Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  625
Hôm qua :  1353
Lượt truy cập : 3090904
Đẩy mạnh xây dựng chính quyền địa phương của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới
9 10 306

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền địa phương của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới

Thứ tư, 13.09.2023 07:59
Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là một nội dung trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Chủ trương này được khẳng định nhất quán trong văn kiện qua các kỳ đại hội, nhất là từ Đại hội VII đến nay, nhận thức của Đảng ta về Nhà nước pháp quyền XHCN không ngừng được bổ sung và có những bước phát triển quan trọng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”. Để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì nhân dân, một trong những yêu cầu cần phải thực hiện là tăng cường tinh giản, gọn nhẹ bộ máy nhà nước, trong đó không những chỉ đòi hỏi sự thay đổi của cơ cấu tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương, mà còn cả sự thay đổi tổ chức hoạt động của các cơ quan chính quyền ở địa phương.

     Quán triệt quan điểm của Đảng, những năm qua, chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh triển khai thực hiện đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 nhằm hướng đến nền công vụ phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

     Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập 04 ban là Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - xã hội và Ban dân tộc; HĐND cấp huyện thành lập các ban như Ban pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội; ở một số địa phương cấp huyện có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, cơ cấu HĐND cấp huyện đã tổ chức thêm Ban Dân tộc. HĐND cấp xã có Chủ tịch và một Phó Chủ tịch HĐND. HĐND cấp xã được thành lập gồm 02 ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội.

     Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng các kỳ họp HĐND tiếp tục được nâng cao; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu HĐND, tăng cường tính công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình, thực hiện lời hứa của cơ quan chức năng, người đứng đầu các đơn vị. Công tác giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả tích cực. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định, ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, duy trì và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử và cử tri, nhân dân trong tỉnh.

     Cơ cấu UBND các cấp, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch UBND là người đứng đầu UBND; các Phó chủ tịch UBND là người phụ trách một số mặt công tác nhất định của UBND theo sự phân công của Chủ tịch UBND. Cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã đảm bảo được cơ cấu tổ chức theo quy định của Chính phủ (cụ thể: đối với các sở và tương đương đều có văn phòng sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; Thanh tra sở có 18/20 cơ quan (Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ không có thanh tra); đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, thành, thị: 10 huyện có 12 phòng; 03 huyện có 13 phòng (huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Tân Sơn có phòng Dân tộc); cấp xã có 06 chức danh công chức. Đa số cán bộ, công chức của UBND và các cơ quan chuyên môn được phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc. Công tác đề bạt, bổ nhiệm sắp xếp, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được lãnh đạo UBND các cấp đặc biệt quan tâm và thực hiện thường xuyên.

     Hoạt động của UBND các cấp tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện theo hướng bám sát các chủ trương, định hướng lớn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, đồng thời triển khai thực hiện theo hướng sâu sát nhiệm vụ, cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, hướng về cơ sở; chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp để khôi phục và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh sau dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức vi phạm chế độ trách nhiệm công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, từng bước cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với các dịch vụ công.

     Việc triển khai phân cấp được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đã phân định rõ trách nhiệm của cơ quan và địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát các văn bản luật, nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, trên cơ sở đó, trình HĐND tỉnh cũng như trực tiếp ban hành những quy định phân cấp cho các sở, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực…

     Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có: 225 đơn vị hành chính cấp xã (197 xã, 17 phường, 11 thị trấn), giảm 52 đơn vị (51 xã và 01 phường).

     Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Chính phủ được triển khai đồng bộ đến 100% các cơ quan, đơn vị. Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; góp phần công khai, minh bạch… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công.

     Bên cạnh kết quả nêu trên, hoạt động của chính quyền địa phương của tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Chất lượng dự báo và tính kế hoạch trong xây dựng chương trình ở một vài kỳ họp thường lệ của HĐND chưa cao. Hiệu quả của một số cuộc giám sát chuyên đề còn có mặt hạn chế; hoạt động tái giám sát còn ít; thời gian giám sát ngắn, nhất là giám sát của tổ đại biểu. Chất lượng ý kiến thảo luận của một số đại biểu, Tổ đại biểu chưa cao, chỉ mang tính tham luận, minh hoạ kết quả, chưa đóng góp được nhiều nội dung, giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề được thảo luận. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm còn hạn chế. Công tác đánh giá cán bộ ở một số nơi chưa sát thực tế. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị, địa phương chưa tốt, chưa gắn với việc tiếp, đối thoại giải quyết các kiến nghị của công dân.

     Để xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ cần: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện tốt các hình thức giám sát như xem xét các báo cáo tại kỳ họp HĐND; kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND; chất vấn của đại biểu; giám sát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và giám sát thực tế tại cơ sở, cần tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức. Thường xuyên cử cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có năng lực; đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tích cực và chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với cán bộ, công chức để kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm, thoái hóa, biến chất. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ở tỉnh trong sạch, vững mạnh.

ThS. Lê Thị Lệ Huyền

Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn về xây dựng văn hóa trường Đảng
Hai năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn
Một số kết quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phương pháp dạy học tích cực - Gợi mở giải pháp khắc phục tâm lý “ngại học” lý luận chính trị của học viên
Cập nhật, bổ sung kiến thức thực tiễn - Yêu cầu quan trọng đối với bài giảng các lớp bồi dưỡng
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên trong giai đoạn mới
Phú Thọ sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Vận dụng triết học Mác - Lênin phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bình đẳng dân tộc, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất