Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  5
Hôm nay :  48
Hôm qua :  416
Lượt truy cập : 567662
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ
9 10 521

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ

Thứ năm, 23.11.2017 10:56

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
ĐUV, Bí thư Chi bộ khoa XDĐ
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và các tổ chức cơ sở đảng nói riêng.

Nói về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát C.Mác và Ăngghen cho rằng: Đảng phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, phải quan tâm kiểm tra mọi hoạt động của bản thân mình và thường xuyên uốn nắn hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo cách mạng. V.I. Lênin nhấn mạnh: Khi đường lối, chính sách đã được xác định, mục tiêu, phương hướng đã được thông qua thì nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải đặt lên hàng đầu và sự lãnh đạo phải "chuyển trọng tâm từ việc soạn thảo các sắc lệnh và mệnh lệnh sang việc lựa chọn con người và kiểm tra thực hiện. Theo V.I. Lênin: Kiểm tra  nhân viên công tác và kiểm tra việc chấp hành thực tế và mấu chốt của toàn bộ công tác, của toàn bộ chính sách hiện nay là ở đấy, vẫn ở đấy và chỉ có ở đấy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa các nội dung công tác xây dựng Đảng theo quan điểm của C.Mác- Ăngghen, V.I.Lênin, Người cho rằng: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi". " Khi có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó: là do cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”, " Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Cú thể nói rằng 9 phần 10 khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu kiểm tra”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định " Kiểm ta có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó, mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức"

Thực tiễn lãnh đạo của Đảng từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo.

Trong văn kiện Đại hội Đảng III (9/1960) Đảng ta khẳng định: “Công tác kiểm tra là để đấu tranh chống quan liêu… lãnh đạo mà không kiểm tra thì lãnh đạo trở thành quan liêu. Có nghĩa là vô hiệu hóa quá trình lãnh đạo”.

Là một đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, với chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đảng bộ Trường chính trị Tỉnh Phú Thọ hiện nay có 65 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ khoa - phòng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong những năm vừa qua Đảng bộ Trường chính trị tỉnh Phú Thọ luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Hằng năm, căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công tác của Đảng bộ.Một trong những nội dung của công tác xây dựng Đảng bộ  thể hiện rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đó chính là chất lượng của sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về " Nội dung sinh hoạt chi bộ". Qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc, có thể thấy các chi bộ đặc biệt quan tâm, duy trì đều đặn hàng quý, nội dung phong phú, thiết thực đóng góp chung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, tích cực của sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế: lúng túng trong việc lựa chọn chủ đề phù hợp với nội dung chuyên môn của đơn vị, điều hành sinh hoạt chuyên đề hạn chế, một số còn lồng ghép cùng với sinh hoạt định kỳ hằng tháng nên không đủ thời gian cho đảng viên trong chi bộ bàn bạc, thảo luận; nội dung một số tham luận chuẩn bị còn sơ sài, chất lượng chưa cao, chưa sâu…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng, hằng năm Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, định hướng các nội dung sinh hoạt để các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng, nội dung thiết thực.

Cụ thể, năm 2016 Đảng ủy nhà Trường đã ban hành Hướng dẫn số 03- HD/ĐU ngày 04/4/2016  về Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2016, nội dung sinh hoạt tập trung vào các vấn đề chủ yếu:

- Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  năm 2016 theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;

- Các giải pháp lãnh đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh .

- Các giải pháp lãnh đạo xây dựng cơ quan văn hóa;

-  Lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị;

- Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; vấn đề quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

- Các biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu và quy trình xây dựng đề án, đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng;

- Các chuyên đề sinh hoạt gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng;

- Lãnh đạo việc cập nhật chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh.

Năm 2017, Đảng ủy nhà trường ban hành Thông báo số 08- TB/ĐU ngày 04/4/2017 về Kết luận nội dung sung hoạt chuyên đề năm 2017 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Cụ thể:

- Quý I: Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc.

- Quý II: Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị.

- Quý III: Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

- Quý IV: Chi bộ lãnh đạo công tác tổng kết, đánh giá kết quả việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Thông qua hướng dẫn của Đảng ủy nhà trường về nội dung sinh hoạt chi bộ(sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề) đãđịnh hướng để các chi bộ chủ động lựa chọn chủ đề tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức, tạo được sự hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ. Qua sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã bước đầu làm quen với những nội dung mang tính chuyên sâu, nâng cao khả năng, trình độ cho đội ngũ cán bộ cấp uỷ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  các chi bộ khoa, phòng nói riêng và Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt các nội dung sau.

Thứ nhất, cấp ủy, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ nhà trường cần nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, hằng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhà trường cần xây dựng chương trình, nội dung công tác kiểm tra, giám sát thiết thực, hiệu quả.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp và đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ năm, sự quan tâm của cấp ủy cấp trên trong công tác xây dựng Đảng bộ  nhà trường nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng.

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT THỐNG NHẤT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NHẬN THỨC VỀ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY
TÌM HIỂU QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA ĐẢNG VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2017
KẾT QUẢ BẦU CỬ CẤP ỦY TẠI ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017- 2020
QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945, MỞ RA MỘT KỶ NGUYÊN MỚI CHO MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆTCỦA HAI NƯỚC
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2017 - 2020
Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường Bí thư Tỉnh ủy
  • Bí thư Tỉnh ủy
Tin mới nhất