Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  1289
Hôm qua :  2228
Lượt truy cập : 2531082
Hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn về xây dựng văn hóa trường Đảng
9 10 57

Hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn về xây dựng văn hóa trường Đảng

Thứ tư, 13.09.2023 07:53
Văn hóa trường Đảng là toàn bộ những giá trị chuẩn mực về tri thức, niềm tin, giá trị, thói quen, lý tưởng, truyền thống… được đội ngũ cán bộ, viên chức thừa nhận và làm theo. Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xác định truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng, đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở, văn minh trong ứng xử. Để đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, trường chính trị phải đạt các chỉ tiêu của 06 nhóm tiêu chí: Về thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính; trong đó có nhóm tiêu chí thứ 5 về xây dựng văn hóa trường Đảng.

     1. Những nỗ lực trong xây dựng văn hóa trường Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

     Trong suốt chặng đường 66 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hướng dẫn quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhà trường đã từng bước lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối cách mạng của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dần trở thành một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có uy tín và chất lượng của tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025” được Tỉnh ủy ban hành, nhà trường đã xây dựng Kế hoạch, lộ trình cụ thể, trong đó có tiêu chí về xây dựng văn hóa trường Đảng. Đặc biệt, những năm gần đây, nhà trường luôn quan tâm đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong giảng dạy, giao tiếp, ứng xử, tính trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Ban hành các nội quy, quy định về thực hiện ứng xử văn hóa, đạo đức của cán bộ, viên chức, học viên của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ  như: Quy định về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy định về ứng xử văn hóa trường Đảng; Quy định đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và yêu cầu các khoa, phòng, cán bộ, giảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện. Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong cán bộ, công chức, người lao động và học viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ”, tổ chức cuộc thi phòng làm việc xanh, sạch, đẹp hằng năm; bố trí lắp đặt các bảng, băng rôn khẩu hiệu, nội dung ứng xử văn hóa để tuyên truyền, giáo dục, cổ động cán bộ, giảng viên, học viên thực hiện tốt quy định ứng xử văn hóa như: “giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”;  “Xây dựng văn hóa trường Đảng trong sáng, mẫu mực, tiêu biểu và lan tỏa”: “Kiên quyết đấu tranh chống lại những lời nói và việc làm sai trái, xuyên tạc, phản động”. Thực hiện tốt kỷ cương, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm, văn minh, tính chuyên nghiệp trong giảng dạy, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; tu bổ, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị bài trí đảm bảo mỹ quan, khoa học đáp ứng nhu cầu công tác dạy và học; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá… trong thực hiện quy định ứng xử văn hóa. Trong quá trình thực hiện xây dựng văn hóa trường Đảng, nhà trường đạt được kết quả tích cực: Tác phong, lối làm việc của cán bộ, viên chức từng bước đổi mới, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp được nâng cao; ý thức, thái độ tích cực trong văn hóa ứng xử, xây dựng mối quan hệ đúng mực giữa cán bộ, giảng viên với học viên; phong trào xây dựng cơ quan văn hóa được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; được cán bộ, viên chức, người lao động đồng tình hưởng ứng. Nhiều năm liền, nhà trường luôn được cấp có thẩm quyền công nhận là đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

     Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các Quy định về văn hóa trường Đảng đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố uy tín và vị thế của nhà trường, làm sáng đẹp hơn nữa tính Đảng, tính chính trị, tính ưu việt của trường Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc thực hiện văn hóa trường Đảng vẫn không tránh khỏi những hạn chế nhất định: Còn có giảng viên chưa thực sự gương mẫu, nghiêm túc trong thực hiện giờ lên lớp, chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của học viên; học viên vẫn còn tình trạng đi muộn về sớm, trong lớp thiếu tập trung, chưa ý thức việc tự học,…

     2. Hoàn thiện tiêu chí xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu Trường Chính tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025

     Để phát huy các giá trị truyền thống, xây dựng văn hóa trường Đảng, hướng tới Trường Chính tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn, cần rất nhiều những yếu tố:

     Thứ nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường. Theo đó, bám sát và triển khai kịp thời những quy định của cơ quan quản lý; xây dựng, hoàn thiện các quy chế;triển khai các giải pháp trong Đề án xây dựng trường chính trị chuẩn: Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 21/6/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ về thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025; Kế hoạch số 43-KH/TCT ngày 13/6/2023 của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ về tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn; phong trào thi đua “xây dựng trường chính trị đạt chuẩn vào năm 2025”; phong trào “giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”; văn hóa ứng xử “năng động, sáng tạo, liêm chính, trách nhiệm, tận tụy; giảng dạy, học tập chuyên nghiệp, dân chủ, văn minh, hiện đại, khoa học, nhân văn”. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định về ứng xử văn hóa của trường Đảng. 

     Thứ hai, nâng cao hơn nữa nhận thức về văn hóa trường Đảng và quyết tâm xây dựng môi trường văn hóa trường Đảng theo đúng tiêu chí của trường chính trị đạt chuẩn. Muốn vậy, phải nâng cao ý thức tự giác, xây dựng động cơ đúng đắn và hành động thiết thực phù hợp và đúng phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đảng viên, người cộng sản. Vì vậy, để đưa các chuẩn mực văn hóa trường Đảng đi vào nhận thức của từng cán bộ, giảng viên, học viên thì phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về văn hóa trường Đảng. Mỗi cán bộ, viên chức nhà trường cần nhận thức tốt, coi việc tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thực hành văn hóa trường Đảng như là nhu cầu tự thân để hoàn thiện nhân cách, uy tín, năng lực của mình trước đồng chí, đồng nghiệp và học viên.

     Thứ ba, xây dựng môi trường làm việc và học tập giàu tính Đảng. Đó là một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện và đạt chuẩn. Để xây dựng và nâng cao chất lượng văn hóa trường Đảng cần thực hiện nhiều biện pháp, trong đó việc thực hiện tốt quy định trực tiếp điều chỉnh văn hóa trường Đảng (Quy định đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; Quy định ứng xử văn hóa của Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 304, 305-QĐ/TCT ngày 04/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện trong thực tế. Quy định văn hóa ứng xử trường Đảng sẽ làm hình thành các chuẩn mực bắt buộc trong ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động như: văn hóa về giao tiếp, ứng xử, trang phục,… của giảng viên và học viên; từ đó tạo thành nền nếp, thói quen trong thực hiện. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xây dựng văn hóa trường Đảng, đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện.

     Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp. Trường Đảng cần thiết phải có một đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, có sự hiểu biết rộng, giỏi chuyên môn, tham mưu hiệu quả, làm việc sáng tạo. Người giảng viên phải giỏi lý luận, kiến thức sâu, rộng, thực tiễn phong phú, phương pháp lôi cuốn. Chủ nhiệm lớp phải nắm rõ nội quy, quy chế, có phương pháp làm việc khoa học, phải trung thực, khách quan, nhiệt tình và trách nhiệm. Cán bộ phục vụ phải ân cần, chu đáo trong công việc; phối hợp, điều tiết công việc phù hợp để tạo hiệu quả tốt nhất; tác phong làm việc năng động, khoa học; phải chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử; có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực tham gia các hoạt động; phải biết làm việc hăng say và cống hiến hết mình.

     Để thực hiện văn hóa trường Đảng, thì từ Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng đến giảng viên, người lao động phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, tác phong mẫu mực trong sinh hoạt, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn, có phương pháp công tác, năng lực giảng dạy tốt và có những hành vi, xử sự với đồng nghiệp phù hợp với yêu cầu của văn hóa trường Đảng và quy tắc ứng xử của cơ quan. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, có như vậy mới góp phần xây dựng trường chính trị đạt chuẩn.

     Thứ năm, cơ sở vật chất cần được đầu tư theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp với cảnh quan, môi trường làm việc, học tập theo hướng sạch hơn, xanh hơn, đẹp hơn; tiếp tục tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trong trường; trong đó thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, cùng với việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong công việc, để từ đó tạo động lực để cán bộ, giảng viên có thể yên tâm công tác và làm việc. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện văn hóa trường Đảng. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát phải được làm thường xuyên, có hệ thống. Từ kết quả kiểm tra, đánh giá cần tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện khoa, phòng tốt, việc làm tốt, mô hình thực hiện sáng tạo, hiệu quả để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao.

     Xây dựng văn hóa trường Đảng trong sáng, mẫu mực, tiêu biểu và lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường và tạo sức lan tỏa đến các trung tâm chính trị huyện, thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là phương thức tốt nhất để khẳng định uy tín, bản sắc văn hóa riêng của trường Đảng để thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025, xứng đáng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Phú Thọ.

ThS. Nguyễn Thị Hoa Mỹ

Trưởng khoa Xây dựng Đảng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Hai năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn
Một số kết quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phương pháp dạy học tích cực - Gợi mở giải pháp khắc phục tâm lý “ngại học” lý luận chính trị của học viên
Cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn - Yêu cầu quan trọng đối với bài giảng các lớp bồi dưỡng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên trong giai đoạn mới
Phú Thọ sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Vận dụng triết học Mác - Lênin phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bình đẳng dân tộc, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phú Thọ hướng tới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất