Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  2778
Hôm qua :  2410
Lượt truy cập : 3266593
Vận dụng triết học Mác - Lênin phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay
9 10 1053

Vận dụng triết học Mác - Lênin phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay

Thứ hai, 11.09.2023 02:15
Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, cái cách mạng, tiến bộ và cái bảo thủ, trì trệ đang diễn ra quyết liệt... Đồng thời, các thế lực thù địch, phản cách mạng tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao động. Chúng phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; phủ nhận nền chuyên chính vô sản; cho rằng thế kỷ XXI là thế kỷ của hội nhập, hợp tác và phát triển, nên không có đấu tranh giai cấp, không cần chuyên chính vô sản, chỉ có sự hợp tác, thống nhất, sự tương trợ thuần túy lẫn nhau.

     Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp và sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam hiện nay cho thấy: đấu tranh giai cấp ở Việt Nam vẫn còn. Thực chất đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay là cuộc đấu tranh của toàn thể nhân dân lao động do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chống lại các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chính quyền và lợi ích của nhân dân.

     Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc thứ IX, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng xã hội chống áp bức, bất công, đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc”1.

     Tuy nhiên, một số cá nhân chưa thực sự hiểu rõ bản chất của vấn đề vẫn cho rằng: Hiện nay, Việt Nam không còn sự phân biệt giai cấp, không còn mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân nhân, không còn đấu tranh giai cấp, đó là một quan điểm sai trái. Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn đất nước Việt Nam trong thời kỳ quá độ chỉ ra rằng ở Việt Nam không có sự phân chia xã hội thành hai lực lượng đối kháng về mặt lợi ích, tất cả nhân dân đều có chung mục đích hướng tới mục tiêu cuối cùng “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

     Hơn nữa, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Sau khi có chính quyền, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vẫn diễn ra trong điều kiện mới với mục tiêu chủ yếu trước mắt là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

     Cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

     Một là, trong lĩnh vực kinh tế

     Mục tiêu trước mắt là phát triển từng yếu tố của lực lượng sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng để chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng chủ nghĩa xã hội, khắc phục tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, chống khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa.

     Ở nội dung kinh tế này, có luận điệu thù địch cho rằng Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội mà kinh tế thị trường ra đời trong lòng chủ nghĩa tư bản, vì vậy việc lựa chọn mô hình này không phù hợp.

     Với lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng ta phải khẳng định rằng kinh tế thị trường là thành tựu của văn minh nhận loại, không phải là sản phẩm riêng có của bất kỳ xã hội nào. Sự phát triển các mô hình kinh tế từ tự nhiên, tự cung tự cấp, kinh tế hàng hóa và giai đoạn cao là kinh tế thị trường, là quá trình phát triển khách quan mà nguyên nhân sâu xa là sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

     Việt Nam là nước đang phát triển, trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. Sau hơn 35 năm đổi mới, nền kinh tế hàng hóa của nước ta đã đạt một trình độ nhất định, các quan hệ thị trường dần hình thành và đang trong quá trình hoàn thiện, một số loại thị trường phát triển sôi động. Vì vậy, tất yếu kinh tế thị trường xuất hiện - đó là xu thế khách quan mà không ai có thể phản bác được.

     Hai là, trong lĩnh vực chính trị

     Giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động đấu tranh với các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, “chống diễn biến hòa bình” và các chiêu bài chính trị khác, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

     Hiện nay, một số luận điệu thù địch đang tập trung chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến thời điểm hiện nay vẫn luôn là đỉnh cao trí tuệ, là ánh sáng soi đường cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế, trong đó có Việt Nam. Với sự thông minh, sáng suốt và trí tuệ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, dẫn dắt phong trào cách mạng của nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Việt Nam từ một nước nô lệ lầm than đã được hưởng tự do độc lập và hiện nay trở thành một quốc gia đang trên đà phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với những thành tựu về mọi mặt như hiện nay, chúng ta luôn khẳng định tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Ba là, trong lĩnh vực tư tưởng

     Giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản vạch trần bản chất bóc lột, tính chất phản động của tư tưởng tư sản; truyền bá thế giới quan khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh.

     Đấu tranh để thực hiện công bằng, bình đẳng trong xã hội, để ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chống lại mọi biểu hiện truyền bá lối sống phản văn hoá, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

     Trong lĩnh vực này có quan điểm sai trái, thù địch cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì vai trò duy nhất lãnh đạo là để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của cán bộ lãnh đạo. Vì thế, cần thiết phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

     Chúng ta cần khẳng định: Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành nơi hội tụ mọi ước nguyện của nhân dân là giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng nhân danh lợi ích của toàn dân tộc để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, trở thành Đảng cầm quyền trong điều kiện đất nước thống nhất. Đảng có đường lối chính trị đúng đắn, khoa học trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, do vậy, chỉ có sứ mệnh lãnh đạo của Đảng mới đảm bảo cho sự thắng lợi của cuộc đấu tranh giai cấp và thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng. Thực tiễn đã chứng minh: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thành công của công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Với các luận cứ khoa học của triết học Mác - Lênin, chúng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là con đường đúng đắn duy nhất nhằm mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Khoa Lý luận cơ sở

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bình đẳng dân tộc, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phú Thọ hướng tới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Từ tư tưởng cải tiến bộ máy nhà nước của V.I.Lênin đến công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
Kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Phú Thọ một minh chứng về sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giáo dục thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới đất nước
Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2022
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất