Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  1598
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812896
Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2022
9 10 92

Hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2022

Thứ tư, 26.07.2023 01:25
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. Theo Người “công việc hằng ngày là nền tảng của thi đua”. Người lấy thi đua làm động lực, bồi dưỡng nâng cao, phát huy lòng yêu nước; qua phong trào thi đua làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng hành động thực tế trong cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập. Người đã khẳng định: Thi đua của chúng ta là thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa; thi đua phải lâu dài, rộng khắp, phải có lãnh đạo đúng, có chuẩn bị tốt, có đôn đốc kiểm tra, có tổng kết khen thưởng và phổ biến kinh nghiệm rộng rãi. Đó là sự kết tinh, thể hiện những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc; là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, thể hiện rõ nét tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới.

75 năm đã trôi qua, nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác vẫn còn nguyên giá trị, có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.  

Thực hiện Lời kêu gọi của Bác, từ năm 2018 - 2022, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã thường xuyên phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Được thể hiện trên các mặt công tác sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Nhà trường thường xuyên tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… trên Website, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên.   

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua, như: “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”, “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo, “Xây dựng Trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022 - 2025, “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”... bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Trường, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng (phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua bài bản, nền nếp; đánh giá, bình xét thi đua hằng tháng, bình bầu danh hiệu thi đua cuối năm công khai, dân chủ, chính xác); phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến - nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lấy việc xây dựng trường chính trị chuẩn làm khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

Thường xuyên rà soát, xây dựng bổ sung các quy chế, quy định trong Nhà trường. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phục vụ giảng dạy học tập, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thể hiện rõ vị trí, vai trò của Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 

Từ năm 2018 - 2022, nhà trường đã thực hiện được 186 lớp với 18.866 học viên (cả đào tạo và bồi dưỡng; cả chuyển tiếp và mở mới). Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được nâng lên; học viên ra trường đã vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng vào hoạt động thực tiễn công tác.

Nhà trường đã thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh (đạt xuất sắc), 28 đề tài cấp trường (đạt xuất sắc) và 01 sáng kiến kinh nghiệm (đạt loại B); cán bộ, giảng viên tích cực viết bài đăng Website (mỗi tháng có 45 - 50 tin bài đăng tải); tổ chức 06 hội thảo khoa học cấp tỉnh và 28 hội thảo khoa học cấp trường; xuất bản 10 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”. Duy trì hoạt động thao giảng, chọn cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (hiện nay, nhà trường có 10 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc).

Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ… Nhờ đó, đã làm thay đổi cơ cấu trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường theo hướng tích cực. Tính đến tháng 12/2022, cơ cấu trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức của trường: Tiến sĩ có 01/63 đồng chí, chiếm 1,58%, thạc sĩ có 42/63 đồng chí, chiếm 66,67%; trình độ đại học có 17/63 đồng chí, chiếm 26,99% (trong đó có 02 đồng chí đang học cao học); 03/63 nhân viên có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 4,76%. Trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị có 45/63 đồng chí, chiếm 71,43%; trung cấp lý luận chính trị có 15/63 đồng chí, chiếm 23,81%; chưa qua đào tạo có 03 đồng chí, chiếm 4,76%. Các giảng viên sau khi được đào tạo nâng cao trình độ đều thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng các bài giảng được nâng lên, được học viên, Lãnh đạo trường và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách; đề nghị xét thăng hạng, chuyển ngạch cho cán bộ, giảng viên, nhân viên… theo quy định.

Thứ tư, chú trọng xây dựng văn hóa trường Đảng; thực hành dân chủ trong các hoạt động, tạo bầu không khí làm việc đoàn kết, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy trí tuệ tập thể. Đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Thứ năm, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường sư phạm: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Đầu tư thiết bị trường học và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, giảng viên, nhân viên theo hướng hiện đại, chất lượng, đồng bộ, hiệu quả phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bảo đảm an toàn trật tự, vệ sinh môi trường cơ quan; quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản công. Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên. 

Ghi nhận thành tích đã đạt được từ 2018 - 2022, nhà trường đã 03 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen và 01 lần được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tặng Bằng khen; 03 lần được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ngoài ra, các giảng viên nhà trường còn đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi, hội thi do các cấp tổ chức (01 giải Ba cuộc thi tìm hiểu Biển đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng do Cục Hậu Cần Hải quân tổ chức năm 2021; 01 giải Nhất cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. 01 đồng chí đạt Nhì thi báo cáo viên cấp tỉnh năm 2021 và 01 giải A Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức).

Tuy nhiên, trong công tác Thi đua - Khen thưởng của nhà trường những năm qua vẫn còn một số hạn chế:

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có lúc chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được sức lan tỏa trong nhà trường.

Một số khoa, phòng chưa thật sự quan tâm tới công tác thi đua, khen thưởng; chưa thật sự bám sát vào các tiêu chí bình xét thi đua; vì vậy, việc bình xét thi đua tháng vẫn có trường hợp xếp loại chưa chính xác.

Một số cán bộ, giảng viên, nhân viên có lúc chưa thực sự nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua.

Để phong trào thi đua của nhà trường thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi cá nhân và tập thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệt tình với các hoạt động chung, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nhà trường tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo Đề án số 1033-ĐA/TU ngày 18/5/2023 của Tỉnh ủy Phú Thọ; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến để lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu đề nghị khen cao trong thời gian tiếp theo.

Hai là, Ban Giám hiệu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác thi đua - khen thưởng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, đảm bảo cho phong trào thi đua đi vào chiều sâu, việc xét khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định.

Ba là, tích cực tham gia các hoạt động chung của Khối thi đua các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Phú Thọ; Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Trung du và miền núi phía Bắc - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo quy định.

Bốn là, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường qua 66 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, tin tưởng rằng mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, “thi đua là yêu nước”, “yêu nước thì phải thi đua”, “càng khó thì càng phải thi đua”, quyết tâm phấn đấu, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, chuẩn mức 2 vào giai đoạn tiếp theo.

 ThS. Nguyễn Thị Nhàn – Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy bài “Lý luận hình thái kinh tế - xã hội”
Đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam
Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế cho học viên các lớp bồi dưỡng của Thành ủy Việt Trì
Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IX (2020 - 2025)
Một số bài học kinh nghiệm về thực hiện chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của tỉnh Phú Thọ
Tạo sự đồng thuận phấn đấu Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025
Phát huy tính tích cực lao động của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong thực hiện mục tiêu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn
Kinh nghiệm trong chuyển đổi số ở tỉnh Phú Thọ
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy sức sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sinh hoạt chuyên đề
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất