Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  1693
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812991
Kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Phú Thọ một minh chứng về sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”
9 10 186

Kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Phú Thọ một minh chứng về sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”

Thứ tư, 26.07.2023 01:35
Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của Đảng, và dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản vĩ đại, mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người được thể hiện trong rất nhiều tác phẩm, bài viết mang tính định hướng cho hoạt động lãnh đạo của Đảng ta trước đây và hiện nay. Tác phẩm Đời sống mới là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng về đạo đức và đạo đức cách mạng, về đời sống mới và xây dựng đời sống mới, thể hiện vai trò gốc rễ, nền tảng của đạo đức trong đời sống xã hội, giữa đạo đức đời thường và đạo đức cách mạng. Tác phẩm Đời sống mới Chủ tich Hồ Chí Minh đã nêu ra quan điểm chung về xây dựng đời sống mới, với một số nội dung cụ thể như: Vì sao phải xây dựng đời sống mới? Xây dựng đời sống mới nhằm giải quyết vấn đề gì? Lực lượng tham gia xây dựng đời sống mới?

 Trong nội dung xây dựng đời sống mới, Người chỉ rõ: “Đời sống mới không phải cao xa gì, cũng không phải khó khăn gì. Nó không bảo ai hy sinh chút gì. Nó chỉ sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc, cốt lõi của việc sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc chính là thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính”1. Xây dựng đời sống mới phải trên cơ sở kế thừa những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, xác lập những giá trị tinh thần mới. Người nêu rõ: “Không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì ta phải làm… Làm thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích đời sống mới”2.

Cùng với các quan niệm về xây dựng đời sống mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đưa ra các biện pháp cụ thể để xây dựng đời sống mới trong đó Người nhấn mạnh tới công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao dân trí, ý thức làm chủ của nhân dân, phát động các phong trào thi đua; phát huy các nguồn lực của toàn dân, toàn xã hội, trong đó sự lãnh đạo, hướng dẫn của Đảng và Chính phủ có vai trò quan trọng tạo nên sự thống nhất trong nhận thức đến thống nhất trong hành động.

76 năm qua, kể từ khi tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cho đến nay, sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, dân tộc ta đã trải qua nhiều thay đổi mang tính lịch sử. Uớc nguyện lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn thống nhất, đời sống mọi mặt của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức mới đã được kế thừa, bổ sung, phát triển phù hợp với xu thế phát triển chung của Việt Nam và thế giới. Song những quan niệm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đời sống mới vẫn còn nguyên giá trị, là sự kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, là nền tảng lý luận, là cơ sở quan trọng định hướng cho việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc ta cả trước đây và hiện nay. 

Thực hiện di huấn của Người, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định văn hóa là một mặt trận quan trọng trong sụ nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và được thể hiện trong những chủ trương, định hướng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Một trong những chủ trương đánh dấu sự thay đổi mang tính đột phá trong lĩnh vực văn hóa là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp đó là Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014). Cụ thể hóa những chủ trương, chính sách về văn hóa của Đảng, ngày 12/4/2000, Chính phủ chính thức phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đây là một phong trào nhằm phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng của dân tộc, tư tưởng đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là sự kế thừa những kết quả của Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và được nâng lên với nội dung và tầm cao mới. Trên cơ sở những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức mới đã được bổ sung và hoàn thiện theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với yêu cầu cách mạng trong tình hình mới đã trở thành những tiêu chí cụ thể của phong trào, được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Trong những năm gần đây, phong trào “Toàn dân kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo nên một bầu không khí mới, nguồn sinh lực mới cho phong trào tại các cộng đồng dân cư, gắn với việc học và làm theo Bác từ những công việc cụ thể, hằng ngày, thiết thực, hiệu quả được thực hiện đồng bộ, sát thực tế, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng dân cư về vai trò của văn hóa, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển sâu rộng, công tác quản lý tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều lễ hội dân gian được khôi phục, bảo tồn.

Phú Thọ là tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam với nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phú Thọ cũng là một tỉnh có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, dân cư sống không tập trung trên địa bàn rộng, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; đời sống của một bộ phận nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; hệ thống các thiết chế văn hóa còn thiếu đồng bộ. Tuy nhiên, từ khi Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai trên địạ bàn tỉnh, phong trào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể. Chính vì vậy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh luôn đạt được những kết quả khả quan. Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của văn hóa không ngừng được nâng cao. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt những tiêu chí của phong trào được triển khai một cách đồng bộ từ các gia đình, dòng họ, thôn, bản đến các xã, phường, thị trấn. Nhiều hủ tục văn hóa lạc hậu, lỗi thời trong việc cưới, việc tang, lễ hội dần bị xóa bỏ và được thay thế bằng những quy định mới phù hợp với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác bảo tồn các di sản văn hóa được quan tâm chú trọng, đã khẳng định ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của phong trào đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phong trào thực sự tạo được động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Đặc biệt, phong trào đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội tích cực đóng góp các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, xây dựng các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sáng tạo văn hóa của nhân dân.

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, “100% các khu dân cư có nhà văn hóa, trên 4.760 công trình thể thao gồm 11 sân vận động có khán đài, 22 sân vận động không có khán đài, 65 sân bóng đá 11 người, 432 sân bóng đá mini, 1.659 sân cầu lông, 1.752 sân bóng chuyền, 600 điểm vui chơi thể thao công cộng. Tỉnh đã khởi công xây dựng công trình Nhà văn hóa nghệ thuật với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 364.798/410.809 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 88,8%); 2.048/2.328 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân
cư văn hóa, đạt 87,9%; 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.3

 Phong trào “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh, thông qua các hình thức: hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề.

“Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 10,9 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh vận động được 7,7 tỷ đồng; cấp huyện và xã vận động được 3,2 tỷ đồng). Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã chi hỗ trợ cho 361 hộ nghèo xây dựng nhà ở với số tiền 10,048 tỷ đồng; chi hỗ trợ 13 hộ nghèo sửa chữa nhà ở với số tiền 119 triệu đồng; hỗ trợ 61 người nghèo ốm đau đi viện dài ngày, trị giá 57 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho 5.566 hộ cận nghèo với tổng số tiền 503 triệu đồng”.

Trong thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, 95% đám cưới và đám tang thực hiện nếp sống văn minh. Việc tổ chức lễ hội ở các địa phương diễn ra đảm bảo văn minh, lành mạnh, an toàn cho du khách thập phương đến tham dự. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến tiếp tục được phát động sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi dòng họ, mỗi gia đình, gắn với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Điển hình như các phong trào “Tổ liên gia tự quản”; Ngành công an với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, tổ quốc”; Ngành giáo dục với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”; giúp nhau xóa đói giảm nghèo; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no hạnh phúc” và xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; Đoàn thanh niên với phong trào “Thắp sáng đường quê”; góp phần tạo được nếp sống văn minh giảm thiểu các tệ nạn xã hội; Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội với Phong trào thực hiện tốt luật bình đẳng giới “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Noi gương anh bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng… 

Với những kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng là một minh chứng hùng hồn về sự vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo những tư tưởng của Chú tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” vào quá trình xây dựng chủ trương chính sách về phát triển văn hóa của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3722/KH-UBND ngày 23/9/2022 triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2026.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, nội dung Phong trào; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và các phong trào của các cấp, các ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của các địa phương, dần loại bỏ các thủ tục lạc hậu, hình thành những phong tục tập quán mới tốt đẹp, lành mạnh, tiến bộ.

 Nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung hoạt động của các thiết chế văn hóa; phát triển các loại hình câu lạc bộ về văn hóa; tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao…, tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của ban chỉ đạo các cấp và đánh giá công tác triển khai phong trào tại địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào. Động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào trên địa bàn tỉnh.

 ThS. Cao Trần Hải – Khoa Nhà nước và pháp luật

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1,2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011,t5.

3. Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ.

 

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Giáo dục thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới đất nước
Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2022
Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy bài “Lý luận hình thái kinh tế - xã hội”
Đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam
Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế cho học viên các lớp bồi dưỡng của Thành ủy Việt Trì
Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX (2020 - 2025)
Một số bài học kinh nghiệm về thực hiện chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của tỉnh Phú Thọ
Tạo sự đồng thuận phấn đấu Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất