Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  2346
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036913
Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX (2020 - 2025)
9 10 100

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX (2020 - 2025)

Thứ ba, 25.07.2023 08:09
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, nhưng với sự cộng đồng trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX đạt được những kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành, có chỉ tiêu đã vượt mức đề ra.

Từng bước đổi mới, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ trường đã chỉ đạo đổi mới công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể đều được thực hiện có hiệu quả.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Đảng bộ đã lãnh đạo đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức, phương pháp giảng dạy, học tập phù hợp với từng thời điểm, thực hiện tốt chỉ tiêu “Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy hằng năm”. Năm 2020, nhà trường thực hiện 48/44 lớp (đạt 109% kế hoạc) với 4.202/3.909 thọc viên (đạt 107,5% kế hoạch). Năm 2021, Thực hiện 48/42 lớp (đạt 114,3% kế hoạch); 3984/3518 học viên (đạt 113,2% kế hoạch). Năm 2022, thực hiện 33/33 lớp (đạt 100% kế hoạch); 3656/3622 học viên (đạt 109% kế hoạch). Sáu tháng đầu năm 2023, nhà trường đã thực hiện 15/21 lớp, đạt tỷ lệ 60% về số lớp. 

Về công tác nghiên cứu khoa học: Đã thực hiện tốt chỉ tiêu: “Hằng năm mỗi đơn vị khoa, phòng thực hiện ít nhất  01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; trong nhiệm kỳ phấn đấu có 02 - 03 sáng kiến. Nhà trường đăng ký và thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh”.

Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, Đảng ủy trường lãnh đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ, nghiệm thu 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 02 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận sáng kiến loại B; thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”, kết quả đạt loại xuất sắc. (Hiện đang triển khai thực hiện 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa); phát hành 07 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”. Các bản tin đều được các đơn vị, độc giả đánh giá cao cả về chất lượng và hình thức. Hoạt động trang Website fanpage được duy trì thường xuyên, phản ánh đầy đủ, toàn diện các thông tin về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. 

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ nhà trường đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống cho cán bộ, đảng viên, giảng viên; chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá. 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên được học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy cấp trên. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được đổi mới với nhiều hình thức khác nhau, từ đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của các đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, vượt qua những khó khăn, đặc biệt là ở thời điểm dịch Covid-19. 

Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đều được xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch. 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm có 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm tư cách. Trong nhiệm đã kỳ kết nạp được 01 đảng viên mới. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, chỉ đạo, rà soát hằng năm. Hiện nay, cán bộ, đảng viên có Bằng Cao cấp lý luận chính trị là 31; Chứng nhận tương đương Cao cấp lý luận chính trị là 05; Bằng Trung cấp lý luận chính trị là 22.

Về công tác lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể: Các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức, người lao động các năm nửa đầu nhiệm kỳ đều đạt. Hằng năm có 85% trở lên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; có 02 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 100% giảng viên giảng dạy đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 80% giảng viên đạt khá, giỏi. Nửa nhiệm kỳ, đã có 02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, 15 - 30 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường.

Nhà trường và các đoàn thể luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữ vững cơ quan đạt chuẩn đơn vị văn hoá. Các mục tiêu khác về tham gia và huấn luyện tự vệ; phòng cháy chữa cháy đều đạt các chỉ tiêu đặt ra.

Bên cạnh đó Đảng ủy cũng đã lãnh đạo tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo quy định của Ban Bí thư và Quyết định số 1033-QĐ/TU, ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025”.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới:

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ đại hội, với bối cảnh uy tín và vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao; kinh tế - xã hội của tỉnh trên đà tăng trưởng; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ…, tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức mới cho nhà trường. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ trường cần Đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã đề ra.

Một là, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và tiêu chí trường chính trị chuẩn. Đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới nội dung, chương trình, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Tích cực nghiên cứu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” và Trang thông tin điện tử của nhà trường.

Hai là, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Ba là, định hướng, lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; khuyến khích, động viên đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào thành tích chung của Đảng bộ nhà trường. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 1 và hướng tới chuẩn mức 2 theo quy định.

ThS. Hà Thị Như Huế - Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH


 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Một số bài học kinh nghiệm về thực hiện chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của tỉnh Phú Thọ
Tạo sự đồng thuận phấn đấu Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025
Phát huy tính tích cực lao động của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong thực hiện mục tiêu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn
Kinh nghiệm trong chuyển đổi số ở tỉnh Phú Thọ
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy sức sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sinh hoạt chuyên đề
Khối thi đua các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Tìm hiểu quan điểm về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa 13
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi - Thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất