Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  237
Hôm qua :  1151
Lượt truy cập : 2160417
XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
9 10 1004

XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chủ nhật, 30.09.2018 20:36

ThS. Nguyễn Đức Hà
Nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên những thắng lợi mang tính lịch sử và thời đại. Trong mọi giai đoạn cách mạng, bằng bản lĩnh độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, thường xuyên chăm lo xây dựng, chỉnh đốn, tạo sức mạnh lãnh đạo thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng chú trọng trong mọi thời kỳ, cả lúc thắng lợi và những lúc khó khăn, phạm sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt những thời điểm chuyển giai đoạn cách mạng. Đảng ta luôn xác định “ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”, “tất cả vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phải xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. “Đảng là đạo đức, là văn minh”.

Nhờ xây dựng Đảng vững mạnh mà năm 1945, chỉ với 5000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám năm 1945, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) đến thắng lợi hoàn toàn, đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ 1986, tại Đại hội VI, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Trên 30 năm qua, công cuộc đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nhân dân ngày càng được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Vị thế Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Khẳng định một dân tộc do Đảng tiền phong lãnh đạo đã chiến thắng chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, chủ nghĩa thực dân kiểu mới; đang tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đưa dân tộc Việt Nam vào hàng ngũ các dân tộc tiênphong trên thế giới.

Trong quá trình xây dựng Đảng, Đảng ta luôn chú trọng chỉnh đốn, sửa chữa những sai lầm khuyêt điểm. Chỉ có vậy,Đảng mới luôn vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo. 

Sau Xô Viết Nghệ - Tĩnh 1930 -1931,Đảng kịp thời sửa những sai lầm “Tả khuynh”, khôi phục phát triển tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được ghi nhận dấu ấn bằng Đại hội Đảng lần thứ nhất (3/1935). Trong kháng chiến chống Pháp, để chuyển từ giai đoạn cầm cự, phòng ngự sang phản công, năm 1952 -1953,Đảng đã phát động cuộc “Chỉnh Đảng, chỉnh Quân” tăng cường sức mạnh toàn Đảng,toàn Quân và làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp.

Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, Đảng lãnh đạo tiến hành cải cách ruộng đất đạt những kết quả to lớn. Tuy nhiên trong cải cách ruộng đất, Đảng cũng phạm những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng. Đó là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, học tập giáo điều kinh nghiệm nước ngoài, áp dụng các hình thức đấu tranh không phù hợp…Với dũng khí của một Đảng cách mạng, tại Hội nghị Trung ương 10 khóa II (9/1956) Đảng đã nhận khuyết điểm, quyết tâm sửa sai, lấy lại lòng tin của nhân dân. Bởi vậy, sự nghiệp cách mạng tiếp tục đạt những thành công mới.

Khi miền Bắc bước vào cải tạo công thương nghiệp, xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc “cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới”. Đó là một nhiệm vụ to lớn, hoàn toàn mới mẻ, Đảng tiến hành nhiều đợt học tập chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Bởi vậy, miền Bắc ngày càng vững mạnh về chính trị, kinh tế, quốc phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - đại thắng mùa xuân 1975.

Tại Đại hội IV (12/1976), Đảng ta tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối, Đảng đã phạm sai lầm “nóng vội, chủ quan, duy ý chí”. Cho nên từ năm 1979, nước ta rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. Là một Đảng chân chính luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng tự do, ấm no, hạnh phúc, thì độc lập ấy không có nghĩa lý gì”. Từ đại hội V của Đảng (3/1982), Đảng từng bước tìm tòi con đường đổi mới. Đến Đại hội VI của Đảng (12/1986), với tư duy “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Đảng đề ra đường lối đổi mới mở ra bước ngoặt trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Hơn 30 năm qua, công cuộc đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đảng tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh với nguyên tắc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Nhưng sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, những tác động của “toàn cầu hóa’, “hội nhập” quốc tế, sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện cho nên một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên dao động về chính trị, tư tưởng, suy thoái về đạo đức, lối sống, nhiều yếu kém khuyết điểm trong xây dựng chỉnh đốn Đảng chậm được khắc phục, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, nếu không sửa chữa nghiêm túc sẽ là thách thức tới vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Nhận thức sâu sắc nguy cơ, thách thức ấy, từ Đại hội XI, XII, các Hội nghị Trung ương trong hai nhiệm kỳ của Đảng gần đây ban hành nhiều Nghị quyết trong đó chú trọng đặc biệt đến xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (12/2011) ra nghị quyết số 12-NQ/TW về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII đã ban hành các Nghị quyết chỉ rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng…

Qua xây dựng chỉnh đốn Đảng làm cho toàn Đảng mạnh, nhưng cũng là dịp mỗi tổ chức, mỗi cá nhân “tự soi, tự sửa”. Chỉnh đốn để mỗi cán bộ, đảng viên tự làm trong sạch nhân cách, tránh xa những “viên đạn bọc đường”, những cám dỗ tiền bạc, luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó.

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
VẬN DỤNG VÀ HỌC TẬP PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VẬN DỤNG PHONG CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY, SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG CHI BỘ, ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HÀNH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
KHOA DÂN VẬN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ
CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỔI MỚI SỨC HẤP DẪN CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM GÓP PHẦN PHỤC VỤ TỐT VIỆC HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN
HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất