Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  2235
Hôm qua :  1720
Lượt truy cập : 3036802
Bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
9 10 144

Bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Thứ hai, 26.06.2023 01:07
Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn đánh giá và nhìn nhận về vị trí, vai trò rất đặc biệt của thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhất là trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước Việt Nam hiện nay.

     Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, ngày nay lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện và có khát vọng khẳng định tiếp tục là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa… trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Những hoạt động của thanh niên được thể hiện tiêu biểu ở các phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… Nỗ lực cống hiến và những đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới đất nước những năm qua tiếp tục khẳng định thanh niên luôn là đội hậu bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

     Phú Thọ là quê hương giàu truyền thống cách mạng, đại đa số thanh niên Phú Thọ yêu nước, cần cù, chịu khó, hiếu học và ngày càng có điều kiện, cơ hội học tập, trình độ sẽ tiếp tục được nâng lên, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, các thiết bị kết nối di động, mạng xã hội. Đại đa số thanh niên đề cao hệ giá trị chung của nhân loại, các giá trị truyền thống, dân tộc, ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường và mục tiêu phát triển của đất nước.

     Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, những năm qua, các cấp Đoàn tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng ý thức trách nhiệm của người công dân đối với đất nước cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động cụ thể như tổ chức các hội thi, các buổi sinh hoạt chi đoàn, các buổi tọa đàm.

     Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, các hội nghị học tập, hội nghị tọa đàm, hội thi (trực tiếp và trực tuyến). Đoàn viên thanh niên được tiếp cận, tiếp thu nâng cao hiểu biết những vấn đề cơ bản về nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, được nâng cao hiểu biết về pháp luật, chính sách và trực tiếp tham gia các sự kiện chính trị - xã hội lớn. Công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, kỹ năng tự phòng ngừa và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch cho thanh niên được chú trọng. Tổ chức Đoàn các cấp nắm bắt được dư luận xã hội, tư tưởng, tình cảm của thanh niên, tạo bước trưởng thành trong nhận thức hiểu biết tư tưởng chính trị, kiến thức thực tiễn, khả năng phản biện trong đông đảo đoàn viên thanh niên.

     Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc được tổ chức linh hoạt, ý nghĩa về nội dung, phong phú, đa dạng về hình thức. Nổi bật là các diễn đàn thanh niên, cuộc thi tìm hiểu nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Qua đó, thanh thiếu nhi trong tỉnh được nâng cao về lý tưởng cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc, có sự chuyển biến tích cực trong học tập và rèn luyện cùng ý thức trách nhiệm đóng góp sức trẻ kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của cha ông.

     Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa được tổ chức thường xuyên với nội dung và hình thức phù hợp từng đối tượng thanh thiếu nhi.Các hoạt động đã dẫn dắt, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong cho thanh thiếu nhi, đẩy lùi những thông tin xấu, độc hại trong cộng đồng.

     Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mặt trái của nền kinh tế thị trường cộng với việc thiếu bản lĩnh, ngại khó, ngại khổ trong rèn luyện, phấn đấu, nên có một bộ phận thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin. Thậm chí một số thanh niên dễ bị hoang mang, dao động, cả tin theo những luận điệu xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Đảng và chế độ, dễ dàng bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật.

     Đặc biệt, tình trạng đáng báo động là sự xuống cấp đạo đức xã hội, sống không có lý tưởng đúng đắn ảnh hưởng đến tương lai của chính bản thân, đồng thời tạo nên sự khó khăn đối với sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước; mặt khác lại trở thành đối tượng dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.

     Với bối cảnh đó, đòi hỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên. Tổ chức Đoàn, Hội, Đội và tuổi trẻ Phú Thọ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được, bám sát vào quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, lợi thế và truyền thống của quê hương, khắc phục những khó khăn, thách thức, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu mới.

     Từ những vấn đề đang đặt ra, để công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ tiếp tục triển khai có hiệu quả, trong thời gian tới các cấp Đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

     Một là, đẩy mạnh tính sáng tạo và thực chất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành thói quen trong đời sống thanh thiếu nhiCụ thể hóa nội dung các chuyên đề học tập hằng năm thành những tiêu chí, chuẩn mực để rèn luyện phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tuyên dương, lan tỏa kịp thời, thường xuyên các mô hình, các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp theo từng chuyên đề, từng tiêu chí cụ thể.

     Hai là, quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị. Đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chú trọng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt để nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Tổ chức trong toàn Đoàn đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong thế hệ trẻ. Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, trong đó 100% đoàn viên mới được học tập, có kiểm tra, đánh giá nhận thức. Chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị; ý thức cảnh giác cách mạng; khả năng đấu tranh, phản biện cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trên Internet; tăng cường đối thoại, kết nối với thanh niên.   

     Ba là, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, dám đấu tranh chống lại các biểu hiện sai trái, tiêu cực với phương châm “Mỗi cán bộ đoàn là một sứ giả truyền thông, mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên”. Tổ chức các trào lưu tích cực trên không gian mạng thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, làm theo. Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có sức hiệu triệu, hấp dẫn, hướng thanh thiếu nhi đến các giá trị tích cực, cao đẹp. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu nói trước, làm trước của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.  

     Bốn là, triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng Đất Tổ Hùng Vương. Tập trung tổ chức các chương trình, hoạt động có tính giáo dục đồng loạt, rộng khắp nhân dịp các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội, Đội. Đổi mới hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa chỉ đỏ; tuyên truyền các tư liệu, bài học lịch sử; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử; các hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng. Duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhitham gia giữ gìn, quảng bá các di sản văn hóa, con người, quê hương Phú Thọ. Xây dựng điểm mô hình của thanh niên tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng; ứng xử văn hóa; thân thiện với du khách về tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh.

     Năm là, nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Lựa chọn nội dung tuyên truyền về pháp luật, chính sách, quy định liên quan đến từng đối tượng thanh thiếu nhi. Đổi mới các hình thức tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là thông qua các câu chuyện thực tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

     Sáu là, đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, từng lứa tuổi thanh thiếu nhi. Tăng tính tương tác đa chiều trong tuyên truyền, giáo dục. Đẩy mạnh và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng các hội trong định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên. Chú trọng tính nêu gương, trước hết là của cán bộ đoàn. Tuyên truyền, vận động thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên.  

     Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đạo đức lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm khơi dậy và phát huy trí tuệ, tài năng, tiềm năng của thế hệ trẻ, đồng thời, phải tạo những điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ Việt Nam được phân công những nhiệm vụ khó để rèn luyện, trưởng thành để cùng với những thế hệ đi trước tiếp nối xứng đáng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, có khát vọng xây dựng đất nước ngày càng hùng cường; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

ThS. Nguyễn Việt Anh

Phòng QLĐT & NCKH 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm hiểu quan điểm về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa 13
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi - Thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn trong giai đoạn mới
Tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay
Phát huy vai trò của giảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Vận dụng quan điểm về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay
Biện pháp khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị
Sự cảnh báo các căn bệnh trong công tác cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giải pháp cho Đảng ta hiện nay
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất