Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  11
Hôm nay :  652
Hôm qua :  649
Lượt truy cập : 829722
GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG
9 10 260

GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG

Thứ sáu, 30.06.2017 00:00

ThS. Hà Thị Như Huế
Phó Trưởng phòng Đào tạo
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TWvề “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nêu rõ: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…”.

Trong thời điểm hiện tại việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị là một công việc quan trọng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Bởi suy thoái về tư tưởng chính trị chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến những sai lầm, suy thoái về đạo đức, lối sống và nhiều hệ lụy khác.

Để phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải phòng chống các biểu hiện sau:

Thứ nhất, biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng. Ngay từ tháng 10/1947, hai năm sau khi giành được chính quyền, Người đã yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi lối làm việc, Người chỉ rõ phải đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe những lời bình luận không đúng, cũng làm thinh, không biện bác. Thậm chí nghe những lời phản cách mạng cũng không báo cáo cho cấp trên biết. Ai nói sao, ai làm gì cũng mặc kệ” (1).

Người phê phán những đảng viên dao động, thiếu lý tưởng cách mạng: “Nếu chỉ có công tác thực tế, mà không có lý tưởng cách mạng, thì cũng không phải là người đảng viên tốt. Như thế, chỉ là người sự vụ chủ nghĩa tầm thường”(2).

Thứ hai, “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”.

Người kiên quyết chống những nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, trong tự phê bình, phê bình phải kiên quyết chỉ ra và đấu tranh với những biểu hiện không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sang. Người chỉ rõ: “Phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, cho nên thái độ của người phê bình phải thành khẩn nghiêm trang, đúng mực. Phải vạch rõ vì sao có khuyết điểm ấy, nó sẽ có kết quả xấu thế nào, dùng phương pháp gì để sửa chữa. Thuốc phải nhằm đúng bệnh. Tuyệt đối không nên có ý mỉa mai, bới móc, báo thù. Không nên phê bình lấy lệ. Càng không nên “trước mặt không nói, xoi mói sau lưng”(3).

Thứ tư, biểu hiện duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác: “Tự cho mình là cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết”(4), “việc gì cũng thạo, cũng làm được. Việc gì mình cũng giỏi hơn mọi người. Mình là thần thánh, không cần học ai, hỏi ai”(5).

Thứ năm, bệnh "Hiếu danh": biểu hiện là tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác, vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm, chỉ biết lên mà không biết xuống. Chỉ chịu được sướng mà không chịu được khổ.

Thứ sáu, bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị. Theo Người bệnh này sẽ đẻ ra nhiều cái xấu như xích mích, kèn cựa giữa cán bộ và giữa đảng viên, không ai phục ai, không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ với nhau. Người cũng chỉ rõ, bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng phí, sợ khó, sợ khổ, thấy khó khăn thì đâm ra tiêu cực, bi quan.

Thứ bảy, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình, Người gọi là “Bệnh cận thị - Không trông xa thấy rộng. Những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ”.

Người đấu tranh với những biểu hiện tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích và gọi đó là: “Tư túng - Kéo bè, kéo cánh".

Trong những năm qua, Chi bộ phòng Đào tạo đã luôn lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ phòng Đào tạo đã luôn lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng phong cách, đạo đứcHồ Chí Minh vào trong từng công việc, nhiệm vụ cụ thể, đó là các phong cách: tận tụy; trách nhiệm; nói đi đôi với làm, giản dị; chủ động trong công việc…

Để tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, chi bộ phòng Đào tạo cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

- Trước hết, chi bộ phải thường xuyên thực hiện tốt  công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu đúng, hiểu rõ bản chất và hậu quả của việc suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã chỉ ra.

Chi bộ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng đắn các quy định của Điều lệ Đảng và các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng. Tăng cường dân chủ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thường xuyên kiểm tra việc học tập, vận dụng, làm theo của cán bộ, đảng viên. Kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt, thậm chí là sai trái.

Kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được xác định là tiêu chí trong bình xét, xếp loại đảng viên, cán bộ, vên chức của chi bộ, phòng.

- Thứ hai, Chi ủy chi bộ và Lãnh đạo phòng cần phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong việc phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chílafLXII.

- Thứ ba, cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, vận dụng và thực hiện tốt các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng được kế hoạch và phương hướng học tập, rèn luyện cho mình trong từng công việc và thời điểm cụ thể.

Với sự quyết tâm chính trị cao của chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ phòng Đào tạo phấn đấu hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWvề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị./.

……………….

Chú thích:

(1): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. NXB CTQG. Sự thật.HN-2017. tr 9

(2): Sđd. tr 9

(3): Sđd. tr 16

(4), (5): Sđd.tr17

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA VIỆC THỰC HIỆN THI HẾT MÔN BẰNG ĐỀ MỞ CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I
ĐỔI MỚI HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH TCLLCT-HC
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO RÈN LUYỆN THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
PHÒNG ĐÀO TẠO PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017
THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở CƠ SỞ HIỆN NAY THEO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2016
CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2016
CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

thiet ke web | thiet ke web | lam web | bơm cứu hỏa | máy bơm ly tâm | phụ kiện ống thép luồn dây diện | ống ruột gà lõi thép | ống thép luồn dây điện | máy bơm cứu hỏa | máy bơm chìm nước thải ebara |

giúp trẻ ăn ngon | trẻ biếng ăn | giấy dầu chống thấm | màng chống thấm hdpe | vải địa kỹ thuật | rọ đá | rèm cửa | rèm vải | in cờ | in áo phông đồng phục | trẻ biếng ăn phải làm sao | rèm cửa | rèm cửa sổ | rèm vải | bàn cafe | bàn bar | quy hoạch | quy hoạch hà nội |

in cờ | in áo phông đồng phục trẻ biếng ăn phải làm sao rèm cửa rèm cửa sổ | rèm vải |

In thêu Thanh Bình | in may áo | in áo giá rẻ | in áo hà nội | in áo giá rẻ hà nội | địa chỉ in áo uy tín | áo phông đồng phục | in áo đồng phục công ty |

ACUDECOR | thiết kế nội thất | thiết kế nội thất-ACUDECOR | thiết kế thi công nội thất | acudecor.vn |

Bàn ghế cafe | bàn ghế bar | Bàn Ghế Bar Cafe HÀ NỘI | banghebarcafe.com.vn | địa chỉ mua bán bàn ghế bar cafe | địa chỉ cung cấp bàn ghế bar cafe | bàn ghế bar giá rẻ | mua bàn ghế cafe | bàn ghế quầy bar | uy tín chất lượng | giá rẻ | ghế bar | ghế cafe | ghế quầy bar | bàn ghế cafe | ban ghe | quan bar cafe | bàn ghế bar cafe giá rẻ | ô cafe | ghế quầy bar | bàn ghế bar cafe | ghế quầy bar

http://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | giường thông minh giá rẻ | ghế thang thông minh | giường gấp thông minh | bàn treo tường thông minh | nội thất thông minh | nội thất đa năng | sofa giường | giường đa năng | nội thất cho nhà nhỏ |

may rua xe tai ha noi | lutian.com.vn | phụ kiện máy rửa xe | ………………….. may rua xe cao áp | http://lutian.com.vn | phu kien may rua xe | …………………… http://lutian.com.vn/may-rua-xe-ap-luc-cao-mien-bac.html | http://lutian.com.vn | http://lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………… sua chua may rua xe | lutian viet nam | cung cap phu kien may rua xe | .......................................... sửa chữa máy rửa xe tại Hải Dương | cong ty lutian cung cấp phụ kiện máy rửa xe | …………………………….. dịch vụ sửa chữa | công ty lutian bán phụ kiện máy rửa xe | …………………………… dịch vụ sửa chữa máy rửa xe áp lực cao uy tín chất lượng nhất toàn miền Bắc | lutian việt nam: bán phụ kiện máy rửa xe chính hãng toàn miền Bắc | ………………………………………. Nam Định | lutian việt nam:: lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html | ……………………………………….. máy rửa xe cao áp chính hãng | lutian.com.vn lutian.com.vn/phu-kien-may-rua-xe.html: | ……………………………………….. Thái Bình | http://lutian.com.vn/ phu kien may rua xe tai mien bac | http://nhavesinhhanoi.com | vinatap.vn https://vinatap.vn/voi-bot-nong-nghiep.html https://vinatap.vn/dat-huu-co.html https://vinatap.vn/dat-trong-cay.html https://vinatap.vn/cach-xu-ly-xo-dua-trong-rau-mam.html https://vinatap.vn/dat-thit-trong-cay-ho-chi-minh.html https://vinatap.vn/da-perlite.html