Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  4828
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167317
Hai năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn
9 10 265

Hai năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn

Thứ tư, 13.09.2023 07:47
Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn (Gọi tắt là Quy định số 11-QĐ/TW), dưới sự chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, sau hai năm triển khai thực hiện, đến nay Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đạt được một số kết quả như sau:

     Thứ nhất, về công tác tuyên truyền thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW.

     Nhà trường đã phổ biến kịp thời các văn bản của Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện) về trường chính trị chuẩn, như: Quy định số 11-QĐ/TW; Kế hoạch số 380-KH/HVCTQG ngày 06/9/2021 của Giám đốc Học viện về triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW giai đoạn 2021 - 2025... để cán bộ, giảng viên, nhân viên (CB, GV, NV) nắm rõ nội dung cần thực hiện.

     Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW do Học viện tổ chức, tại Hội nghị giao ban và các cuộc sinh hoạt chuyên môn hằng tháng của trường, của các khoa, phòng, nội dung xây dựng Đề án được phổ biến đến toàn thể CB, GV, NV. Các văn bản về xây dựng trường chính trị chuẩn được đăng tải trên Website của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở năm 2022 “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”. Lãnh đạo trường, giảng viên đã có nhiều bài viết về nội dung này, như: Bài viết “Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ với mục tiêu thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn”, đăng trên Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn” số 1 năm 2021; bài viết “Đáp ứng yêu cầu tiêu chính trường chính trị chuẩn trong giai đoạn mới”, đăng trên Báo Phú Thọ số ra ngày 05/11/2022… Ban Giám hiệu và CB, GV, NV nhận thức đầy đủ và xác định việc xây dựng nhà trường đạt chuẩn sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) cán bộ, NCKH...

     Thứ hai, về công tác tham mưu xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn.

     Nhà trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo Đề án Trường Chính trị chuẩn giai đoạn 2021 - 2025; tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW; đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 và chuẩn mức 2 vào giai đoạn tiếp theo; dự thảo Đề án và tổ chức 08 Hội nghị để đóng góp ý kiến vào Đề án trước khi báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhà trường đã phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong quá trình đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp để thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới: tháo gỡ khó khăn trong công tác ĐT, BD, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, NCKH, đầu tư cơ sở vật chất...

     Ngày 18/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1033-QĐ/TU về phê duyệt đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025” (Gọi tắt là Đề án số 1033-QĐ/TU). Sau khi Đề án được phê duyệt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 21/6/2023 về thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn; Kế hoạch số 43-KH/TCT ngày 13/6/2023 về tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn.   

     Thứ ba, về kết quả hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn.

     Nhà trường đã bám sát định hướng của Học viện và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá. Công tác ĐT, BD cán bộ được thực hiện đúng quy định và đạt chất lượng. Công tác NCKH, tổng kết thực tiễn đạt được kết quả nhất định; cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu dạy và học, nhằm hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn. Đối chiếu với Quy định số 11-QĐ/TW, hiện nay nhà trường có 47/56 tiêu chí đạt chuẩn mức 1 (83,93%) và 08/30 tiêu chí đạt chuẩn mức 2 (26,66%).

     Để đạt mục tiêu của Đề án số 1033-QĐ/TU, nhà trường đề ra các nhiệm vụ từng năm theo lộ trình, cụ thể từ nay đến 2025 như sau:

     Về thể chế, quy định: Tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. Làm tốt công tác ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản của nhà trường nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, mang tính khả thi, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ĐT, BD, nâng cao hiệu quả hoạt động.

     Về đội ngũ cán bộ, viên chức: Đề nghị xét, thi thăng hạng giảng viên chính và tương đương cho 21 người. Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định kiện toàn đội ngũ giảng viên thỉnh giảng. Cử 15 giảng viên đi học ngoại ngữ (văn bằng 2); năm 2023 cử 01 giảng viên đi đào tạo trình độ thạc sĩ; năm 2024 cử 02 giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ; năm 2025 tiếp tục cử 06 giảng viên đi đào tạo tiến sĩ.

     Về hoạt động ĐT, BD: Năm 2023 mở 01 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ không tập trung; mở 05 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 240 học viên. Hệ bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin: Mở tổng số 20 lớp, với 2.176 học viên. Năm 2024, 2025 thực hiện mở các lớp ĐT, BD theo Kế hoạch của Tỉnh ủy giao; thực hiện đánh giá chất lượng ĐT, BD.

     Về hoạt động NCKH, tổng kết thực tiễn: Thực hiện 02 đề tài NCKH cấp tỉnh; Tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp bộ và xuất bản kỷ yếu phục vụ hội thảo. Thực hiện 05 - 06 đề tài khoa học cấp cơ sở mỗi năm; tổ chức 06 hội thảo khoa học cấp cơ sở. Mỗi năm xuất bản 04 số Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”. Xuất bản 07 cuốn sách tham khảo. Biên soạn, xuất bản tài liệu chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch tổ chức các lớp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện, Website nhà trường.

     Về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương: Thực hiện đầy đủ các quy định về văn hóa trường Đảng gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, Quy định về ứng xử văn hóa, Quy định về đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thực hiện đổi mới phương thức quản lý theo hướng chuyên nghiệp, khoa học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng môi trường sư phạm, nhà trường văn minh, hiện đại. Nêu cao tinh thần ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh... 

     Về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính: Nhà trường có văn bản báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, lập dự án tổng thể hoàn thành chuẩn 1 và chuẩn 2 theo Đề án số 1033-QĐ/TU.

     Để thực hiện tốt các tiêu chí trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đề ra một số giải pháp như sau:

     Một là, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung quy định về công tác ĐT, BD cán bộ trong tình hình mới; ban hành Kế hoạch ĐT, BD cán bộ hằng năm, quy định về cơ chế đặc thù để động viên, khuyến khích giảng viên của trường đi nghiên cứu sinh, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước... Rà soát, kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế, nội quy đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, của Học viện và phù hợp với thực tế hoạt động của nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

     Hai là, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho giảng viên của trường đi nghiên cứu sinh; điều động, luân chuyển cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đến công tác tại các sở, ban, ngành, địa phương để tạo điều kiện nâng cao kiến thức thực tiễn. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn đội ngũ giảng viên thỉnh giảng.

     Ba là, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương, đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ĐT, BD cán bộ của tỉnh giai đoạn 05 năm (2021 - 2025) và hằng năm. Đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy và học tập; thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng ĐT, BD về chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất, hiệu quả sau khóa học.

     Bốn là, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các đề tài NCKH cấp tỉnh; tổ chức các hội thảo khoa học cấp tỉnh; thẩm định nội dung sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ công tác ĐT, BD cán bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện NCKH; hướng dẫn, hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của nhà trường.

     Năm là, tiếp tục thực hiện tốt dân chủ trong nhà trường gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng và thực hiện tốt các nội quy, quy chế bảo đảm công khai, minh bạch. Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ CB, GV, NV; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể nhà trường vững mạnh toàn diện.

     Sáu là, phối hợp với  các sở, ngành tham mưu với HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của trường để bảo đảm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của Đề án. Đề xuất với Văn phòng Tỉnh uỷ lập dự toán, tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, minh bạch; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị.

     Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng trường chính trị chuẩn của Học viện; sự nỗ lực, quyết tâm của Lãnh đạo trường và toàn thể CB, GV, NV sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu theo lộ trình xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025.

ThS. Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng TC, HC, TT, TL

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Một số kết quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phương pháp dạy học tích cực - Gợi mở giải pháp khắc phục tâm lý “ngại học” lý luận chính trị của học viên
Cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn - Yêu cầu quan trọng đối với bài giảng các lớp bồi dưỡng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên trong giai đoạn mới
Phú Thọ sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Vận dụng triết học Mác - Lênin phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bình đẳng dân tộc, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phú Thọ hướng tới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất