Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  8
Hôm nay :  915
Hôm qua :  2139
Lượt truy cập : 2812213
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đồng thời tập trung cho những “việc khó”
9 10 561

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đồng thời tập trung cho những “việc khó”

Thứ tư, 11.01.2023 02:24
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Không chỉ giúp trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo tính kế cận, công tác phát triển đảng viên trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, trí tuệ, uy tín chính trị của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn. Hiện nay, công tác phát triển đảng viên có ý nghĩa to lớn đối với việc giáo dục, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

     Để đảm bảo vai trò cầm quyền của Đảng, công tác phát triển đảng viên phải bao phủ rộng khắp, hướng tới mọi đối tượng, thuộc mọi giai tầng, vùng miền, tổ chức, ngành nghề… Trong đó, cần chú trọng kết nạp công nhân và nông dân.

     Xét từ bản chất của Đảng và các nhiệm vụ, mục tiêu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề đảm bảo cơ cấu giai cấp công nhân và nông dân trong tổng số đảng viên liên quan trực tiếp đến việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân, vai trò đại biểu lợi ích của Đảng và xây dựng khối liên minh công - nông; phát huy vai trò tiên phong, chủ thể của công nhân, nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và triển khai các nghị quyết, chiến lược của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

     Tuy nhiên, thực tế những năm qua cho thấy, việc kết nạp công nhân, nông dân vào Đảng, nhất là công nhân trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trở nên khó khăn. Dù có nhiều nỗ lực về chủ trương, giải pháp nhưng đây vẫn là “việc khó” trong công tác phát triển Đảng.

     Đánh giá về vấn đề này, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” đã chỉ rõ: việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tỉ lệ có tổ chức đảng, đảng viên thấp. Tính đến ngày 30/9/2020, tỷ lệ đảng viên chỉ chiếm 1,2% tổng số lao động trong doanh nghiệp tư nhân. [1]

     Nhất quán quan điểm: Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Nghị quyết số 21-NQ/TW xác định cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân; quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước, nông dân. Để thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW chỉ ra, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, tổ chức.

     Đối với Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và tổ chức triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Giai đoạn 2016 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/6/2016 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên”. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung cho mục tiêu phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước theo mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 về “Củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020”; đồng thời, ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/7/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020”.

     Triển khai các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, gắn với với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên bồi dưỡng đoàn viên, hội viên; thông qua các phong trào thi đua để phát hiện lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2021, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp được 12.595 đảng viên mới. Bình quân mỗi năm kết nạp được 2.519 đảng viên mới. Tuy nhiên, chỉ tiêu về kết nạp đảng viên là công nhân doanh nghiệp và nông dân đều không đạt. Việc kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp vào Đảng còn hạn chế. Từ năm 2015 đến năm 2020, chỉ kết nạp được 04 chủ doanh nghiệp. Nhiều chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở khu vực nông thôn có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên.

     Những khó khăn, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Về khách quan, chủ yếu do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng miền khiến nhận thức của người dân về công tác Đảng chưa đầy đủ. Thanh niên khu vực nông thôn dù không đi học hoặc làm ăn xa nhưng ít quan tâm đến các hoạt động đoàn thể, không tha thiết phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn do một bộ phận không nhỏ chủ doanh nghiệp và người lao động không mặn mà với việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng, lo ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị ảnh hưởng đến thời gian làm việc, hoạt động sản xuất kinh doanh; số công nhân thường xuyên phải thay đổi công việc còn nhiều. Về chủ quan, vai trò của cấp uỷ cấp trên trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở một số nơi chưa được coi trọng. Một số cấp uỷ khi xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên chưa đề ra các giải pháp cụ thể, có tính khả thi.

     Phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung tháo gỡ khó khăn đối với công tác phát triển đảng viên là công nhân, nông dân, trong những năm tới, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau:

     Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác phát triển đảng viên.

     Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên". Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị; tăng cường nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

     Thứ hai, tăng cường phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

     Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, Nghị quyết số 50-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục tăng cường xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền các địa phương với các doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức và hình thức sinh hoạt đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng loại hình chi bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đảng viên làm việc trong doanh nghiệp được sinh hoạt đảng đầy đủ và quần chúng là công nhân, người lao động trong doanh nghiệp được theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng phát triển Đảng.

     Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương nghiên cứu lựa chọn, phân công cán bộ có năng lực, tâm huyết xuống cơ sở hỗ trợ công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

     Thứ ba, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

     Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Tiếp tục tạo nguồn, phát triển đảng trong các đối tượng là nông dân, công nhân. Đảng ủy xã, phường, thị trấn cần tập trung chỉ đạo cấp ủy ở khu dân cư rà soát, nắm chắc nguồn lao động tại địa phương để phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng vào Đảng.

     Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng.

     Các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Công đoàn cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, hội viên; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảm bảo thiết thực nhằm tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. 

     Tóm lại, công tác phát triển đảng viên là nội dung mang tính quy luật, gắn bó chặt chẽ với các mặt khác của công tác xây dựng Đảng; quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nhiệm vụ chính trị càng cao càng phải chú trọng công tác phát triển đảng viên; tập trung vào những khâu khó, việc khó, đảm bảo “ở đâu có quần chúng ở đó có đảng viên”, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hường

                                                                               Khoa Xây dựng Đảng

     Tài liệu tham khảo:

     1. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020”.

     2. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên".

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Vận dụng phong cách năng động, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên
Chuyển đổi số gắn với việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn trong thời gian tới
Nâng cao tính thực tiễn giảng dạy phần học “Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam” trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở tại các trung tâm chính trị cấp huyện
Quản lý theo tư tưởng của Malik
Cảm nhận từ Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước năm 2022
Một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Nam Định
“Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới” - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
Bảo tàng Quân khu 2 - Điểm đến của những chuyến nghiên cứu thực tế
Thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất