Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  2623
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266438
HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 370

HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ năm, 30.12.2021 06:39

Nguyễn Thu Thủy
Phòng QLĐT và NCKH
Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (http://truongchinhtriphutho.gov.vn) chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2015. Từ đó đến nay đã phát huy tốt vai trò giới thiệu, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của tỉnh; các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lịch công tác, lịch giảng dạy, kết quả đào tạo, bồi dưỡng và các thông tin khác có liên quan đến hoạt động của nhà trường. Các chuyên mục, bài viết được đăng tải đã góp phần định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Hằng tháng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, thay mặt Đảng ủy xây dựng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường theo định hướng trong Bản tin Sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát hành. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã triển khai tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn với công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Căn cứ nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy trường, cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy, viết bài nghiên cứu gửi đăng trên trang thông tin điện tử nhà trường và chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay một cách hiệu quả nhất. 

Từ năm 2015 đến nay, trang thông tin điện tử của nhà trường đã đăng tải hằng tháng có hơn 40 bài, trong đó có 10 bài viết nghiên cứu chuyên môn (120 bài/năm); Lượt truy cập website mỗi ngày có khoảng 1500 - 2000 lượt truy cập, từ 30-40.000 lượt/tháng các bài viết có nội dung về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW, với số lượng truy cập lên đến hàng chục nghìn lượt.

Trong thời gian tới, để hoạt động của trang thông tin điện tử ngày càng tốt hơn, góp phần định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ giảng viên, chuyên viên, học viên trường chính trị cấp tỉnh đối với nhiệm vụ đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đối với việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập lý luận chính trị hiện nay, đồng thời cũng chính là thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị tỉnh đã được quy định tại Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động của cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên trong việc viết bài và của Ban Biên tập trong việc duyệt, thẩm định tin, bài, đảm bảo chính xác, khoa học, cập nhật và bảo mật trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Phát huy khả năng, năng lực của cán bộ, giảng viên trường chính trị trên mặt trận tư tưởng lý luận, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên hướng đến mỗi giảng viên, chuyên viên thực hiện tốt nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có kỹ năng viết báo, thu thập thông tin, có những tin bài mang tính lý luận và chiến đấu cao trên trang thông tin điện tử nhà trường. 

Thứ ba, nêu cao ý thức trách nhiệm của bộ phận quản trị, kỹ thuật trong việc quản trị, vận hành Trang thông tin điện tử đảm bảo cập nhật, an toàn và bảo mật. Đổi mới phương pháp, hình thức minh họa, liên kết trang thông tin điện tử theo hướng tích cực hóa, bảo đảm trao đổi thông tin hai chiều trong quá trình đưa tin và bài đăng tăng cường phản hồi, trao đổi, qua đó kịp thời truyền đạt thông tin định hướng tư tưởng, nhận thức, hình thành thái độ, niềm tin và bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường.

Thứ tư, tiếp tục cải tiến, nâng cấp trang thông tin điện tử của nhà trường. Tăng cường nghiên cứu khoa học, tăng cường số lượng, chất lượng các bài nghiên cứu trên trang thông tin điện tử nhà trường, gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thực hiện tốt những giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng Trang thông tin điện tử Nhà trường sẽ có nhiều bài viết có tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, bám sát tình hình thời sự, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ngăn chặn sự phá hoại tư tưởng, định hướng dư luận, ổn định xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, hướng tới xây dựng Trường Chính trị chuẩn trong thời gian tới

* Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

2. Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021).

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC TẠI CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, BÀI ĐĂNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2021
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022
KIỂM TRA CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NHỚ LỜI BÁC DẶN NGÀY THI ĐUA ÁI QUỐC
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất