Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  909
Hôm qua :  2205
Lượt truy cập : 2682967
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
9 10 469

CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thứ tư, 18.11.2020 02:16

ThS. Hà Thị Thu Lan
Phòng QLĐT & NCKH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     Hiện nay, Chi bộ phòng QLĐT & NCKH có 11 đảng viên, trong đó 01 đồng chí là Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng trực tiếp sinh hoạt tại Chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ đều có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, các đồng chí Chi ủy viên đều có năng lực lãnh đạo, quản lý; trong đó, 01 đồng chí là Đảng ủy viên nên cũng có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị của Chi bộ.

     Để tăng cường xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, Chi bộ phòng QLĐT và NCKH luôn làm tốt công tác quán triệt và vận dụng một cách linh hoạt bốn nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước hết là làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh. Chi ủy luôn quan tâm, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, giảng viên thường xuyên đổi mới, cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng công tác thông qua việc phổ biến, quán triệt, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn học tập lý luận với thực hành trong thực tiễn của từng cán bộ, đảng viên, từng vị trí việc làm cụ thể. Trong đó, trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chi bộ tổ chứcthành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng; các văn kiện đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ các đảng viên trong Chi bộ; tại đại hội, các đồng chí trong Chi ủy được bầu với tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, Chi bộ đã đoàn kết, dân chủ đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ trường, góp phần tích cực vào thành công Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Việc xây dựng khối đoàn kết không chỉ trong Chi bộ mà còn thể hiện ở sự phối hợp tốt với các khoa, phòng nhà trường trong quản lý, giảng dạy; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu giúp Ban Giám hiệu phối hợp với Sở Nội vụ; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, đoàn thể; các huyện và thị, thành; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh, tổ chức giảng dạy và quản lý học viên. Phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm chính trị cấp huyện, với giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp trong quá trình quản lý; thường xuyên báo cáo tình hình lớp học với ban chỉ đạo lớp học để có sự chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả trong các quy trình đào tạo.

     Bên cạnh đó, để xây dựng sự đoàn kết thống nhất, vai trò của đồng chí Bí thư Chi bộ luôn được khẳng định, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng trong từng đảng viên để có hướng giáo dục kịp thời. Đồng thời, mỗi đảng viên Chi bộ phòng QLĐT & NCKH đều nhận thức một cách sâu sắc về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, phấn đấu vì lợi ích tập thể, vì sự phát triển chung của Chi bộ, của phòng. 

     Trong thời gian qua, Chi bộ làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp với các khoa, phòng, đoàn thể nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Chi bộ đã tham mưu thực hiện: 48/44 lớp đạt 109% kế hoạch về mở lớp; 4.202/3.909 học viên đạt 107,5% kế hoạchvề số học viên. Về nghiên cứu khoa học: Thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trong đó 01 đề tài có hỗ trợ ngân sách của tỉnh và 01 sáng kiến cấp cơ sở năm 2020; xuất bản 02 Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”. Chi bộ trực tiếp tham mưu giúp Ban Giám hiệu bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy định của nhà trường; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; các mối quan hệ giải quyết hài hòa; sự đoàn kết, thống nhất được phát huy...

     Bên cạnh đó, Chi bộ luôn coi trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn của đảng viên, tác phong làm việc khoa học; gắn lý luận với thực tiễn; cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; 100% các đảng viên trong Chi bộ luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình.Trong sinh hoạt Đảng luôn thẳng thắn, khách quan khi đóng góp ý kiến. Đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Chi ủy là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống trong sáng, khiêm tốn, chân thành, giản dị, có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, yêu thương đồng chí, đồng nghiệp. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế về trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học; còn có đảng viên tinh thần đấu tranh chưa cao, chưa tích cực tham gia các hoạt động phong trào như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

     Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

     Một là, thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng bộ trường, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thường xuyên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và công tác tham mưu đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Giữ mối quan hệ tốt với quần chúng và thường xuyên liên hệ với Chi bộ, chấp hành tốt mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

     Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng viên gương mẫu thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện nói, viết và làm đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

     Ba là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi ủy.Chi ủy luôn quán triệt các đảng viên nhận thức đầy đủ và đúng đắn về tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thực hiện tốt các quy định, nền nếp sinh hoạt Đảng; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thẳng thắn, chân thành, khách quan; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, đảng viên về chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, chuẩn mực của người cán bộ, giảng viên trường Đảng, nhằm góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh “tự soi, tự sửa”, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, công tác. Các đồng chí trong Chi ủy, các đồng chí Lãnh đạo phòng phải luôn tiền phong, gương mẫu cả về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có hướng chỉ đạo hoặc đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy trường. Có như vậy mới quy tụ được sự thống nhất, đoàn kết trong tập thể.

     Bốn là, mỗi đảng viên phải biết đặt lợi ích chung của Chi bộ, của Đảng bộ nhà trường lên trên lợi ích cá nhân, vì mục tiêu chung, biết nhìn nhận cái đúng, cái sai, biết lắng nghe để tự sửa chữa, biết góp ý chân tình cho đồng nghiệp. Các đảng viên phải đoàn kết, chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; phối hợp trong công việc, xác định phấn đấu vì mục tiêu chung - đó là hiệu quả công việc.

     Năm là, phối hợp tốt với các chi bộ khoa, phòng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ giảng dạy, phối hợp trong xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; đoàn kết trong tham gia các hoạt động phong trào chung của nhà trường. Tăng cường thảo luận, trao đổi, thống nhấtvới các chi bộ khoa, phòng để khắc phục kịp thời những khó khăn trong quản lý, giảng dạy; bảo đảm công tác tham mưu mang tính chuyên nghiệp cao và chất lượng tốt, đoàn kết cùng các chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường vững mạnh toàn diện.

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ CỦA HỘI HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH LIỆT SĨ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2020
CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HẰNG NĂM
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 – 2020 CỦA CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I/2020
SỰ RA ĐỜI CỦA 4 CHI BỘ ĐẢNG - NHỮNG HẠT GIỐNG ĐẦU TIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất