Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  7
Hôm nay :  867
Hôm qua :  1822
Lượt truy cập : 2156702
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
9 10 747

KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Thứ sáu, 10.08.2018 21:15

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Khoa LLMLN, TTHCM
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục con người, sự nghiệp trồng người. Trong giáo dục đạo đức, Người rất coi trọng phương thức “nêu gương”. Người quan niệm, giáo dục đạo đức là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trong xã hội ta, ai cũng là chủ thể và cũng là đối tượng của giáo dục đạo đức. Vì vậy, ai cũng có thể và cần phải luôn luôn nêu tấm gương về đạo đức.

Nêu gương đạo đức trước hết là một yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên và những người đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, việc nêu gương đạo đức của cán bộ, đảng viên có tác dụng giáo dục quần chúng rất cao. Người thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính”. Ngược lại, sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng, đặc biệt là sự thoái hóa, biến chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi đạo đức, lối sống ý thức kỷ luật, pháp luật của quần chúng. Người chỉ rõ, người Việt Nam cũng như các dân tộc phương Đông khác vốn rất “giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Để có được những tấm gương sáng cho quần chúng học tập và noi theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt ra những yêu cầu cao nhưng lại rất sát thực đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó là phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tự mình gương mẫu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; có như vậy mới tăng được tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng xây dựng đạo đức mới. Từ thực tiễn hoạt động cách mạng vì nước, vì dân, Người cũng đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, trong đó, điều nổi bật và dễ nhận thấy nhất là sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và thực hành đạo đức.

Tư tưởng về sử dụng những tấm gương “Người tốt, việc tốt” để giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân không chỉ thể hiện sự quan tâm đến phát triển đạo đức xã hội nói chung, mà còn thể hiện niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào con người, vào khả năng tự giải phóng của mọi tầng lớp xã hội về mặt tinh thần - đạo đức khỏi mọi sự kỳ thị của các hệ tư tưởng thống trị trong xã hội cũ. Tư tưởng đó thể hiện sự bao quát, tầm nhìn của vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đối với công tác giáo dục đạo đức, cũng như hiệu quả của công tác này trong xây dựng chế độ xã hội mới.

Vận dụng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phương pháp nêu gương vào quá trình giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên có tác dụng rất lớn đến xây dựng các tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, trong sạch. Trong thực hiện ph­­ương pháp nêu gương về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, không chỉ đơn thuần là việc biểu dư­ơng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, mà điều quan trọng là phải nuôi d­­ưỡng những điển hình tiên tiến đó. Đồng thời, phải khắc phục mọi biểu hiện của tư­­ tư­­ởng tự mãn, chủ quan, dừng lại, hoặc chỉ dựa vào những truyền thống đã có để khuếch trương thành tích. Thực hiện nêu gương cần phải luôn gắn liền với nhân điển hình tiên tiến, kịp thời phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm tốt trong giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, đối với chi bộ khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Đối với Chi ủy chi bộ, lãnh đạo khoa đã nêu gương về tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng nhiệt tình, sự hăng say, nhiệt huyết cũng như tình cảm cách mạng, tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ để các đảng viên, giảng viên trong Chi bộ, khoa phấn đấu hết mình vì lợi ích của Nhân dân, sự phát triển của đất nước, tránh những cám dỗ vật chất, mặt trái của nền kinh tế thị trường.

Chi ủy Chi bộ thường xuyên tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đối với các đảng viên, giảng viên về tinh thần trách nhiệm, chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, các biểu hện suy thoái đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí. Quản lý và sử dụng tiết kiệm hiệu quả văn phòng phẩm, điện, nước... của cơ quan.

Chi ủy Chi bộ thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các đảng viên, giảng viên trong Chi bộ, khoa để kịp thời nắm bắt, đồng thời có phương án giải quyết những trăn trở, khó khăn của đảng viên, giảng viên, không để phát sinh tư tưởng.

Các đảng viên, giảng viên trong Chi bộ, khoa mặc dù có hoàn cảnh khác nhau, tuổi đời khác nhau nhưng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Có đạo đức nghề nghiệp, lối sống trong sáng giản dị, cầu thị tiến bộ. Các đảng viên, giảng viên lớn tuổi là những tấm gương không chỉ trong chuyên môn và còn là tấm gương trong đời thường để các đảng viên, giảng viên trẻ tuổi noi theo.

Sự đoàn kết nhất trí, thống nhất trong chi bộ, khoa luôn được giữ gìn và phát huy. Chi bộ Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các đảng viên, giảng viên đều đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt phong cách nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Chi bộ khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh cần:

Thứ nhất, thực hiện tốt “nói đi đôi với làm”.

“Nói đi đôi với làm” là một phương châm, nguyên tắc chỉ đạo hoạt động, được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là một trong những tiêu chí quan trọng khi thực hành phương pháp “nêu gương”. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, các dạng biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cải lương về chính trị, kinh tế không thể không ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới tư tưởng và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, “nói đi đôi với làm” theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, theo đúng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng càng trở nên cần thiết đối với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong hoạt động thực tiễn, mỗi người cần học tập và “làm theo” Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phong cách làm việc thận trọng, tỉ mỉ, giờ nào việc ấy, tinh thần trách nhiệm cao, thói quen đi sâu đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Khi đã đề ra chủ trương, biện pháp thì phải nêu cao đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm lãnh đạo thực hiện cho bằng được. Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng; kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường làm một nẻo”, thậm chí chỉ thụ động, ngồi chờ, ỷ lại, sợ trách nhiệm. Những biểu hiện đó hoàn toàn trái với tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho phương pháp “nêu gương” mất ý nghĩa, tác dụng trong giáo dục đạo đức, lối sống ngay trong nội bộ tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội.

Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình.

Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén, là động lực bên trong giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng vươn lên hoàn thiện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

“Làm theo” trong thực hiện nêu gương khi tiến hành tự phê bình và phê bình cũng phải có phương pháp để bảo đảm tính khách quan, khoa học, phù hợp và hiệu quả. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp đó là: Tự phê bình và phê bình phải từ trên xuống: Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo khoa phải thường xuyên nêu gương tự phê bình và phê bình cho đảng viên và quần chúng  trong Chi bộ, Khoa noi theo; phải trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cấp dưới, kể cả những ý kiến trái ngược nhau, các đảng viên và quần chúng Chi bộ cũng cần phát huy tốt tự phê bình và phê bình, nhằm phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm cho bản thân.

Thứ ba, nâng cao ý thức tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Hiệu quả của việc “làm theo” phương pháp nêu gương đạt được ở mức độ nào đều phải trực tiếp thông qua việc tiếp thu và thực hiện của chủ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Đạo đức cách mạng không phải ở trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng nh­ư “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Như vậy, việc nêu gương tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên thực chất là một quá trình tự luyện vàng, để không ngừng hoàn thiện nhân cách, nâng cao ý thức và phẩm chất cách mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên trong Chi bộ, Khoa phải xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực; phương pháp thực hiện tự giáo dục, rèn luyện cũng phải linh hoạt, năng động, tránh bệnh hình thức. Gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, có đạo đức lối sống trong sáng giản dị, cầu thị tiến bộ. Trong chuyên môn, mỗi đảng viên, giảng viên tự trau dồi kiến kiến cho bản thân, gắn lý luận với thực tiễn, các bài giảng phấn đấu đạt từ Khá trở lên, được đồng nghiệp và học viên ghi nhận.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG CHI BỘ, ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ THỰC HÀNH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
KHOA DÂN VẬN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ
CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỔI MỚI SỨC HẤP DẪN CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ NHẰM GÓP PHẦN PHỤC VỤ TỐT VIỆC HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN
HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
TUỔI TRẺ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”
ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất