Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  6
Hôm nay :  2328
Hôm qua :  1956
Lượt truy cập : 1626730
VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀO GIẢNG DẠY
9 10 65

VẬN DỤNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀO GIẢNG DẠY

Thứ tư, 08.09.2021 14:30

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
Khái niệm “Phương thức lãnh đạo của Đảng” được dùng chính thức ở Việt Nam lần đầu tiên tại Hội nghị Trung ương 6 khóa VI (3-1989) cùng với khái niệm “Hệ thống chính trị”. Sau đó được thể hiện trong thông báo số 172 của Bộ Chính trị khóa VI (11-1989) và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (6-1991). Hội nghị Trung ương 6 khóa VI xác định: “Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị”, “đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng”, “Đảng phải tự đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của mình”. Từ sau Đại hội VII cho đến nay, trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước ta, khái niệm phương thức lãnh đạo của Đảng được dùng phổ biến và là công cụ, phương tiện để Đảng thực hiện vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình.

Khi nói về phương thức lãnh đạo của Đảng, Lênin nhấn mạnh: “Khi tình hình đã thay đổi và chúng ta phải giải quyết những nhiệm vụ thuộc loại khác, thì không nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp ngày hôm qua”. Do đó, trong giai đoạn mới phương pháp lãnh đạo của Đảng cần có sự thay đổi cho phù hợp. Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra, đòi hỏi Đảng phải vận dụng sáng tạo nhiều phương pháp, hình thức mới phù hợp với thực tiễn.

Trải qua mười hai kỳ Đại hội Đảng, trong từng giai đoạn, từng chặng đường lãnh đạo của Đảng, Đảng phải thường xuyên quan tâm đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng mà Đại hội Đảng đã đề ra.  Với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong điều kiện, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của dân tộc.  Đại hội đã thành công tốt đẹp là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thì Đảng càng phải đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; đồng thời, nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, gắn lý luận với thực tiễn.

Đại hội XI Đảng xác định: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đại hội XII Đảng nhấn mạnh: Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng xác định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

So với các kỳ Đại hội trước, về phương thức lãnh đạo của Đảng, Đại hội XIII đã bổ sung thêm hai nhiệm vụ, giải pháp mới:

Thứ nhất, về xây dựng quy chế, quy định, quy trình

Đại hội XIII xác định: Tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể và “công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện”. “Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phân cấp, phân quyền, chống tha hóa quyền lực; có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương”.

Thứ hai, về phương hướng, phong cách, lề lối làm việc

Đại hội XIII xác định: “Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, cầu thị, học hỏi, nói đi đôi với làm”.  

Những nội dung mới về phương thức lãnh đạo của Đảng được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, giảng viên khoa Xây dựng Đảng nói riêng và giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói chung, cần cập nhật và hoạt động chuyên môn giảng dạy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ TỈNH PHÚ THỌ TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
TÌM HIỂU VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “AN TOÀN CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM” CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH PHÚ THỌ
TỪ CHỦ TRƯƠNG “KHÁNG CHIẾN” “KIẾN QUỐC” CỦA ĐẢNG SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN “NHIỆM VỤ KÉP” HIỆN NAY
PHÚ THỌ PHÁT HUY TINH THẦN TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN THÁNG TÁM NĂM 1945
KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
ĐIỂM MỚI VỀ “DÂN THỤ HƯỞNG” TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
MỘT SỐ YÊU CẦU MỚI KHI GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
VẤN ĐỀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
CẬP NHẬT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC CHUYÊN ĐỀ CỦA MÔN HỌC "NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ"
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất