Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2274
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036841
Khối thi đua các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
9 10 179

Khối thi đua các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Thứ ba, 27.06.2023 00:42
Khối thi đua các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ (Sau đây gọi tắt là Khối Thi đua) được thành lập theo Quyết định số 581/QĐ-UBND, ngày 14/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có 16 đơn vị, bao gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Liên đoàn lao động; Hội Nông dân; Liên minh Hợp tác xã; Báo Phú Thọ, Trường Chính trị và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Hội Nông dân tỉnh được giao nhiệm vụ là Trưởng Khối thi đua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được giao nhiệm vụ là Phó Khối thi đua.

     Năm 2022, trong điều kiện khó khăn phức tạp sauđại dịch Covid-19, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạocủaTỉnh ủy và UBND tỉnh, Khối thi đua đã luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phát động. Các thành viên Khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cụ thể hóa nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổigóp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Kết quả đạt được trên các mặt công tác như sau:

     Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua.

     Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), người lao động các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở nội dung, hình thức đăng ký thi đua, tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tổ chức ký kết giao ước, đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị. Kết quả, 100% các đơn vị trong Khối Thi đua đã đăng ký và ký giao ước thi đua; 100% CB, CC, VC, người lao động đăng ký thi đua với cơ quan, đơn vị mình.

     Nhìn chung, các phong trào thi đua của các cơ quan đơn vị xây dựng đều bám sát mục đích, yêu cầu Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2022; gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh và các đoàn thể cấp trên phát động; sáng tạo, đổi mới gắn lễ phát động ký kết thi đua với các sự kiện chính trị nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống với các phong trào thi đua phù hợp.

     Thứ hai, kết quả thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

     Trong năm, các đơn vị trong toàn Khối đã tổ chức thực hiện 27 phong trào thi đua, gắn vớithực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Điển hình như: Hội Nông dân tỉnhtriển khai phong trào thi đua “Vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thi đua sản xuất, liên kết sản xuất, thành lập câu lạc bộ, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP”; Đảng ủy Khối cơ quanphát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục tham mưu, phục vụ tốt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc"; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnhtriển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh”…; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnhthực hiệnphong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện phong trào thi đua “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”;Hội Cựu chiến binh tỉnhvới phong trào "Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; nắm bắt thời cơ, đổi mới mạnh mẽ, thích ứng linh hoạt, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương năm 2022"; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnhtriển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”; Liên minh Hợp tác xã tỉnhphát động phong trào thi đua “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng Liên minh Hợp tác xã vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”; Trường Chính trị tỉnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua: “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”;“Xây dựng Trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025;“Giảng dạy tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt...;Báo Phú Thọphát động phong trào thi đua “Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Báo Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện văn hoá công sở hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Báo Phú Thọ xuất bản số đầu”...; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh triển khai phong trào “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chăm sóc, phục vụ cán bộ diện Tỉnh uỷ quản lý, gắn việc thực hiện nhiệm vụ được giao với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

     Thứ ba, kết quả thực hiệc các phong trào thi đua gắn với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

     Công tác nghiên cứu xây dựng các chuyên đề, đề án phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được các cơ quan, đơn vị đặc biệt chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Công tác tổng kết thực tiễn, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ trên các mặt, trực tiếp xây dựng và tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, tham mưu sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị lớn của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, sáng kiến để áp dụng trong thực tiễn đã được các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tích cực hưởng ứng, quan tâm tổ chức thực hiện. Nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và dự án được áp dụng hiệu quả. Trong năm, các đơn vị trong khối đã thực hiện 05 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp cơ sở; 14 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 1.859 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở và 01 dự án. Các đề tài, đề án, dự án và sáng kiến kinh nghiệm trên đều đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

     Thứ tư, kết quả công tác thi đua, khen thưởng.

     Công tác thi đua, khen thưởng được các cơ quan trong Khối Thi đua được thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Hầu hết cơ quan đều chủ động, kịp thời kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng khi có sự thay đổi; kịp thời sửa đổi bổ sung quy chế khen thưởng của cơ quan gắn với các phong trào thi đua, các hoạt động đoàn thể, hoạt động sáng kiến của cơ quan đảm bảo nguyên tắc thống nhất, đoàn kết, kịp thời khích lệ cán bộ, công chức cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao. Việc bình xét thi đua, khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đảm bảo quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định.Bên cạnh việc tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng thường xuyên hàng năm, các cơ quan đã quan tâm việc xem xét khen thưởng theo chuyên đề và các đợt phát động phong trào thi đua.

     Qua việc tiến hành kịp thời sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đã đánh giá những ưu, khuyết điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế đến nay cơ bản quy trình, thủ tục xét khen thưởng đã được cải tiến nhanh gọn, bảo đảm nguyên tắc, chất lượng; chú trọng khen thưởng đối với cơ sở và cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Từ các phong trào thi đua do các cơ quan đơn vị  phát động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được đề nghị Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan khen thưởng. Trong toàn Khối, đã có 01 tập thể được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 01 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 03 tập thể và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 55 đơn vị và cá nhân được các bộ, ngành tặng Bằng khen; 09 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 42 tập thể và 90 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

     Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, Khối Thi đua đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

     Một là, thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, bám sát Hướng dẫn về công tác thi đua của Ban thi đua - khen thưởng tỉnh và Khối thi đua để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng cơ quan trong tình hình mới; cụ thể hoá các phong trào thi đua của tỉnh, chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan bằng các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao; các đơn vị tích cực tham giathực hiện tốt các nội dung trong giao ước thi đua của Khối Thi đua. 

     Hai là, các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kiểm tra việc thực hiện khâu đột phá, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, tổ chức phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ tham nhũng, lãng phí ảnh hưởng đến động lực của phong trào thi đua.

     Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên tăng cường khối đoàn kết, phát huy dân chủ. Tích cực hưởng ứng, tham gia các đợt, các phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Khối thi đua, Công đoàn và các đoàn thể phát động phù hợp với tính chất đặc thù công tác của cơ quan. Tổ chức phong trào thi đua gắn với các dịp kỷ niệm, ngày truyền thống của cơ quan, của tỉnh. Tổ chức tốt phong trào thi đua trong cán bộ, công chức và người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đẩy mạnh phong trào văn hóa - thể thao, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

     Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan; cụ thể hoá các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cơ quan. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng nguyên tắc, bình xét công khai, dân chủ, khen đúng người, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo động viên kịp thời, tránh đối phó, hình thức. Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện phong trào thi đua theo các tiêu chí đã đăng ký; bình bầu suy tôn những đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp trên khen theo quy định.

     Năm là, quan tâm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; tổ chức đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua phải theo các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai.

     Sáu là, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị thuộc Khối, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

ThS. Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Tìm hiểu quan điểm về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa 13
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi - Thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn trong giai đoạn mới
Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Phát huy vai trò của giảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Vận dụng quan điểm về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay
Biện pháp khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất