Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  2
Hôm nay :  598
Hôm qua :  1834
Lượt truy cập : 2064100
VẬN DỤNG QUY ĐỊNH 80-QĐ/TW VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ VÀO GIẢNG DẠY
9 10 182

VẬN DỤNG QUY ĐỊNH 80-QĐ/TW VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ VÀO GIẢNG DẠY

Thứ năm, 15.09.2022 20:10

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Tổng hợp)
Xuất phát từ vai trò của cán bộ nên công tác cán bộ được xác định là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu”.

     Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của BCH Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định 80-QĐ/TW, gồm 06 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị. Quy định này nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đồng thời, bảm đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quy định này áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Một số điểm mới trong Quy định 80-QĐ/TW so với Quy định 105-QĐ/TW.

     Thứ nhất: Về quy hoạch cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý: Trước đây quy định Bộ Chính trị phải phê duyệt các chức danh quy hoạch diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Còn Quy định 80-QĐ/TW đã bổ sung trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, đó là ủy quyền cho Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (trừ các ủy viên trung ương, gồm cả dự khuyết). "Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan theo dõi, quản lý hồ sơ của cán bộ nên việc ủy quyền sẽ giúp sát với thực tiễn, hiệu quả hơn và đỡ ôm đồm".

     Thứ hai: Về nhiệm vụ, trách nhiệm của Bộ Chính trị, trong Quy định 105-QĐ/TW, chỉ nêu nhiệm vụ của Bộ Chính trị là trình Ban Chấp hành Trung ương những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên ở Quy định 80-QĐ/TW mở rộng hơn, nêu rõ trình Ban Chấp hành Trung ương những vấn đề lớn về công tác cán bộ, chiến lược cán bộ.Trong đó, Quy định 80-QĐ/TW nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị trong chuẩn bị, giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Trung ương xem xét, bầu Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. 

    Thứ ba: Về điều kiện bổ nhiệm: Quy định 105-QĐ/TW nêu 05 điều kiện thì Quy định 80-QĐ/TW tăng thêm 02 điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.Đó là cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên.Bên cạnh đó phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 02 năm.

     Thứ tư: Đối với cán bộ bị kỷ luật, theo Quy định 80-QĐ/TW thì không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật trong khoảng thời gian như sau (tính từ ngày ký quyết định kỷ luật): 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách; 30 tháng đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo; 60 tháng đối với hình thức kỷ luật cách chức.

     Trên đây là một số nội dung mới Quy định 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần vận dụng nội dung Quy định vào hoạt dộng chuyên môn giảng dạy tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG
BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ TỈNH PHÚ THỌ
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN YÊN LẬP
CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ, GÓP PHẦN ĐẨY LÙI SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
QUÁN TRIỆT, CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW TRONG GIẢNG DẠY BÀI "NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG"
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
HỘI NÔNG DÂN TỈNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất