Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  3
Hôm nay :  4394
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3166883
Tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức là động lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-TW khóa XIII
9 10 223

Tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức là động lực phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-TW khóa XIII

Thứ ba, 12.03.2024 01:50
Xuyên suốt lịch sử dân tộc, đội ngũ trí thức Việt Nam luôn khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Giai đoạn hiện nay, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” khẳng định, nhất quán chủ trương xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức và xác định đó là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Người không chỉ nhận thấy tinh thần cách mạng, yêu nước của đội ngũ tri thức Việt Nam mà còn xác định chính tri thức là đội ngũ sẽ đưa những luồng tư tưởng tiến bộ của thời đại vào quảng đại quần chúng, giúp thay đổi nhận thức, tư tưởng chính trị trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt, sau cách mạng tháng Tám thành công, trước những khó khăn của thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đầy chông gai thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng: Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có "lao động trí óc và lao động chân tay" và “Chúng ta cần "lao động trí óc kiêm lao động chân tay, nghĩa là lao động chân tay cũng phải có văn hoá…”. Từ đó, Người xác định việc bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức, nhân tài là nền tảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Đồng thời, yêu cầu Đảng và Nhà nước phải tạo điều kiện để những trí thức xã hội chủ nghĩa phát huy hết khả năng của mình trên mọi lĩnh vực.

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường ngày càng tốt hơn để khuyến khích phát triển đội ngũ trí thức. Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới… Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức”. Thực hiện chủ trương Đại hội XIII, Nghị quyết số 45-NQ/TW  là sự kế thừa, phát triển những quan điểm của Nghị quyết số 27/NQ –TW khóa X. Nghị quyết số 45/NQ-TW đã cụ thể hóa, phát triển, bổ sung nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong thời đại mới; thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, nhằm tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vai trò động lực phát triển đất nước của đội ngũ trí thức được thể hiện khái quát trong Nghị quyết số 45-NQ/TW tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là yếu tố quyết định đến nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển đất nước. Quan điểm Nghị quyết số 45-NQ/TW chỉ rõ đội ngũ trí thức “là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp "nguyên khí quốc gia" và phát triển bền vững”. Quan điểm trên một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng quyết định của đội ngũ trí thức, đặc biệt là đội ngũ trí thức chất lượng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng nội sinh để phát triển đất nước. Từ đó, Nghị quyết 45-NQ/TW đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng và chất lượng: Tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học; xác định lĩnh vực, hướng nghiên cứu trọng điểm, ưu tiên gắn với yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với hoạt động của đội ngũ trí thức; Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực nước ngoài đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, các quỹ đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi cho trí thức làm việc, nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến…

Hai là, sự cống hiến trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của đội ngũ trí thức là động lực trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc trong thời đại mới.

Nghị quyết số 45-NQ/TW đã đề cao vai trò, sự đóng góp, cống hiến của đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực của đất nước: từ chính trị đội ngũ trí thức“là thành phần của liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng”; về kinh tế, đội ngũ trí thức là lực lượng “tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế”; trên lĩnh vực văn hóa, đội ngũ trí thức đóng góp làm “phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Có thể nói, với vai trò là lao động sáng tạo, phổ biến tri thức trong xã hội, sự cống hiến của đội ngũ trí thức thực sự là đã nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín, sức mạnh của đất nước trong thời đại mới. 

Ba là, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong phát triển đất nước. Đổi mới, sáng tạo là phương châm của Đảng đề ra trong Đại hội lần thứ XIII khi chỉ đạo các cấp, các ngành, mọi lực lượng, mọi lĩnh vực triển khai đưa đường lối vào đời sống nhằm tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đội ngũ trí thức là lực lượng sáng tạo đặc biệt, họ có khả năng tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng quá trình chuyển đổi số quốc gia, tham gia hiệu quả cuộc cách mạng 4.0, tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong phát triển đất nước. Nghị quyết số 45-NQ/TW đã khẳng định “đội ngũ trí thức Việt Nam là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế”. Do vậy, Đảng và Nhà nước cần “Động viên đội ngũ trí thức Việt Nam nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đóng góp cho phát triển của đất nước”

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa, tích cực hội nhập kinh tế số đang ngày càng phát triển, xây dựng đội ngũ trí thức có vai trò ngày càng to lớn, thực sự là một trong những động lực thúc đẩy phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ThS. Hoàng Thị Phương Thảo

Khoa Xây dựng Đảng

 

Tài liệu tham khảo:

-  Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1996, t.5.

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Vận dụng Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị vào giảng dạy
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Cập nhật Nghị quyết số 44-NQ/TW vào giảng dạy bài "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"
Chiến tranh Biên giới phía Bắc – bài học về xác định đối tượng và đối tác cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đảng ta thật là vĩ đại
Hiệp định Paris 1973 - Bài học về tư duy độc lập, tự chủ của Việt Nam trong ngoại giao
Hiệp định Paris (27/01/1971) - Cú huých quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Phong trào Đồng Khởi - Bước chuyển mình của cách mạng miền Nam
Chi bộ khoa Xây dựng Đảng trong việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Một số nội dung cơ bản của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất