Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  1
Hôm nay :  847
Hôm qua :  911
Lượt truy cập : 1043348
VẬN DỤNG NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW VÀO TRONG GIẢNG DẠY BÀI CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ CỦA NGƯỜI BÍ THƯ
9 10 202

VẬN DỤNG NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW VÀO TRONG GIẢNG DẠY BÀI CÔNG TÁC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ CỦA NGƯỜI BÍ THƯ

Thứ năm, 27.06.2019 15:04

ThS. Hoàng Thị Phương Thảo
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng
Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII là cơ sở để các cấp, các ngành tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp. Chính vì vậy, nghiên cứu, tìm hiểu và quán triệt nội dung Chỉ thị đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp là hết sức quan trọng.

Giảng viên của khoa Xây dựng Đảng - Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã vận dụng nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW đưa vào nhiều chuyên đề bài giảng, đặc biệt là bổ sung vào bài 8: “Công tác của cấp ủy đảng ở cơ sở và của người Bí thư” trong học phần Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở của chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Cụ thể:

          Thứ nhất, ở mục 1.2.2. Về tiêu chuẩn của cấp ủy cơ sở

            Cùng với việc giới thiệu cho học viên nắm vững các tiêu chuẩn chung của cấp ủy cơ sở được quy định  tại Điều 12-Điều lệ Đảng, giảng viên cần cập nhật, bổ sung thêm quan điểm về tiêu chuẩn cấp ủy viên tại mục 3.1 của Chỉ thị 35-CT/TW:  Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc TTDC, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chống), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

          Đồng thời với quán triệt quan điểm trên, giảng viên cũng cần nêu đầy đủ 5 tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII (đính kèm – phụ lục 1) như sau:

          (1) Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân của của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

          (2) Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

          (3) Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

          (4) Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

          (5) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng đến thời điểm giới thiệu nhân sự);  đảm bảo độ tuổi theo quy định.

          Thứ hai, ở mục 1.3.1. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên có chất lượng, chú trọng phát huy vai trò của Bí thư cấp ủy cơ sở, giảng viêncần chú ý bổ sung, cập nhật những nội dung liên quan trực tiếp đến cơ cấu, số lượng cấp ủy viên được quy định tại mục 3.4 của Chỉ thị 35-CT/TW, cụ thể:

          Về cơ cấu cấp ủy: theo địa bàn, lĩnh vực, thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy; đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu Ban Thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. 

          Về tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

          Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

          Về số lượng ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ: Quy định số lượng cấp ủy viên và ủy viên Ban Thường vụ các cấp; đồng thời, thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). 

          Bên cạnh đó,Chỉ thị 35-CT/TW cũng đã kế thừa tư tưởng chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và các chức danh lãnh đạo cấp trưởng một số ngành không là người địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) theo lộ trình phù hợp,  Chỉ thị 35-CT/TW đề xuất thực hiện chủ trương bố trí Bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; cấp ủy cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

          Có thể nói, việc bổ sung các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW trong giảng dạy bài “Công tác của cấp ủy đảng ở cơ sở và của người Bí thư” vừa là yêu cầu về cập nhật, bổ sung bài giảng của giảng viên, đồng thời cũng giúp học viên kịp thời tiếp cận một cách chính xác, có hệ thống những vấn đề mới trong chủ trương, nghị quyết của Đảng. Từ đó, vận dụng tốt hơn trong các hoạt động của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, đặc biệt là góp phần vào thành công Đại hội đảng bộ ở cơ sở mình trong thời gian tới.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM CỦA TỈNH PHÚ THỌ VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
QUYỀN CỦA PHỤ NỮ QUY ĐỊNH TRONG CÁC BẢN HIẾN PHÁP NƯỚC TA
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN LẬP
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG, VỚI TỔ QUỐC
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - MỘT BIỂU TƯỢNG VỀ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW, KẾT LUẬN SỐ 36-KL/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG HOÀN THÀNH THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019
VIỆT NAM - MỘT DÂN TỘC ANH HÙNG VÀ NHÂN ĐẠO
TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN VÀ VIỆC VẬN DỤNG Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |