểm;

+ Loại trung bình từ 5 - 7 điểm;

+ Không đạt: dưới 5 điểm.

Kết quả kiểm tra điều kiện và tiểu luận cuối khóa của học viên đạt được như sau:

+ KiÓm tra lÇn 1: 100% häc viªn tham gia häc tËp, tû lÖ kh¸, giái ®¹t 100%, trong ®ã:

Giái: 7/60 = 11,6%%;   Kh¸: 53/60 = 88,4%;   TB: kh«ng

+ KiÓm tra lÇn 2: 100% häc viªn tham gia häc tËp, tû lÖ kh¸, giái ®¹t 98,3%, trong ®ã:

 Giái : 3/60 = 5%;   Kh¸: 56/60 = 93,3%;   TB: 01/60= 1,7%.

+ Viết tiểu luận cuối khóa: được viết theo yêu cầu xử lý tình huống quản lý nhà nước để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương.

100% học viên có bài tiểu luận cuối khóa, chấm điểm đạt yêu cầu trở lên đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Kết quả tiểu luận cuối khóa là kết quả xếp loại toàn khóa học. Do đó, kết quả xếp loại toàn khóa học như sau:

- Lo¹i Giái:  19 häc viªn = 31,7%

- Lo¹i Kh¸: 41 häc viªn = 68,3%

- Lo¹i TB:    Kh«ng

Nhiều tiểu luận xử lý tình huống được viết công phu, xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước ở lĩnh vực công tác của học viên, bám sát nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề xuất, phân tích kỹ các phương án và lựa chọn phương án tối ưu để tổ chức thực hiện đạt được kết quả tốt, đã thể hiện tư duy sâu sắc và khả năng lãnh đạo, quản lý của học viên, tạo niềm tin vào năng lực và sự phát triển của học viên trong tương lai.

4. Công tác phục vụ

Ban Giám hiệu Trường Chính trị đã chỉ đạo các phòng chức năng: phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ lớp học. Các cán bộ được phân công phụ trách các công việc cụ thể đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho mọi hoạt động của lớp được diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

5. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, lớp học còn một số tồn tại hạn chế là.

- Một số đồng chí chưa chấp hành tốt qui chế học tập, còn tình trạng đi muộn về sớm, nghỉ giữa giờ, nghỉ học nhiều (mặc dù nghỉ có phép).

- Một số học viên còn sử dụng điện thoại trong giờ học, chưa chủ động ghi chép nội dung học tập, ngại thảo luận trao đổi, phát biểu trong giờ học.

- Một số tiểu luận cuối khóa còn sơ sài chưa được đầu tư công phu thỏa đáng, thể hiện sự quan tâm chưa đầy đủ của người học đến nhiệm vụ học tập.

- Một số ít học viên có buổi nghỉ học không có lý do, nghỉ học không báo cáo kịp thời.

6 Đánh giá chung

Qua 3 tháng giảng dạy, học tập, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước  chương trình chuyên viên chính năm 2017 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đặt ra theo kế hoạch phối hợp số 05/KHPH ngày 18/5/2017 giữa Ban Tổ chức Tinh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Lớp học đã đạt được mục tiêu cơ bản là củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản, tạo bước chuyển biến căn bản về chất trong hoạt động thực thi công vụ, phát triển năng lực làm việc của công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm và cải cách hành chính hiện nay.

Ban chỉ đạo lớp học đã có sự chỉ đạo chặt chẽ trong thực hiện nội dung giảng dạy, quản lý học viên nghiêm túc, công bằng, khách quan trong đánh giá kết quả học tập. Các học viên tham dự khóa học cơ bản chấp hành tốt nội qui, qui chế học tập. Các bộ phận và cá nhân được phân công nhiệm vụ phục vụ khóa học đã cố gắng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
BƯỚC ĐẦUTHỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2017
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG
ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN THI HẾT MÔN BẰNG ĐỀ MỞ CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất