Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2265
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036832
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy sức sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sinh hoạt chuyên đề
9 10 180

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy sức sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sinh hoạt chuyên đề

Thứ ba, 27.06.2023 00:50
Sinh hoạt chuyên đề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, củng cố kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Hoạt động sinh hoạt chuyên đề đã trở thành nền nếp, thực hiện nghiêm túc, phát huy hiệu quả ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh từ nhiều năm nay. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát huy sức sáng tạo, đổi mới trong nội dung, phương pháp, cách tiếp cận, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường.

     Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; năm 2022, Đảng ủy trường đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 14/02/2022 về Tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Kế hoạch định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nhiệm vụ chuyên môn của các chi bộ khoa, phòng về giảng dạy, học tập, quản lý, phục vụ; về thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chủ đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” chủ đề năm; về các nhiệm vụ cấp bách của nhà trường, đơn vị... Những định hướng đó đã mở ra những cách tiếp cận, nghiên cứu sáng tạo, đúng hướng cho các chi bộ, đảng viên tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, từ đó để có những tham luận có giá trị, đề xuất những phương hướng, giải pháp phù hợp nhất. Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, các chi bộ đã xây dựng, thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cụ thể trong từng quý; phương pháp, hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề luôn được đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, bám sát với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đơn vị khoa, phòng.

     Điển hình trong quý 1/2022, các chi bộ trong Đảng bộ nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung vào chủ đề: “Chi bộ lãnh đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 6468 -QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn”. Các chi bộ đã tập trung làm rõ những nội dung cơ bản và giải pháp để thực hiện tốt các quy chế: Quy chế Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị; Quy chế Giảng viên; Quy chế Nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương... Đây là những Quy chế mới mà cán bộ, giảng viên nhà trường cần nhận thức đầy đủ để thực hiện. Những tham luận đã chỉ ra những điểm mới, đưa ra những giải pháp quan trọng thực hiện các quy chế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

     Trong quý 2, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau: “Chi bộ khoa Lý luận cơ sở lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo”; Chi bộ lãnh đạo đảng viên, giảng viên nghiên cứu, học tập nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Chi bộ khoa Xây dựng Đảng và Nhà nước và pháp luật); Cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trên mọi cương vị, vị trí công tác, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao’; Chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng năng động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

     Với những chủ đề trên các chi bộ đã tập trung tham luận những những vấn đề lý luận và thực tiễn trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chủ đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2022 của Tỉnh ủy Phú Thọ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng PhúThọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”; việc vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào thực hiện nhiệm vụ. Nhiều tham luận có giá trị khoa học về lý luận và giá trị thực tiễn cao, đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

     Trong quý 3, các chi bộ tập trung tham luận về các nội dung: Vận dụng Nghị quyết số 19-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;nghiên cứu, soạn giảng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;về tham gia các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường... Điển hình: “Chi bộ khoa Lý luận cơ sở lãnh đạo đảng viên, giảng viên nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết số 19-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào giảng dạy”; “Nghiên cứu, cập nhật nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy các môn học trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị của khoa Xây dựng Đảng”; “Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật lãnh đạo đảng viên, giảng viên nghiên cứu, soạn giảng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương theo Quyết định số 3309/QĐ-HCQG ngày 17/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia”... Đây là những nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị khoa, phòng của nhà trường, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy... tiến tới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường.

       Quý 4 theo định hướng của Đảng ủy, các chi bộ sinh hoạt chuyên đề tập trung vào chủ đề: Phấn đấu thi đua xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2022 - 2025; đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong việc đưa ra những phương hướng, giải pháp để xây dựng Trường Chính trị tỉnh chuẩn. Nhiều tham luận của các chi bộ đã gợi mở, định hướng được những nhiệm vụ, những biện pháp hữu hiệu, phù hợp trong lộ trình xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 1 giai đoạn 2022 - 2025.

     Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã bám sát chủ đề thảo luận, đưa ra những ý kiến đánh giá và những đề xuất giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chi bộ, đảng viên. Kết thúc mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đều thống nhất đánh giá những ưu điểm, hạn chế, phương hướng, giải pháp thực hiện. Qua sinh hoạt chuyên đề, đảng viên đều nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong nghiên cứu, trong thuyết trình, trong thảo luận... Từ đó, vận dụng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, phục vụ; tu dưỡng đạo đức lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; nâng cao sức chiến đấu, tăng cường năng lực lãnh đạo của chi bộ, Đảng bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ còn một số hạn chế như: Một số đảng viên chưa dành thời gian thỏa đáng cho nghiên cứu nên việc tham luận một số chuyên đề chưa sâu; việc vận dụng vào thực tiễn công việc trên thực tế ở một số đảng viên có lúc còn hạn chế.

     Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, phát huy sức sáng tạo trong sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị năm 2023, cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

     Thứ nhất, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy đối với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trong định hướng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả, phát huy sức sáng tạo; chủ đề bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường, các đơn vị khoa, phòng; nhiệm vụ bảo vệ nền tảng  tư tưởng của Đảng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn chủ đề toàn khóa, chủ đề năm;  việc xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Kết hợp nhiều hình thức sinh hoạt chuyên đề khác nhau, có thể sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, theo định kỳ và sinh hoạt chuyên đề chung của Đảng bộ.

     Thứ hai, phát huy sự linh hoạt, sáng tạo của các chi bộ trong lựa chọn những nội dung, chủ đề tham luận phù hợp. Tích cực đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt chuyên đề; bám sát những nhiệm vụ trọng tâm; tập trung đến các nội dung chuyên môn sâu, nhiệm vụ quan trọng, những vấn đề mới, có tính thời sự. Nhằm tăng hiệu quả  các tham luận khuyến khích các chi bộ áp dụng công nghệ  để phục vụ, hỗ trợ đắc lực cho việc truyền đạt của người thuyết trình như trình chiếu... làm tăng sự sinh động, hấp dẫn cho bản tham luận, phát huy khả năng người thuyết trình và thu hút sự tập trung cao độ của đảng viên.

     Thứ ba, phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo năng động của cấp ủy các chi bộ, phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng đảng viên tham gia nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, Đảng bộ. Tích cực phát huy, lan tỏa những giá trị khoa học từ các tham luận sinh hoạt chuyên đề, vận dụng hiệu quả trong hoạt động thực tiễn công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ.  

     Thứ tư, tiếp tụctăng cường năng lực tự kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, chi bộ, đánh giá nghiêm túc, biểu dương kịp thời những đảng viên tích cực, mặt khác nhắc nhở, phê bình những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc, tích cực trong sinh hoạt chuyên đề, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, Đảng bộ nhà trường, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

ThS. Đỗ Quỳnh Phương

Trưởng khoa Lý luận cơ sở

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Khối thi đua các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Tìm hiểu quan điểm về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa 13
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi - Thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn trong giai đoạn mới
Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Phát huy vai trò của giảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Vận dụng quan điểm về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất