Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  4
Hôm nay :  2159
Hôm qua :  2004
Lượt truy cập : 2682012
VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG" VÀO SOẠN GIẢNG BÀI “MTTQ VIỆT NAM VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC"
9 10 716

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG" VÀO SOẠN GIẢNG BÀI “MTTQ VIỆT NAM VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC"

Thứ hai, 20.03.2023 03:33

ThS. Trần Thị Hải Yến
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

     Những nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW đặc biệt là các giải pháp có ý nghĩa thiết thực đối với giảng viên khoa Xây dựng Đảng trong quá trình giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị nói chung và phần học “Mặt trận Tổ quốc Việt Namquốc và các tổ chức chính trị - xã hội” nói riêng.

     Bài “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là bài đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với cả học phần. Nội dung bài học nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và lòng tin vững chắc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; lấy mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc làm động lực và điểm tương đồng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để thực hiện vai trò này, Mặt trận Tổ quốc sử dụng tuyên truyền, vận động là một trong những phương thức cơ bản, chủ yếu để tập hợp nhân dân thực hiện tốt các chương trình hành động, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

     Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đưa ra 06 nhóm giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; trong đó có 02 nhóm giải pháp đề cập trực tiếp đến chức năng và phương thức tập hợp, tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc cần cập nhật vào nội dung bài giảng:

     Thứ nhất: Mục.1.2.3. Chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

     Nghị quyết số 28-NQ/TWkhẳng định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; xây dựng và chỉnh đốn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân. Với nội dung này, Nghị quyết tiếp tục nhấn mạnh một nội dung quan trọng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc là hướng mạnh về cơ sở và Mặt trận làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân.

     Thứ hai: Mục 3.4 và 3.5. Thực hiện các chương trình hành động, các cuộc vận động và phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

     Nghị quyết trực tiếp đề cập đến vấn đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động với các nội dung cụ thể như sau:

     Một là: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. 

     Hai là: Chú trọng tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số.

     Ba là: Nâng cao trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong thực hiện và vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, nhân tố mới, điển hình tiên tiến. 

     Bốn là: Chú trọng định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

     Năm là: Thực hiện tốt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". 

     Sáu là: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân làm trung tâm trong thực hiện quy chế và pháp luật về dân chủ ở cơ sở.

     Nghị quyết số 28-NQ/TW đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động - một trong những phương thức tập hợp cơ bản của Mặt trận Tổ quốc; trong đó nhấn mạnh một số nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay như: Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông và đội ngũ báo cáo viên đi đôi với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số; Chú trọng công tác định hướng dư luận xã hội, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, Nghị quyết số 28-NQ/TW đề cập đến phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

     Việc vận dụng Nghị quyết số 28-NQ/TW vào soạn giảng bài “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” thuộc phần học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” đòi hỏi mỗi giảng viên phải tích cực, chủ động, nâng cao ý thức trách nhiệm; nghiên cứu toàn diện, nắm bắt đúng đắn và đầy đủ tinh thần, nội dung của Nghị quyết; vận dụng cụ thể vào từng nội dung trong bài giảng một cách linh hoạt và phù hợp.

     Có thể khẳng định, vận dụng các nghị quyết hội nghị Trung ương vào giảng dạy lý luận chính trị là một yêu cầu cần thiết và là nhiệm vụ thường xuyên của giảng viên khoa Xây dựng Đảng nói riêng và Trường Chính trị tỉnh nói chung; nhằm cập nhật kịp thời cho học viên những quan điểm, chủ trương chỉ đạo mới của Đảng; đảm bảo yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1 NĂM 2023
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA LĨNH VỰC KINH TẾ GÓP PHẦN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW VÀO THỰC TIỄN TỈNH PHÚ THỌ
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TAM NÔNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2022
PHÚ THỌ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”
“TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
TÌM HIỂU MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ CỦA TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979 - SỰ KIỆN LỊCH SỬ HÀO HÙNG
ĐIỂM MỚI VỀ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CÁN BỘ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
PHẢN BÁC LUẬN ĐIỂM CHỐNG PHÁ VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Một số kỹ năng cơ bản của cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất